Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Chrząstowice

Kolorowy pasek

Sprawozdanie z realizacji PGO - za lata 2009 - 2010

1.       CEL I ZAKRES OPRACOWANIA SPRAWOZDANIA Z PLANU GOSPODARKI ODPADAMI.

Celem opracowania  sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami jest przedstawienie problemu gospodarki odpadami na szczeblu gminnym i podsumowanie działań jakie zostały podjęte przez organ gminy w zakresie gospodarki odpadami w obowiązującym okresie sprawozdawczym.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 i Nr 203, poz. 1351) odpowiednie organy samorządu gminy przygotowują i uchwalają, jako część programu ochrony środowiska, gminny plan gospodarki odpadami (art. 14 ust. 5 i 6 ustawy o odpadach).

 

Zgodnie z art. 14 ust. 13 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243), organ wykonawczy gminy przygotowuje sprawozdania z realizacji planów gospodarki odpadami za okres dwóch lat kalendarzowych według stanu na dzień 31 grudnia roku kończącego okres sprawozdawczy i przedkłada radzie gminy i zarządowi powiatu w terminie do 31 marca po upływie okresu sprawozdawczego.

 

Uszczegółowienie tych przepisów zostało zawarte w § 4 i § 6 pkt 2 i 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 66, poz. 620 oraz z 2006 r. Nr 46, poz. 333).

 

 

2.                   RAPORT Z WYKONANIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

 

 

Art. 17 i 18 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. nr 25, poz 150 z póżn. zm.) zobowiązał Wójtów do sporządzenia, a Radę Gminy do uchwalenia gminnych programów ochrony środowiska. Niniejsze sprawozdanie stanowi realizację zapisów art. 18 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska zobowiązujące organ wykonawczy gminy do składania Radzie Gminy co 2 lata sprawozdania z jego realizacji.

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Chrząstowice został zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Chrzastowice Nr XXVIII/193/2005 r. z dnia  30 czerwca 2005 r. Uchwałą Nr XXXIV/252/2010 z dnia 18 marca 2010 r. został zaktualizowany. 

W samym Programie założono, iż analiza realizacji programu polegać będzie przede wszystkim na monitorowaniu czyli obserwacji zmian w wielu wzajemnie ze sobą powiązanych sferach funkcjonowania danego obszaru (ekonomicznej, społecznej, ekologicznej itp.).

 

3.                   DATA I NR UCHWAŁY RADY GMINY W SPRAWIE PRZYJĘCIA GMINNEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI

 

Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Chrząstowice został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Chrząstowice nr XXVIII/192/2005  z dnia 30 czerwca 2005 r.

Uchwałą nr XXXIV/253/2010 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 18 marca 2010 r. powyższy plan został zaktualizowany.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy  Chrząstowice został przyjęty uchwałą Nr XL/290/2006 r. z dnia 23.10.2006 r. w sprawie uchwalenia w/w regulaminu. W dniu 21.02.2008 r. uchwałą Nr XIV/109/2008 Rada Gminy wprowadziła zmiany do regulaminu.

Górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie zbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych obowiązujących na terenie gminy Chrząstowice zostały zatwierdzone uchwałą Rady Gminy Nr XXIV/160/2009 z dnia 05.02.2009 r. Uchwała ta straciła moc z chwilą zatwierdzenia nowych górnych stawek w dniu 30.12.2009 r. uchwałą Nr XXXII/236/2009.

 

4.                   ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE

                   System gospodarki odpadami zapewnia obsługę – odbiór i wywóz odpadów komunalnych –  wszystkim mieszkańcom. Do zabudowy jednorodzinnej wykorzystywane są pojemniki o pojemności:

·        

·         pojemniki na surowce wtórne (worki);

·         kontener mobilny przeznaczony do zbiorki odpadów niebezpiecznych;

·         kontenery przeznaczone na odpady budowlane KP-7.

Odpady zbierane w pojemnikach wywożone są zgodnie z ustalonym harmonogramem                       z częstotliwością:

  • w gospodarstwach domowych do dwóch osób – w cyklu miesięcznym lub dwumiesięcznym;
  • w gospodarstwach domowych powyżej dwóch osób – w cyklu miesięcznym lub dwutygodniowym;

 

                Obecnie na terenie gminy pozwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości posiadają firmy:

 

1. Remondis Sp. z o.o.

    Al. Przyjaźni 9, Opole

Decyzja Wójta Gminy Chrząstowice OŚ-7621-25/06 z dnia 31 sierpnia 2006 r. Okres ważności do 31-08-2016 r.

 

2.      ELKOM Sp. zoo

ul. Norweska 11

46-021 Brzezie k/Opola

Decyzja Wójta Gminy Chrząstowice OŚ-7621-33/09 z dnia 20 sierpnia 2009 r. Okres ważności do 19-08-2019 r.

 

3.      „Strach i Synowie” Sp. z.o.o

ul. Bór 137

Częstochowa

Decyzja Wójta Gminy Chrząstowice OŚ-7621-27/09 z dnia 16 lipca 2009 r. Okres ważności do 15-07-2019 r.

 

4. EKO – TRANS

    ul. Brynicka 16B

    Kup

Decyzja Wójta Gminy Chrząstowice OŚ.606.10.2011 z dnia 28 marca 2011 r. Okres ważności do 27-03-2021 r.

 

Odpady komunalne z terenu gminy wywożone są na składowisko odpadów komunalnych w Opolu.

 

Tabela 1. Ilość zebranych odpadów w Gminie Chrząstowice w latach 2009 i 2010.

 

L.p.

Rodzaj odpadów

Kod odpadu

 

Ilość w roku

2009

[Mg]

Ilość w roku

2010

[Mg]

1.

Niesegregowane odpady komunalne

20 03 01

1098,78

1236,57

2.

Odzysk odpadów ulegających biodegradacji

20 01 08

135,31

123,77

 

Wykres 1. Ilość zebranych odpadów w gminie.

 

5.    SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW

Na terenie gminy działa system selektywnej zbiórki odpadów obejmujący makulaturę, opakowania szklane z podziałem na szkło białe i kolorowe oraz tworzywa sztuczne.

Zbiórka ta prowadzona jest w formie segregacji „u źródła” czyli bezpośrednio w workach odbieranych z posesji. Worki zgodnie z harmonogramem odbierane są z częstotliwością raz w miesiącu.

                W placówkach oświatowych zostały ustawione pojemniki na puszki aluminiowe oraz baterie.

 

Tabela 2. Ilość zebranych odpadów zebranych selektywnie w gminie Chrząstowice w latach 2009 i 2010.

 

L.p.

Rodzaj odpadów

 

Ilość w roku

2009

[Mg]

Ilość w roku

2010

[Mg]

1.

Tworzywa sztuczne

20

22,3

2.

Aluminium

0,002

0,003

3.

Papier

32

29,43

4.

Szkło

54

26,99

5.

Opakowania wielomateriałowe

0,65

0,1

RAZEM

106,65

78,82

 

Wykres 2. Ilość zebranych selektywnie odpadów.

 

Tabela 3. Ilość odpadów zebranych i oddanych do odzysku i recyklingu w roku 2009 i 2010.

 

L.p.

Rodzaj odpadów

 

Ilość odpadów przekazanych do odzysku

 i recyklingu w roku 2009

[Mg]

Ilość odpadów przekazanych do odzysku

 i recyklingu w roku 2010

[Mg]

1.

Tworzywa sztuczne

7,0

9,94

2.

Aluminium

0,002

0,003

3.

Papier

14,00

10,43

4.

Szkło

45,00

22,94

5.

Opakowania wielomateriałowe

0,00

0,00

RAZEM

66,00

43,31

 

 

Wykres 3. Ilość odpadów oddanych do odzysku i recyklingu.

 

 

6.    ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

Na terenie gminy przeprowadzane są akcje zbierania odpadów wielkogabarytowych. Akcje te mają charakter cykliczny i przeważnie odbywają się dwa razy w roku.

Tabela 4. Ilość zebranych odpadów wielkogabarytowych zebranych w gminie Chrząstowice w latach 2009 i 2010.

 

 

L.p.

Rodzaj odpadów

 

Ilość w roku

2009

[Mg]

Ilość w roku

2010

[Mg]

1.

Odpady wielkogabarytowe

75,0

65,0

 

 

Wykres 4. Ilość zebranych odpadów wielkogabarytowych.

 

7.     ZBIÓRKA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

                Odpady niebezpieczne na terenie gminy zbierane są za pomocą kontenera mobilnego. Kontener ustawia się w ustalonych miejscach w terminach zgodnych z umową. O zbiórce mieszkańcy są informowani w sposób zwyczajowo przyjęty – ogłoszenia na tablicach ogłoszeń, strona internetowa gminy.

                Dodatkowo utworzono bezpłatny punkt zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w siedzibie firmy Remondis Sp. z o.o. Nie posiadamy danych o ilości zebranych odpadów.

W roku 2005 przy współpracy z Organizacją Odzysku REBA z siedzibą w Warszawie przy ul. Kubickiego 19/16, rozpoczęła się akcja zbiórki zużytych baterii wśród mieszkańców gminy. Szkoły, placówki handlowe, budynek Urzędu Gminy został wyposażony w pojemniki do zbiórki baterii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 5. Ilość zebranych odpadów niebezpiecznych zebranych w gminie Chrząstowice w latach 2009 i 2010.

 

 

L.p.

Rodzaj odpadów

 

Ilość w roku

2009

[Mg]

Ilość w roku

2010

[Mg]

1.

Baterie i akumulatory - 20 01 34

0,025

0,15

2.

Odpady niebezpieczne 15 01 10*, 18  01 08 *, 20 01 21*, 20 01 35*

2,455

2,024

RAZEM

2,48

2,174

 

 

Wykres 5. Ilość odpadów niebezpiecznych.

 

8.     ODPADY ZAWIERAJĄCE AZBEST

 

                Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 października 2002 r. w sprawie sposobu przedkładania wojewodzie informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. Nr 175 poz. 1439), gmina Chrząstowice utworzyła bazę wyrobów i odpadów zawierających azbest. 

                W związku z realizacją Krajowego Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest gmina powinna podjąć stosowne kroki, aby do roku 2032 całkowicie zostały usunięte odpady azbestowe z terenu gminy.

                W roku ubiegłym zostało zlecone firmie ALBEKO z siedzibą w Opolu przy ul. Niemodlińskiej  opracowanie „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Chrząstowice” oraz przeprowadzenie inwentaryzacji odpadów azbestowych w terenie. Gmina otrzymała na ten cel dofinansowanie z Ministerstwa Środowiska w wysokości 87%.

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 6. Ilość zinwentaryzowanych odpadów zawierających azbest w gminie Chrząstowice w latach 2009 i 2010.

 

 

L.p.

Rodzaj odpadów

 

Ilość w roku

2009

[m2]

Ilość w roku

2010

[ m2]

1.

Odpady zawierające azbest

10440,5

20081,5

 

 

   

Wykres 6. Ilość odpadów azbestowych.

 

9.    DZIAŁANIA W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM ZMIERZAJĄCE DO REDUKCJI ILOŚCI ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI, KIEROWANYCH NA SKŁADOWISKA ODPADÓW

 

Podstawowym sposobem unieszkodliwiania odpadów komunalnych niesegregowanych  zebranych na terenie gminy jest składowanie – D5. Odpady segregowane poddawane są przetwarzaniu w celu przygotowania ich do odzysku, w tym do recyklingu.

 

 

 

Ilość [Mg] – 2009 r.

% odzysku

Ilość [Mg] – 2010 r.

% odzysku

Zebrane odpady łącznie

1282,91

 

1383,49

 

Odpady opakowaniowe przekazane do recyklingu

66,00

5,14

43,314

23,13

Odzysk z ZPPA z odpadów segregowanych

20,15

1,57

6,79

0,49

Odzysk z ZPPA z odpadów niesegregowanych

242,63

18,91

178,5

12,9

Ilość odzyskanych odpadów biodegradacyjnych

135,31

10,54

123,77

162,85

 

10. SKŁADOWISKA ODPADÓW ORAZ INSTALACJE ODZYSKU LUB UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW.

 

Z uwagi na warunki geologiczno- hydrologiczne na terenie gminy Chrząstowice nie jest eksploatowane składowisko odpadów. Odpady powstające na terenie gminy gromadzone są na Miejskim Składowisku Odpadów w Opolu przy ul. Podmiejskiej 69.

Na terenie gminy nie występują instalacje do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

 

11. POSIADACZE ODPADÓW PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ZBIERANIA, ODZYSKU, TRANSPORTU LUB UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW.

1) podmioty zbierające odpady:

a)  Remondis Sp. z o.o., Opole Al. Przyjaźni 9;

      Zezwolenie nr OŚ-7621-25/06 z dnia 31.08.2006 r.

    Okres ważności: 1.09.2006 r.- 31.08.2016 r.

b) ELKOM Sp. z o.o

     ul. Norweska 11

     Brzezie k/Opola

     Okres ważności: 20.08.2009 r. – 19.08.2019 r.

c). „Strach i Synowie” Sp. z o.o

     ul. Bór 137

     Częstochowa

    Okres ważności: 16.07.2009 r. – 15.07.2019 r.

d). EKO – TRANS

    ul. Brynicka 16B

    Kup

    Okres ważności: 28.03.2011 r. – 27.03.2021 r.

 

2) podmioty opróżniające zbiorniki bezodpływowe i transportujące nieczystości    ciekłe:

a) R.J.K. Sp. z o.o BARUT,  Jemielnica, ul. Żędowicka  49;

      Zezwolenie nr OŚ-7621/1/07 z dnia 25.01.2007 r.

    Okres ważności: 25.01.2007 r.- 24.01.2012 r.

b)       Szczepan Sokalski PRZEJAZD, Gm. Dąbrowa Ciepielowice ul. Długa 2;

      Zezwolenie nr OŚ-7621-4/06 z dnia 10.01.2006 r.

    Okres ważności: 10.01.2006 r.- 09.01.2011 r.

c) Remondis Sp. z o.o., Opole Al. Przyjaźni 9;

      Zezwolenie nr OŚ-7621-26/06 z dnia 31.08.2006 r.

    Okres ważności: 1.09.2006 r.- 31.08.2016 r.

d)       Aqvador Sp. z o.o, Dębska Kuźnia ul. Kolonia 22;

       Zezwolenie nr OŚ-7621-44/06 z dnia 12.12.2006 r.

    Okres ważności: 12.12.2006 r.- 11.12.2016 r.

e)       WC SERWIS, Beata Bańska, Zabrze ul. Szybowa 2

      Zezwolenie nr OŚ-7621-46/06 z dnia 20.12.2006 r.

    Okres ważności: 20.12.2006 r.- 19.12.2016 r.

f)        TOI TOI Systemy Sanitarne Sp. z o.o, Warszawa, ul. Płochocińska 29

       Zezwolenie nr OŚ-7621-7/07 z dnia 23.02.2007 r.

    Okres ważności: 23.02.2007 r.- 22.02.2017 r.

g)    Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o

    ul. Powstańców Śląskich 54

    Antoniów

    Okres ważności: 18.10.2007 r. – 17.10.2017 r.

h) SOCHOR

    ul. Klasztorna 4

    Szczedrzyk

    Okres ważności: 01.05.2009 r. – 31.04.2019 r.

         i.           BIKER Wywóz Nieczystości Płynnych i Stałych

ul. Lipno 33

Tułowice 

Okres ważności: 21.04.2010 r. – 20.04.2020 r.

j) EKO – TRANS

    ul. Brynicka 16B

    Kup

          Okres ważności: 28.03.2011 r. – 27.03.2021 r.

 

 

 


  1. ZESTAWIENIE INFORMACJI O ZREALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘCIACH W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI I NA TERENIE GMINY W LATACH 2009- 2010.

 

Lp.

Nazwa zadania w KPGO.

Rok realizacji.

Nazwa zadania w GPGO

Opis podjętych działań

Koszt (tys. PLN)

1.

Gminny Plan Gospodarki Odpadami

2005

2009

 

Uchwalenie aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami.

 

Uchwałą nr XXXIV/253/2010 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 18 marca 2010 r. Plan Gospodarki Odpadami dla gminy Chrząstowice został zaktualizowany.

Aktualizacje Planu przeprowadziła na zlecenie

Związku Gmin „Dolna Mała Panew” firma ATMOTERM S.A

50 500, 00 zł.

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizacja gminnych systemów gospodarki odpadami  ….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 – 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program strategiczny gospodarki odpadami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- System gospodarki odpadami jest racjonalnie modernizowany i rozszerzany.

- Rada Gminy Chrząstowice podjęła uchwałę nr XIV/109/2008

z dnia 21 lutego 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XL/290/2006 RG Chrząstowice z dnia 23.10.2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chrząstowice

- W okresie sprawozdawczym 3 firmy wystąpiły o wydanie  zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz 3 o wydanie zezwolenia na odbiór i transport odpadów stałych.

- Gmina na bieżąco aktualizuje ewidencję umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych.

- Przeprowadzono wyrywkową kontrolę nieruchomości w zakresie spełniania obowiązku zbierania i odbierania odpadów komunalnych.

- Przeprowadzono kontrolę nieruchomości w miejscowości Falmirowice dot. korzystania z usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Uzgodnienia pomiędzy organizacjami odzysku i organami wykonawczymi gmin w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych.

2009 - 2010

Kontynuacja i rozbudowa selektywnej zbiórki

Rada Gminy w formie uchwały ustala wysokości górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi.

- uchwała nr XXIV/160/2009 z dnia 5.02.2009 r.

- uchwała NrXXXII/236/2009 Rady Gminy z dnia 30.12.2009 r.

 

4.

Intensyfikacja akcji podnoszenia świadomości społecznej.

2009-2010

Edukacja ekologiczna

- organizuje się co roku akcję Sprzątania Świata.

- prowadzi się akcję ulotkową w zakresie segregacji odpadów.

- prowadzone są zajęcia w szkołach podstawowych na temat segregacji odpadów oraz zbiórki odpadów niebezpiecznych.

-na zebraniach wiejskich informuje się na bieżąco o modernizacji systemu odpadowego.

- przeprowadzono konkursy ekologiczne na temat zbiórki odpadów biodegradowalnych oraz zbiórki baterii i puszek aluminiowych;

6000,00 zł (Remondis + środki UG)

 

 

5.

Objęcie mieszkańców  zbiórką odpadów komunalnych.

2009 - 2010

Objęcie mieszkańców 100% zbiórką odpadów

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdza się, że w 95% gospodarstwa domowe są objęte zbiórką.

 

6.

Rozwój selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji.

2009- 2010

Organizacja selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji.

Firma Remondis wprowadziła odzysk odpadów ulegających biodegradacji w instalacji Zakładu Produkcji Paliw Alternatywnych uzyskując wykonanie Wojewódzkiego Planu Depozytowego:

- za rok 2010 r. na poziomie 162,85 %;

- mieszkańcy mają możliwość gromadzenia odpadów ulegajacych biodegradacji w specjalistycznych brązowych workach;

 

7.

Rozwój selektywnej zbiorki odpadów wielkogabarytowych.

2009-2010

Prowadzenie selektywnej zbiorki odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu

- 2 razy w roku prowadzona jest zbiórka odpadów wielkogabarytowych.

- działa ogólnodostępny punkt odbioru zużytego sprzętu w siedzibie Remondis..

(mieszkańcy gminy)

8.

 

 

Rozwój selektywnej zbiórki odpadów budowlanych wchodzących w skład ….

2009-2010

 

 

Organizacja selektywnej zbiórki odpadów budowlanych

 

- osoba fizyczna zgłasza indywidualnie firmie potrzebę usunięcia gruzu.

 

Koszt ponosi osoba fizyczna.

 

9.

Rozwój selektywnej zbiórki celem unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych.

2009-2010

Rozwój selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych

- w systemie przenośnego kontenera mobilnego

2700,00 zł. (środki UG)

 

 

 

 

10.

Organizowanie gospodarki odpadami opakowaniowymi na terenie gminy, w tym selektywnego zbierania finansowanego z opłat produktowych i opłat pobieranych przez organizacje odzysku.

 

 

 

2007 - 2008

Zwiększenie efektywności systemu zbiórki odpadów opakowaniowych

Na terenie gminy prowadzona jest zbiórka odpadów opakowaniowych:

- w systemie workowym u źródła bezpośrednio w gospodarstwach domowych;

Ze strumienia odpadów komunalnych wydziela się: szkło białe i kolorowe, makulaturę, plastyk, opakowania wielomateriałowe.

2007 r.:

24 585,00 zł Remondis

5000,00 zł- UG;

 

2008 r.:

43 800,00 zł Remondis

 

Koszty mieszkańców – brak danych;

 

 

 

Lp.

Nazwa zadania w KPGO.

Rok realizacji.

Nazwa zadania w GPGO

Opis podjętych działań

Koszt (tys. PLN)

11

Rozpoznanie stanu aktualnego gospodarki odpadami w małych i średnich podmiotach gospodarczych.

2009 - 2010

Gospodarka odpadami w małych i średnich przedsiębiorstwach

 Poprzez gazetkę lokalną oraz organizowanie spotkań z przedstawicielami firm przekazuje się informacje dot. obowiązków uzyskania odpowiednich zezwoleń na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych, o przedkładaniu Staroście informacji na temat ilości wytwarzanych odpadów.

Gmina  prowadzi ewidencję umów zawartych z uprawnionymi jednostkami, wobec czego posiadamy informacje czy dany przedsiębiorca zawarł umowę.  

 

 

 

 

12.

Opracowanie i wdrożenie programu edukacyjno – informacyjnego dla społeczeństwa i przedsiębiorstw.

2009 - 2010

Edukacja w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi

 Akcja ulotowa, gazetka lokalna.

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budowa gminnych punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 – 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modyfikacja systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W systemie kontenera mobilnego zbiera się:

h)       przeterminowane lekarstwa;

i)         baterie (pochodzące ze sprzętu RTV, AGD, zegarków);

c)       opakowania plastikowe po olejach, farbach, klejach;

d)       opakowania metalowe po farbach, areozole;

e)       opakowania z pozostałością farb, tuszów, klejów i żywic;

f)        opakowania z pozostałością zużytego oleju samochodowego;

 

Organizacja odzysku REBA współpracuje z tut. Urzędem w zakresie zbiórki zużytych baterii na terenie jednostek oświatowych i obiektów użyteczności publicznej;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

Udział w programie likwidacji azbestu

2009-2010

Likwidacja wyrobów azbestowych.

Obecnie opracowywany jest „Gminny Program usuwania azbestu” wraz ze szczegółową inwentaryzacja wyrobów azbestowych

12200,00 zł

Dotacja Ministerstwa Środowiska 87%:

 

15.

Zwiększenie odzysku odpadów budowlanych

2009 -2010

Odzysk wyrobów budowlanych.

Gruz przyjmowany jest w bazie firmy Remondis Sp. z o.o

 

16.

Likwidacja PCB

2009- 2010

Likwidacja PCB.

Nie zinwentaryzowano na terenie PCB.

 

17.

Wydawanie decyzji w sprawie usuwania odpadów z miejsc na ten cel nie przeznaczonych

2009-2010

Likwidacja dzikich wysypisk śmieci.

Na bieżąco likwiduje się nielegalne wysypiska śmieci.

 

18.

Tworzenie i udział gmin w strukturach ponadgminnych dla realizacji regionalnych zakładów zagospodarowania odpadów

2009-2010

-

Gmina wchodzi w skład Związku „Dolna Mała Panew”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


13. KOSZTY PONIESIONE NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PLANIE GOSPODARKI ODPADAMI W LATACH 2009- 2010.

 

Lp.

Nazwa zadania

Kwota przewidziana na zadanie [tys. PLN]

Koszty poniesione w latach 2009 – 2010 [tys. PLN]

Źródła finansowania

I. Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

1.

Program informacyjno – edukacyjny

2004-2012

10

3

gmina, firmy działające w zakresie gospodarki odpadami 

2.

System selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji

2004-2012

90

Brak danych

firmy działające w zakresie gospodarki odpadami, mieszkańcy

3.

System selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych i budowlanych

2004-2012

185

Brak danych

mieszkańcy

RAZEM

300

 

 

Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi.

4.

Prowadzenie istniejącego systemu selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych zawartych w strumieniu odpadów niebezpiecznych

2004-2012

40

15

gmina, firmy działające w zakresie gospodarki odpadami, mieszkańcy

5.

Likwidacja dzikich wysypisk

2004-2012

16

3

gmina

RAZEM

56

18

 

Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi.

6.

Rozbudowa i prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych

2004-2012 

150

 

145

firmy działające w zakresie gospodarki odpadami , mieszkańcy

7.

Gosp. odp. komunalnymi

220

 

 

RAZEM

370

 

145

 

 

 

 

14. OCENA SYSTEMU MONITORINGU.

 

 

Lp.

Nazwa wskaźnika

Wartość wskaźnika dla roku bazowego

Przewidywana wartość wskaźnika

Osiągnięta wartość wskaźnika na koniec 2008 r.

1.        

Ilość odpadów zebranych

100%

100%

100%

2.        

Liczba mieszkańców objętych systemem zbiórki odpadów komunalnych zmieszanych 

62%

100%

95%

3.        

Ilość zlikwidowanych zwyczajowych miejsc deponowania odpadów

Stała bieżąca likwidacja

4.        

Odzysk i recykling odpadów opakowaniowych (szkło)

17%

50% w 2007 r.

(w roku 2008 – 78%)

84%

5.        

Odzysk i recykling odpadów opakowaniowych (tworzywa sztuczne)

2,9%

25% w 2007 r.

(w roku 2008 – 46%)

58%

6.        

Odzysk i recykling odpadów opakowaniowych (papier)

7,5%

25% w 2007 r.

(w roku 2008 – 62%)

60%

7.        

Odpady wielkogabarytowe wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych

b.d.

50% w 2010 r.

6%

8.        

Odpady budowlane wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych

Brak danych- mieszkańcy we własnym zakresie przekazują odpady budowlane na składowisko.

9.        

Odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych

b.d.

50% w 2010 r.

(w roku 2008 – 1%)

2%

10.     

Liczba szkół prowadząca zajęcia z zakresu ochrony środowiska, w tym gospodarki odpadami 

100%

100%

100%

11.     

Liczba mieszkańców uzyskujących informacje z zakresu działań podejmowanych przez gminę dot. gospodarki odpadami

100%

100%

100%

 

 

 

 

 


15. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA W PERSPEKTYWIE  KRÓTKOTERMINOWEJ DO 2008 ROKU Z UWZGLEDNIENIEM PERSPEKTYWY NA LATA 2009-2012.

1. Ochrona gleb i powierzchni ziemi

 

Lp.

Nazwa zadania

Rok realizacji.

Opis podjętych działań

Koszt [zł]

1.

Organizacja cyklu szkoleń dla rolników obejmujących zasady kodeksu dobrych praktyk rolniczych

2009

2010

Co roku  przedstawiciele Ośrodka Doradztwa Rolniczego przeprowadzają dla rolników z terenu naszej gminy szkolenia z zakresu prawidłowych praktyk rolniczych.

1000,00 zł

2.

Monitoring wód powierzchniowych

2009

2010

Na podstawie badań WIOŚ Opole zakwalifikowano cieki przepływające przez teren gminy do IV klasy czystości

 

Lp.

Nazwa zadania

Rok realizacji.

Opis podjętych działań

Koszty [zł]

1.

Sieć wodociągowa

2009

2010

Nasza gmina jest zwodociągowania, a obsługą zajmuje się firma Aqvador Sp. z o.o z siedzibą w Dębskiej Kuźni. Sieć wodociągowa jest rozbudowywana na potrzeby nowego mieszkalnictwa.  

 

2.

Sieć kanalizacyjna

2009

2010

Wybudowano i oddano do użytku sieć kanalizacji

 sanitarnej w Chrząstowicach, Dębskiej Kuźni, Suchym Borze i Niwkach:

 

Chrząstowice:

- sieć grawitacyjna – 5930,71 m

- sieć ciśnieniowa – 13 916,3 m

- przyłącza – 366 szt.

 

Dębska Kuźnia:

- sieć grawitacyjna – 6793,5 m

- sieć ciśnieniowa – 5608,95 m

- przyłącza – 373 szt.

 

Suchy Bór:

- sieć grawitacyjna – 0;

- sieć ciśnieniowa – 17243,30 m

- przepięcia – 349 szt.

 

Niwki:

- sieć grawitacyjna – 4133,03 m

- sieć ciśnieniowa – 5223,07 m

- przyłącza – 196 szt.

 

 

 

 

 

Koszt  budowy kanalizacji wsi Chrząstowice, Debska Kuźnia i Suchy Bór: 24 412213,60;

 

Koszt  budowy kanalizacji

wsi Niwki: 57 052,28 zł

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

Monitoring zrekultywowanego składowiska w Dębiu

2009

2010

Prowadzone są pobory wody z piezometrów do analizy oraz osiadanie gruntu przedmiotowego składowiska. Jakość wody uległa znacznej poprawie.

 

4

Ochrona przeciwpowodziowa

2009

2010

W związku z podwyższonym stanem wód gruntowych wystąpiono do Marszałka Województwa Opolskiego z prośbą o przeanalizowanie warunków uwzględnionych w pozwoleniu wodno – prawnym dla Górażdże Cement S.A. w Choruli.

Złożono w Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych wnioski o pilne przeprowadzenie konserwacji cieków przepływających przez teren gminy.

 

 

 

2. Gospodarka wodno – ściekowa

 

 

3. Ochrona powietrza atmosferycznego, ochrona przed hałasem.

 

Lp.

Nazwa zadania

Rok realizacji.

Opis podjętych działań

Koszty [zł]

1.

Termomodernizacja budynków

2009

2010

Przeprowadzono termomodernizację budynku Gimnazjum w Dębskiej Kuźni 

569 570,97

2.

Remonty i modernizacja dróg

2009

2010

 

Zostały przeprowadzone prace remontowe i modernizacyjne dróg gminnych polegające na wyrównaniu nawierzchni, likwidacji ubytków i uzupełnieniu podbudowy. W miarę  posiadanych środków finansowych zostały wykonane nawierzchnie asfaltowe.

wydatki poniesione na remonty i modernizację dróg: 519 203,67 zł

 

 

3.

Monitoring jakości powietrza

2009

2010

Na podstawie badań stwierdzono, że stopień zanieczyszczenia powietrza kształtuje się na poziomie odniesionym do powiatu opolskiego. Zakwalifikowano powiat opolski do klasy C, co oznacza, że poziom stężeń przekracza wartość dopuszczalną/docelową powiększoną o margines tolerancji

 

4.

Edukacja ekologiczna w zakresie stosowania źródeł niskiej emisji

2009

2010

Bieżące informowanie mieszkańców o dotacjach z WFOŚ i GW.

 

 

 

 

4. Ochrona przyrody

 

Lp.

Nazwa zadania

Rok realizacji.

Opis podjętych działań

1.

Obszar Natura 2000

2009

2010

W obrębie Lędziny, Chrząstowice i Dębska Kuźnia został utworzony przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska obszar NATURA 2000.  

2.

Ścieżki dydaktyczne

2009

2010

Opracowano projekt tras dydaktycznych wraz z infrastrukturą turystyczną na wzgórzu Kamionka.

W ramach działania PROW – LGD otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 25000 zł na utworzenie ścieżek wraz z nasadzeniami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  1. WNIOSKI.

 

I. Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy stanu gospodarki odpadami na terenie gminy stwierdza się:

a)       Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców oraz wprowadzenie podziału stawek opłat ponoszonych przez właścicieli za usługi w zakresie zbierania odpadów spowodowało intensyfikację zbiórki odpadów opakowaniowych oraz wydzielanie odpadów elektrycznych i budowlanych ze strumienia odpadów zmieszanych.

b)       Ocena systemu monitoringu wskazuje, że rozwój gospodarki odpadowej dąży do przewidywanej wartości wskaźnika wykazanej w planie gospodarki odpadami naszej gminy.

c)       Zauważa się intensyfikację zbiórki odpadów opakowaniowych, co potwierdza udział w segregacji coraz większej ilości  mieszkańców.

d)       Zwiększa się ilość odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku.

e)       Obniża się ilość odpadów zmieszanych przekazywanych na składowisko.

f)        Spada ilość wydzielanych odpadów niebezpiecznych.

g)       Placówki oświatowe intensywnie prowadzą zbiórkę baterii oraz puszek aluminiowych. Monitorowanie miejsc zbiórki baterii na terenie jednostek oświatowych wskazuje na duże zainteresowanie ze strony dzieci w wieku przedszkolnym.

h)       Przeprowadzono wstępne rozmowy z firmą Remondis na temat selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych. Firma dysponuje już specjalnymi workami w kolorze brązowym oraz specjalistycznymi kompostownikami.

i)         Dużym zainteresowaniem cieszy się zbiórka odpadów wielkogabarytowych.

j)         Utworzono gminną ewidencję wyrobów i odpadów zawierających azbest, co stanowi podstawę do podjęcia dalszych koniecznych kroków. 

k)       Opracowano Program usuwania wyrobów zawierających azbest.

l)          Kontrolowanie posesji w zakresie gospodarki odpadowej przyczyniło się w znacznym stopniu do poprawy stanu sanitarnego miejscowości.

m)       Wzrosła ilość zawartych umów na odbiór odpadów oraz nieczystości ciekłych.

n)        Skanalizowanie Chrząstowic, Suchego Boru i Dębskiej Kuźni przyczyniło się do poprawy stanu wód i ziemi.

 

Konieczne działania:

 

o)     Zbiórkę odpadów niebezpiecznych należy zintensyfikować, ponieważ nie uzyskamy wymaganych poziomów odzysku. Wskazanym jest częstsze ustawienie kontenera mobilnego w poszczególnych sołectwach w celu uświadomienia mieszkańców o konieczności wydzielania odpadów niebezpiecznych.

p)     Prowadzenie działań służących podnoszeniu świadomości ekologicznej poprzez organizowanie konkursów i akcji wspierających działania na rzecz ochrony środowiska.

q)     Należy rozważyć zachętę dla mieszkańców gminy w celu wprowadzenia na terenie posesji worka na zbieranie odpadów biodegradowalnych.

r)      Należy uchwalić dotacje z GFOŚiGW na utylizację wyrobów azbestowych w celu likwidacji ich z terenu gminy.

 

Nie uzyskanie prawidłowych poziomów wskaźników i konieczność podjęcia działań:

s)       Zbiórka odpadów niebezpiecznych;

t)        Zbiórka odpadów ulegających biodegradacji;

 

 

II. Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy stanu ochrony środowiska stwierdza się:

 

  1. Wyznaczenie stref ochronnych jakości powietrza w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gminy;

2.        Zintensyfikowanie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej;

3.        Modernizacja sieci wodociągowej oraz ujęć wód podziemnych;

4.        Uwzględnienie w studiach uwarunkowań oraz planach zagospodarowania przestrzennego obszarów złóż i objęcie ich ochroną;

5.        Prowadzenie prac pielęgnacyjnych pomników przyrody;

6.        Wprowadzenie procedur lokalizacyjnych chroniących tereny cenne przyrodniczo przed przeinwestowaniem;

7.        Edukacja ekologiczna;

 

 

Metadane

Źródło informacji:Daria Pawlak
Data utworzenia:2011-03-31 11:33:37
Wprowadził do systemu:Daria Pawlak
Data wprowadzenia:2011-04-11 11:33:55
Opublikował:Daria Pawlak
Data publikacji:2011-04-11 11:34:38
Ostatnia zmiana:2011-04-11 11:35:48
Ilość wyświetleń:964
Urząd Gminy Chrząstowice
Dworcowa 38, 46-053 Chrząstowice

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij