Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Chrząstowice

Kolorowy pasek

Sprawozdanie z realizacji gminnego Planu Gospodarki Odpadami za okres 2007-2008

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI

ZA OKRES 2007 – 2008

 

 

 

 

 

Chrząstowice dn. 2009-05-07

 

Sporządziła: Daria Pawlak1.       CEL PRZYGOTOWANIA SPRAWOZDANIA

 

Celem opracowania sprawozdania z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Chrząstowice jest przedstawienie aktualnego stanu gospodarki odpadami dla poszczególnych rodzajów odpadów. Sprawozdanie przedstawia postępy w realizacji każdego z  zadań zapisanych w planie lub wyjaśnia powody  zaniechania działań lub ewentualnych  opóźnień.  Sprawozdanie obrazuje  system gospodarki  odpadami na terenie  gminy  w dniu 31 grudnia  2008 r. Porównanie uzyskanego obrazu ze stanem gospodarki odpadami opisanym w planie powinno dać odpowiedź na pytanie: w jakim stopniu udało się przedsięwzięcie przyjęte w planie  gospodarki  odpadami zrealizować do dnia 31  grudnia 2008 r. Chodzi tu o wszystkie zadania  zapisane w  planie. Te realizowane bezpośrednio przez  gminę, jak i  wszystkie inne podmioty  działające w  gospodarce odpadami na jej terenie.  Wnioski zawarte  w sprawozdaniu należy uwzględnić w aktualizacji gminnego planu gospodarki odpadami.

 

2.       SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI PLANÓW GOSPODARKI ODPADAMI - STAN PRAWNY

 

W okresie do 13 października 2005 r. obowiązywał następujący porządek prawny. Zgodnie z art.10 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085, z 2002 r. Nr 143, poz. 1196, z 2003 r. Nr 7, poz. 78 i Nr 190, poz. 1865, z 2004 r. Nr 49, poz. 464, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 oraz z 2006 r. Nr 50, poz. 360)  rady  gmin zostały zobowiązane do uchwalenia gminnych programów ochrony środowiska do dnia 30 czerwca 2004 r.  Na mocy art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984 i Nr 199, poz. 1671, z 2003 r. Nr 7, poz. 78, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1208 i Nr 191, poz. 1956, z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 90, poz. 758, Nr 130, poz. 1087, Nr 175,  poz.  1458 i 1462  i Nr 180, poz. 1495 oraz z 2006 r. Nr 50, poz. 360)  gminny plan gospodarki odpadami stanowi część gminnego programu ochrony środowiska i jest tworzony w trybie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie środowiska.

 

Ogólny zakres zagadnień, który powinien znaleźć swoje odzwierciedlenie w gminnych planach gospodarki odpadami został określony w art. 14 ust. 2 oraz art. 15 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Uszczegółowienie tych zapisów zostało zawarte w § 4 i § 6 pkt 2 i 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 66, poz. 620 oraz z 2006 r. Nr 46, poz. 333).

 

Natomiast obowiązek składania co  dwa lata radzie  gminy sprawozdań z  realizacji gminnego planu  gospodarki odpadami został nałożony na organ wykonawczy gminy  w art.  14  ust.  13 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 Nr 39 poz. 251).

 

3.       ORGANY, KTÓRYM ZOSTANIE PRZEDŁOŻONE SPRAWOZDANIE

 

Sprawozdanie  z  realizacji   gminnego  planu  gospodarki  odpadami organ wykonawczy przedkłada Radzie Gminy i Zarządowi Powiatu do dnia 31 marca roku następnego po okresie sprawozdawczym.

 

 

4.       DATA I NR UCHWAŁY RADY GMINY W SPRAWIE PRZYJĘCIA GMINNEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI

 

Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Chrząstowice został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Chrząstowice nr XXVIII/192/2005  z dnia 30 czerwca 2005 r.

 

 

5.       ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE

                   System gospodarki odpadami zapewnia obsługę – odbiór i wywóz odpadów komunalnych –  wszystkim mieszkańcom. Do zabudowy jednorodzinnej wykorzystywane są pojemniki o pojemności:

·        

·         pojemniki na surowce wtórne (worki);

·         pojemniki gniazdowe przeznaczone do zbiórki szkła – do końca 2008 r.;

·         pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych o poj. 120 l i 240 l;

·         kontenery przeznaczone na odpady budowlane KP-7.

Odpady zbierane w pojemnikach wywożone są zgodnie z ustalonym harmonogramem                       z częstotliwością:

 • w gospodarstwach domowych do dwóch osób – w cyklu miesięcznym lub dwumiesięcznym;
 • w gospodarstwach domowych powyżej dwóch osób – w cyklu miesięcznym lub dwutygodniowym;

 

                Obecnie na terenie gminy pozwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości posiada firma:

 

Remondis Sp. z o.o.

             Al. Przyjaźni 9, Opole

Decyzja Wójta Gminy Chrząstowice OŚ-7621-25/06 z dnia 31 sierpnia 2006 r. Okres ważności do 31-08-2016 r.

 

Odpady komunalne z terenu gminy wywożone są na składowisko odpadów komunalnych w Opolu.

 

Tabela 1. Ilość zebranych odpadów w Gminie Chrząstowice w latach 2007 i 2008.

 

L.p.

Rodzaj odpadów

Kod odpadu

 

Ilość w roku

2007

[Mg]

Ilość w roku

2008

[Mg]

1.

Niesegregowane odpady komunalne

20 03 01

1644,10

1332,47

2.

Odpady ulegające biodegradacji

20 01 08

Nie wykazano

120,25

 

Wykres 1. Ilość zebranych odpadów w gminie.

6. SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW

Na terenie gminy działa system selektywnej zbiórki odpadów obejmujący makulaturę, opakowania szklane z podziałem na szkło białe i kolorowe oraz tworzywa sztuczne.

W roku 2007 na terenie gminy w newralgicznych punktach ustawionych było 16 zestawów do selektywnego gromadzenia odpadów. W roku 2008 gmina ograniczyła się do zestawów do segregacji stłuczki szklanej z podziałem na szkło białe i kolorowe. Z uwagi jednak na nieprawidłową segregację i powstający nieporządek wokół gniazd kontenery zostały usunięte.

Na terenie gminy prowadzona jest również segregacja „u źródła” czyli bezpośrednio w workach odbieranych z posesji. Worki zgodnie z harmonogramem odbierane są z częstotliwością raz w miesiącu.

                W placówkach oświatowych zostały ustawione pojemniki na puszki aluminiowe oraz baterie.

 

Tabela 2. Ilość zebranych odpadów zebranych selektywnie w gminie Chrząstowice w latach 2007 i 2008.

 

L.p.

Rodzaj odpadów

 

Ilość w roku

2007

[Mg]

Ilość w roku

2008

[Mg]

1.

Tworzywa sztuczne

7,2

4,75

2.

Aluminium

0,003

0,002

3.

Papier

18,1

22,02

4.

Szkło

40,38

35,77

5.

Opakowania wielomateriałowe

0,38

0,24

RAZEM

66,06

62,78

 

Wykres 2. Ilość zebranych selektywnie odpadów.

 

 

Tabela 3. Ilość odpadów zebranych i oddanych do odzysku i recyklingu w roku 2007 i 2008.

 

L.p.

Rodzaj odpadów

 

Ilość odpadów przekazanych do odzysku

 i recyklingu w roku 2007

[Mg]

Ilość odpadów przekazanych do odzysku

 i recyklingu w roku 2008

[Mg]

1.

Tworzywa sztuczne

3,35

2,08

2.

Aluminium

0,003

0,002

3.

Papier

11,22

13,65

4.

Szkło

31,49

27,90

5.

Opakowania wielomateriałowe

0,38

0,24

RAZEM

46,44

43,87

 

 

 

 

Wykres 3. Ilość odpadów oddanych do odzysku i recyklingu.

 

 

7. ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

Na terenie gminy przeprowadzane są akcje zbierania odpadów wielkogabarytowych. Akcje te mają charakter cykliczny i przeważnie odbywają się dwa razy w roku. Głównie zbierane są zużyte sprzęty AGD i RTV.

 

Tabela 4. Ilość zebranych odpadów wielkogabarytowych zebranych w gminie Chrząstowice w latach 2007 i 2008.

 

 

L.p.

Rodzaj odpadów

 

Ilość w roku

2007

[Mg]

Ilość w roku

2008

[Mg]

1.

Odpady wielkogabarytowe

24,0

24,0

 

 

Wykres 4. Ilość zebranych odpadów wielkogabarytowych.

 

8. ZBIÓRKA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH.

                Odpady niebezpieczne wchodzące w skład strumienia odpadów komunalnych zbierane są na terenie gminy w systemie pojemnikowym. W newralgicznych punktach sołectw ustawione są kontenery o poj. 120 l i 240 l koloru czerwonego.

                Dodatkowo utworzono bezpłatny punkt zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w siedzibie firmy Remondis Sp. z o.o. Nie posiadamy danych o ilości zebranych odpadów.

W roku 2005 przy współpracy z Organizacją Odzysku REBA z siedzibą w Warszawie przy ul. Kubickiego 19/16, rozpoczęła się akcja zbiórki zużytych baterii wśród mieszkańców gminy. Szkoły, placówki handlowe, budynek Urzędu Gminy został wyposażony w pojemniki do zbiórki baterii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 5. Ilość zebranych odpadów niebezpiecznych zebranych w gminie Chrząstowice w latach 2007 i 2008.

 

 

L.p.

Rodzaj odpadów

 

Ilość w roku

2007

[Mg]

Ilość w roku

2008

[Mg]

1.

Baterie i akumulatory - 20 01 34

0,09

0,15

2.

Odpady niebezpieczne 20 01 14 02 09 do 20 01 32

0,012

0,005

RAZEM

0,102

0,155

 

 

Wykres 5. Ilość odpadów niebezpiecznych.

 

9. ODPADY ZAWIERAJĄCE AZBEST

 

                Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 października 2002 r. w sprawie sposobu przedkładania wojewodzie informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. Nr 175 poz. 1439), gmina Chrząstowice utworzyła bazę wyrobów i odpadów zawierających azbest. 

                W związku z realizacją Krajowego Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest gmina powinna podjąć stosowne kroki, aby do roku 2032 całkowicie zostały usunięte odpady azbestowe z terenu gminy.

 

 

Tabela 6. Ilość zinwentaryzowanych odpadów zawierających azbest w gminie Chrząstowice w latach 2007 i 2008.

 

 

L.p.

Rodzaj odpadów

 

Ilość w roku

2007

[m2]

Ilość w roku

2008

[ m2]

1.

Odpady zawierające azbest

9155,5

10195,5

 

 

   

Wykres 6. Ilość odpadów azbestowych.

 

10. SKŁADOWISKA ODPADÓW ORAZ INSTALACJE ODZYSKU LUB UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW.

 

Z uwagi na warunki geologiczno- hydrologiczne na terenie gminy Chrząstowice nie jest eksploatowane składowisko odpadów. Odpady powstające na terenie gminy gromadzone są na Miejskim Składowisku Odpadów w Opolu przy ul. Podmiejskiej 69.

Na terenie gminy nie występują instalacje do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

 

11. POSIADACZE ODPADÓW PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ZBIERANIA, ODZYSKU, TRANSPORTU LUB UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW.

1) podmioty zbierające odpady:

a)  Remondis Sp. z o.o., Opole Al. Przyjaźni 9;

      Zezwolenie nr OŚ-7621-25/06 z dnia 31.08.2006 r.

    Okres ważności: 1.09.2006 r.- 31.08.2016 r.

2) podmioty opróżniające zbiorniki bezodpływowe i transportujące nieczystości    ciekłe:

a) R.J.K. Sp. z o.o BARUT,  Jemielnica, ul. Żędowicka  49;

      Zezwolenie nr OŚ-7621/1/07 z dnia 25.01.2007 r.

    Okres ważności: 25.01.2007 r.- 24.01.2012 r.

b)       Szczepan Sokalski PRZEJAZD, Gm. Dąbrowa Ciepielowice ul. Długa 2;

      Zezwolenie nr OŚ-7621-4/06 z dnia 10.01.2006 r.

    Okres ważności: 10.01.2006 r.- 09.01.2011 r.

c) Remondis Sp. z o.o., Opole Al. Przyjaźni 9;

      Zezwolenie nr OŚ-7621-26/06 z dnia 31.08.2006 r.

    Okres ważności: 1.09.2006 r.- 31.08.2016 r.

d)       Aqvador Sp. z o.o, Dębska Kuźnia ul. Kolonia 22;

       Zezwolenie nr OŚ-7621-44/06 z dnia 12.12.2006 r.

    Okres ważności: 12.12.2006 r.- 11.12.2016 r.

e)       WC SERWIS, Beata Bańska, Zabrze ul. Szybowa 2

      Zezwolenie nr OŚ-7621-46/06 z dnia 20.12.2006 r.

    Okres ważności: 20.12.2006 r.- 19.12.2016 r.

f)        TOI TOI Systemy Sanitarne Sp. z o.o, Warszawa, ul. Płochocińska 29

       Zezwolenie nr OŚ-7621-7/07 z dnia 23.02.2007 r.

    Okres ważności: 23.02.2007 r.- 22.02.2017 r.

 

 

 1. ZESTAWIENIE INFORMACJI O ZREALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘCIACH W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI I NA TERENIE GMINY W LATACH 2007- 2008.

 

Lp.

Nazwa zadania w KPGO.

Rok realizacji.

Nazwa zadania w GPGO

Opis podjętych działań

Koszt (tys. PLN)

1.

Gminny Plan Gospodarki Odpadami

2005

2009

 

Uchwalenie aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami.

 

W dniu 12.11.2008 r. podpisano umowę pomiędzy Związkiem Gmin „Dolna Mała Panew”, a firmą ATMOTERM S.A dot. opracowania zmiany do programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla ośmiu gmin należących do związku.

50 500, 00 zł.

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizacja gminnych systemów gospodarki odpadami  ….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007 – 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program strategiczny gospodarki odpadami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- System gospodarki odpadami jest racjonalnie modernizowany i rozszerzany.

- Rada Gminy Chrząstowice podjęła uchwałę nr XIV/109/2008

z dnia 21 lutego 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XL/290/2006 RG Chrząstowice z dnia 23.10.2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chrząstowice

- W okresie sprawozdawczym 1 firma wystąpiła o wydanie  zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżnianie zbiorników bezodpływowych.

- Gmina na bieżąco aktualizuje ewidencję umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych.

- Przeprowadzono kontrolę nieruchomości w zakresie spełniania obowiązku zbierania i odbierania odpadów komunalnych.

- Przeprowadzono kontrolę nieruchomości w części miejscowości Daniec dot. korzystania z usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Uzgodnienia pomiędzy organizacjami odzysku i organami wykonawczymi gmin w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych.

2007 - 2008

Kontynuacja i rozbudowa selektywnej zbiórki

Rada Gminy w formie uchwały ustala wysokości górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi.

- uchwała nr XL/291/2006 z dnia 23.10.2006 r.;

- uchwała nr XII/88/2007 z dnia 21.11.2007 r.;

 

4.

Intensyfikacja akcji podnoszenia świadomości społecznej.

2007-2008

Edukacja ekologiczna

- organizuje się co roku akcję Sprzątania Świata.

- prowadzi się akcję ulotkową w zakresie segregacji odpadów.

- prowadzone są zajęcia w szkołach podstawowych na temat segregacji odpadów oraz zbiórki odpadów niebezpiecznych.

-na zebraniach wiejskich informuje się na bieżąco o modernizacji systemu odpadowego.

6000,00 zł (Remondis + środki UG)

 

 

5.

Objęcie mieszkańców  zbiórką odpadów komunalnych.

2007 - 2008

Objęcie mieszkańców 100% zbiórką odpadów

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdza się, że w 93% gospodarstwa domowe są objęte zbiórką.

 

6.

Rozwój selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji.

2007- 2008

Organizacja selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji.

Firma Remondis wprowadziła worki o poj. 80 l i 240 l w celu wydzielenia odpadów biodegradowalnych.

 

7.

Rozwój selektywnej zbiorki odpadów wielkogabarytowych.

2007-2008

Prowadzenie selektywnej zbiorki odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu

- 2 razy w roku prowadzona jest zbiórka odpadów wielkogabarytowych.

- działa ogólnodostępny punkt odbioru zużytego sprzętu w siedzibie Remondis..

32000,00 zł. (Remondis + środki UG +mieszkańcy gminy)

8.

 

 

Rozwój selektywnej zbiórki odpadów budowlanych wchodzących w skład ….

2007-2008

 

 

Organizacja selektywnej zbiórki odpadów budowlanych

 

- osoba fizyczna zgłasza indywidualnie firmie potrzebę usunięcia gruzu.

 

Koszt ponosi osoba fizyczna.

 

9.

Rozwój selektywnej zbiórki celem unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych.

2007-2008

Rozwój selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych

- na terenie sołectw ustawiono czerwone kontenery na odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych.

3300,00 zł. (środki UG)

 

 

 

 

10.

Organizowanie gospodarki odpadami opakowaniowymi na terenie gminy, w tym selektywnego zbierania finansowanego z opłat produktowych i opłat pobieranych przez organizacje odzysku.

 

 

 

2007 - 2008

Zwiększenie efektywności systemu zbiórki odpadów opakowaniowych

Na terenie gminy prowadzona jest zbiórka odpadów opakowaniowych:

- W roku 2007 w systemie kontenerowym w specjalistycznych pojemnikach ustawionych na terenie poszczególnych wsi zbierano makulaturę, szkło i tworzywa sztuczne, a w roku 2008 pozostawiono jedynie gniazda na zbiórkę szkła białego i kolorowego;

- w systemie workowym u źródła bezpośrednio w gospodarstwach domowych;

Ze strumienia odpadów komunalnych wydziela się: szkło białe i kolorowe, makulaturę, plastyk, opakowania wielomateriałowe

Gmina w 2007 r. partycypowała w kosztach zakupu worków do segregacji odpadów u źródła. W roku 2008 przerzucono ten obowiązek na mieszkańców gminy.

2007 r.:

24 585,00 zł Remondis

5000,00 zł- UG;

 

2008 r.:

43 800,00 zł Remondis

 

Koszty mieszkańców – brak danych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp.

Nazwa zadania w KPGO.

Rok realizacji.

Nazwa zadania w GPGO

Opis podjętych działań

Koszt (tys. PLN)

11

Rozpoznanie stanu aktualnego gospodarki odpadami w małych i średnich podmiotach gospodarczych.

2007 - 2008

Gospodarka odpadami w małych i średnich przedsiębiorstwach

 Poprzez gazetkę lokalną oraz organizowanie spotkań z przedstawicielami firm przekazuje się informacje dot. obowiązków uzyskania odpowiednich zezwoleń na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych, o przedkładaniu Staroście informacji na temat ilości wytwarzanych odpadów.

Gmina  prowadzi ewidencję umów zawartych z uprawnionymi jednostkami, wobec czego posiadamy informacje czy dany przedsiębiorca zawarł umowę.  

 

 

 

 

12.

Opracowanie i wdrożenie programu edukacyjno – informacyjnego dla społeczeństwa i przedsiębiorstw.

2007 - 2008

Edukacja w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi

 Akcja ulotowa, gazetka lokalna.

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budowa gminnych punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007 – 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modyfikacja systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na terenie sołectw ustawiono czerwone pojemniki do zbiórki odpadów niebezpiecznych.

W pojemnikach 120 l gromadzi się:

 • przeterminowane lekarstwa;
 • baterie (pochodzące ze sprzętu RTV, AGD, zegarków);

W pojemnikach 240 l gromadzi się:

 • opakowania plastikowe po olejach, farbach, klejach;
 • opakowania metalowe po farbach, areozole;
 • opakowania z pozostałością farb, tuszów, klejów i żywic;
 • opakowania z pozostałością zużytego oleju samochodowego;

 

 

2007 r. – 1440,00 zł

2008 r. – 1780,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

Udział w programie likwidacji azbestu

2007-2008

Likwidacja wyrobów azbestowych.

Rada Gminy podjęła uchwałę dot. dofinansowania usunięcia azbestu z budynków Monaru w Zbicku.

Dotacja:

3000,00 zł – UG;

13542,00 zł- PFOŚiGW

 

15.

Zwiększenie odzysku odpadów budowlanych

2007 -2008

Odzysk wyrobów budowlanych.

Gruz przyjmowany jest w bazie firmy Remondis Sp. z o.o

 

16.

Likwidacja PCB

2007- 2008

Likwidacja PCB.

Nie zinwentaryzowano na terenie PCB.

 

17.

Wydawanie decyzji w sprawie usuwania odpadów z miejsc na ten cel nie przeznaczonych

2007-2009

Likwidacja dzikich wysypisk śmieci.

Na bieżąco likwiduje się nielegalne wysypiska śmieci.

 

18.

Tworzenie i udział gmin w strukturach ponadgminnych dla realizacji regionalnych zakładów zagospodarowania odpadów

2008-2009

-

Gmina wchodzi w skład Związku „Dolna Mała Panew”

 

 

 

13. KOSZTY PONIESIONE NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PLANIE GOSPODARKI ODPADAMI W LATACH 2004- 2006.

 

Lp.

Nazwa zadania

Kwota przewidziana na zadanie [tys. PLN]

Koszty poniesione w latach 2004 – 2006 [tys. PLN]

Źródła finansowania

I. Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

1.

Program informacyjno – edukacyjny

2004-2012

10

10

gmina, firmy działające w zakresie gospodarki odpadami 

2.

System selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji

2004-2012

90

-

firmy działające w zakresie gospodarki odpadami 

3.

System selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych i budowlanych

2004-2012

185

73

firmy działające w zakresie gospodarki odpadami , mieszkańcy

RAZEM

300

98

 

Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi.

4.

Prowadzenie istniejącego systemu selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych zawartych w strumieniu odpadów niebezpiecznych

2004-2012

40

13,3

gmina, firmy działające w zakresie gospodarki odpadami, mieszkańcy

5.

Likwidacja dzikich wysypisk

2004-2012

16

3

gmina

RAZEM

56

16,3

 

Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi.

6.

Rozbudowa i prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych

2004-2012  

150

 

143

gmina, firmy działające w zakresie gospodarki odpadami , mieszkańcy

7.

Gosp. odp. komunalnymi

220

 

 

RAZEM

370

 

143

 

 

14. OCENA SYSTEMU MONITORINGU.

 

 

Lp.

Nazwa wskaźnika

Wartość wskaźnika dla roku bazowego

Przewidywana wartość wskaźnika

Osiągnięta wartość wskaźnika na koniec 2008 r.

1.        

Ilość odpadów zebranych

100%

100%

100%

2.        

Liczba mieszkańców objętych systemem zbiórki odpadów komunalnych zmieszanych 

62%

100%

93%

3.        

Ilość zlikwidowanych zwyczajowych miejsc deponowania odpadów

Stała bieżąca likwidacja

4.        

Odzysk i recykling odpadów opakowaniowych (szkło)

17%

50% w 2007 r.

(w roku 2006 – 42%)

78%

5.        

Odzysk i recykling odpadów opakowaniowych (tworzywa sztuczne)

2,9%

25% w 2007 r.

(w roku 2006 – 19%)

46%

6.        

Odzysk i recykling odpadów opakowaniowych (papier)

7,5%

25% w 2007 r.

(w roku 2006 – 21%)

62%

7.        

Odpady wielkogabarytowe wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych

b.d.

50% w 2010 r.

2%

8.        

Odpady budowlane wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych

Brak danych- mieszkańcy we własnym zakresie przekazują odpady budowlane na składowisko.

9.        

Odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych

b.d.

50% w 2010 r.

(w roku 2006 – 11%)

1%

10.     

Liczba szkół prowadząca zajęcia z zakresu ochrony środowiska, w tym gospodarki odpadami  

100%

100%

100%

11.     

Liczba mieszkańców uzyskujących informacje z zakresu działań podejmowanych przez gminę dot. gospodarki odpadami

100%

100%

100%

 

 1.  WNIOSKI.

 

Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy stanu gospodarki odpadami na terenie gminy stwierdza się:

 1. Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców oraz wprowadzenie podziału stawek opłat ponoszonych przez właścicieli za usługi w zakresie zbierania odpadów spowodowało intensyfikację zbiórki odpadów opakowaniowych oraz wydzielanie odpadów elektrycznych i budowlanych ze strumienia odpadów zmieszanych.
 2. Ocena systemu monitoringu wskazuje, że rozwój gospodarki odpadowej dąży do przewidywanej wartości wskaźnika wykazanej w planie gospodarki odpadami naszej gminy.
 3. Zauważa się intensyfikację zbiórki odpadów opakowaniowych, co potwierdza udział w segregacji coraz większej ilości  mieszkańców.
 4. Zwiększa się ilość odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku.
 5. Obniża się ilość odpadów zmieszanych przekazywanych na składowisko.
 6. Spada ilość wydzielanych odpadów niebezpiecznych.
 7. Placówki oświatowe intensywnie prowadzą zbiórkę baterii oraz puszek aluminiowych. Monitorowanie miejsc zbiórki baterii na terenie jednostek oświatowych wskazuje na duże zainteresowanie ze strony dzieci w wieku przedszkolnym.
 8. Przeprowadzono wstępne rozmowy z firmą Remondis na temat selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych. Firma dysponuje już specjalnymi workami w kolorze brązowym.
 9. Dużym zainteresowaniem cieszy się zbiórka odpadów wielkogabarytowych.
 10. Utworzono gminną ewidencję wyrobów i odpadów zawierających azbest, co stanowi podstawę do podjęcia dalszych koniecznych kroków.  
 11.  Kontrolowanie posesji w zakresie gospodarki odpadowej przyczyniło się w znacznym stopniu do poprawy stanu sanitarnego miejscowości.
 12.  Wzrosła ilość zawartych umów na odbiór odpadów oraz nieczystości ciekłych.
 13.  Skanalizowanie Chrząstowic, Suchego Boru i Dębskiej Kuźni przyczyniło się do poprawy stanu wód i ziemi.

 

Konieczne działania:

 

1.      Zbiórkę odpadów niebezpiecznych należy zintensyfikować, ponieważ nie uzyskamy wymaganych poziomów odzysku. Wskazanym jest ustawienie kontenera mobilnego w poszczególnych sołectwach w celu uświadomienia mieszkańców o konieczności wydzielania odpadów niebezpiecznych.

2.      Prowadzenie działań służących podnoszeniu świadomości ekologicznej poprzez organizowanie konkursów i akcji wspierających działania na rzecz ochrony środowiska.

3.      Należy rozważyć zachętę dla mieszkańców gminy w celu wprowadzenia na terenie posesji worka na zbieranie odpadów biodegradowalnych.

4.      Należy uchwalić dotacje z GFOŚiGW na utylizację wyrobów azbestowych w celu likwidacji ich z terenu gminy.

 

Nie uzyskanie prawidłowych poziomów wskaźników i konieczność podjęcia działań:

1.       Zbiórka odpadów niebezpiecznych;

2.       Zbiórka odpadów ulegających biodegradacji;

 

Metadane

Źródło informacji:Daria Pawlak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Daria Pawlak
Data wprowadzenia:2009-10-19 12:52:04
Opublikował:Daria Pawlak
Data publikacji:2009-10-19 12:56:07
Ostatnia zmiana:2011-04-11 11:36:04
Ilość wyświetleń:1237
Urząd Gminy Chrząstowice
Dworcowa 38, 46-053 Chrząstowice

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij