Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Chrząstowice

Kolorowy pasek

Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Chrząstowicach - ogłoszenie o konkursie

WÓJT GMINY CHRZĄSTOWICE
ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora
Publicznej Szkoły Podstawowej im. St. Staszica w Chrząstowicach, ul. Szkolna 1,
46-053 Chrząstowice

§ 1. 1. Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:
 
1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska
nauczyciela w danej szkole;
 
2) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami
w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
 
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
 
4) uzyskał:
 a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
 b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
 c) w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie
    ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej
 – przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora;
 
5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 
6) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
 
7) nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art.76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189.),
a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art.140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. z 2016 r. poz.1842 z późn.zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
 
8) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 
9) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
 
10) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art.31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r.
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U.z 2017 r. poz.1311);

11) w przypadku cudzoziemca - posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim
(Dz. U. z 2011 r. poz. 224 i 455, z 2015 r. poz. 1132 oraz z 2017 r. poz. 60).

2. Do konkursu może także przystąpić kandydat niebędący nauczycielem, który spełnia łącznie następujące wymagania:
 
1) posiada obywatelstwo polskie, z tym, że wymóg ten nie dotyczy obywateli państwa członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
 
2) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;
 
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
 
4) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
 
5) spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2, 5, 6, 8, 10 i 11

§ 2. Wymagane dokumenty:
 
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcja funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły;
 
2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
 - stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
 - stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego,
 - stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
 
3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
 - imię (imiona) i nazwisko,
 - datę i miejsce urodzenia,
 - obywatelstwo,
 - miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
 
4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2: świadectw pracy,
zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;
 
5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów
wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
 
6) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października
1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. poz. 224 i 455, z 2015 r. poz. 1132 oraz z 2017 r. poz. 60) - w przypadku cudzoziemca;
 
7) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku
kierowniczym;
 
8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
 
9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 
10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy
z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1311);
 
11) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;

12) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
 
13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art.76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1189) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela
i nauczyciela akademickiego;

14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
 
15) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów
bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1721, 1948, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 1530) – w przypadku kandydata
na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.

§ 3. Oferty należy składać wyłącznie w wersji papierowej, w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem do korespondencji i nr telefonu oraz dopiskiem
„Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. St. Staszica w Chrząstowicach”, w terminie do dnia 4 czerwca 2019 r. do godz. 15.00, na adres:
Urząd Gminy Chrząstowice, ul. Dworcowa 38, 46-053 Chrząstowice lub osobiście w sekretariacie Urzędu I piętro pok. 15.

§ 4. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie, nie później niż 7 dni przed terminem posiedzenia komisji
konkursowej.

§ 5. Kandydat zgłasza się na konkurs z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.

Chrząstowice, 13 maja 2019 r .

Wójt Gminy Chrząstowice
Florian Ciecior

Zarządzenie nr 71.2019 Wójta Gminy Chrząstowice z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. St. Staszica w Chrząstowicach

Metadane

Podmiot udostępniający:Urząd Gminy Chrząstowice
Źródło informacji:Wójt Florian Ciecior
Data utworzenia:2019-05-13 08:16:28
Wprowadził do systemu:Karol Jakuczek
Data wprowadzenia:2019-05-31 08:16:36
Opublikował:Karol Jakuczek
Data publikacji:2019-05-31 08:31:31
Ostatnia zmiana:2019-05-31 08:53:55
Ilość wyświetleń:338

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij