Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Chrząstowice

Kolorowy pasek

Informacja o stanie mienia komunalnego - stan na dzień 15.12.2003 r.


Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 15 grudnia 2003 roku

 

I. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności.

 

1. Grunty ogółem:

w tym rolne: 27,29 ha (w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Chrząstowice są to tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową oraz tereny przeznaczone pod inwestycje)

- działki budowlane wydzielone i przeznaczone do sprzedaży:

  • Położone w Suchym Borze,  ilość – 1
  • Położone w Chrząstowicach,  ilość – 3

rowy o długości: 16,20 ha

drogi o długości: 108,1 ha

tereny zabudowane o powierzchni: 5,19 ha

2. Budynki mieszkalne: Dębska Kuźnia – 2, Dębie – 1, Suchy Bór – 1 oraz 1 lokal mieszkalny położony  przy ul. Pawlety (1 – lokal mieszkalny ul. Tartacznej   4 ), 2 lokale mieszkalne położone przy ul. Tartacznej  4; Daniec – 1, Falmirowice – 1, Dąbrowice – 1

3. Obiekty oświatowe (szkoły) – położone: w Chrząstowicach w tym jeden lokal mieszkalny; 3 lokale mieszkalne mieszczące się w budynku po byłej szkole podstawowej w Suchym Borze; w Dańcu; w Dębiu w tym 2 lokale mieszkalne; w Lędzinach w tym 1 lokal mieszkalny; w Dębskiej Kuźni.

a). Obiekty przedszkolne (przedszkola): położone w Chrząstowicach, w Dębiu w tym 3 lokale mieszkalne, w Suchym Borze; w Dańcu w tym 1 lokal mieszkalny; w Dębskiej Kuźni w tym 2 lokale mieszkalne; w Falmirowicach w tym 1 lokal mieszkalny

4. Obiekty kulturalne: 7 – 2 położone w Chrząstowicach; w Dańcu – 1; w Dąbrowicach – 1; w Dębiu – 1; Suchy Bór – 1; Lędziny – 1 świetlice, kluby, biblioteki.

5. Obiekty gospodarcze: 17 (szopy, garaże, POM. Gospodarcze na opał itp.)

6. Obiekty OSP: 7 – położone w Suchym Borze, Falmirowicach, Chrząstowicach, Dańcu, Dębskiej Kuźni, Dębiu i Niwkach.

7. Świetlica OSP oraz lokal mieszkalny w Dębskiej Kuźni, ul. Kolonia 12

8. Obiekty wodociągowe

a) sieć wodociągowa czynna o dł. 73,6 km

    sieć wodociągowa rozdzielcza o dł. 44,2 km

b) obiekty przepompowni wody: 2 w miejscowościach  Chrząstowice   i    Daniec

c) obiekty bazy remontowej wodociągu  - 1 Dębska Kuźnia ul. Kolonia

9. Kolektor kanalizacji sanitarnej o dł. 2,568 mb  na odcinku  Opole–Lędziny.

10. Siec kanalizacja sanitarnej w miejscowości Lędziny o łącznej dł. 4,99 km – połączonych 115 gospodarstw domowych.

11. Przepompownia i zlewnia ścieków położona w miejscowości Chrząstowice przy ulicy Ozimskiej 2a

12. Budynek wielofunkcyjny – Falmirowice ul. Wiejska 37

13. Budynek Caritas: 1 – Dąbrowice ul. Wiejska 49

14. Budynek (po rzeźni): 1 – Dębie ul. Raszowska 15

15. Budynek (Sp. z o.o. KONSBET): 1 Dębska Kuźnia

16. Budynek Urzędu Gminy łącznie z pocztą – Chrząstowice ul. Dworcowa 38

17. Tereny zieleni:  o powierzchni  5,48 ha / boiska – położone w Chrząstowicach, Dańcu, Suchym Borze, Dębskiej Kuźni/ cmentarze komunalne – 3 położone w Suchym Borze, Lędzinach, Chrząstowicach/ place zabaw przy przedszkolach.

18. Użytki kopalne: o powierzchni 1,25 ha; Daniec – stare wyrobisko po glinie; Dębie – składowisko piachu ZDP Opole.

19. Działki leśne:  o powierzchni  1,12 ha (Niwki, Dębska Kuźnia)

20. Tereny zadrzewione i zakrzewione: - 1,47 ha ( w tym 1,15 ha to tereny po byłym wysypisku śmieci w Dębiu).

21. Nieużytki:  o powierzchni 0,82 ha

22. Obiekty sportowe: 1 – Chrząstowice (szatnia LZS)

23. Most betonowy: 1 – Dębska Kuźnia ul. Podstawie

24. Środki transportu: 8 – samochodów strażackich

25. Autobus marki Autosan H 10.03 S (GIMBUS)

 

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych oraz o posiadaniu.

 

1. Akcje

Gmina posiada 790 szt. akcji zwykłych spółki APC „Metalchem” w Opolu – wartość na dzień 15.11.1999r. wynosi 7.900 zł.

 

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dn. 15.11.2002 r. do dnia 15.12.2003 r.

 

1. Sprzedano działki budowlane: w Suchym Borze – 2 o ogólnej powierzchni 0,1452 ha; w Chrząstowicach – 1 o pow. 0,2580 ha; w Niwkach – 1 o pow. 0,0939 ha.

 

2. Sprzedano 2 lokale mieszkalne położone w Chrząstowicach przy ul. Szkolnej 1B/1, 1B/2 (dom nauczyciela).

 

3. Nabyto z mocy prawa na własność Gminy Chrząstowice za odszkodowaniem na podstawie art.98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543 z póź. zm.).

- działkę stanowiącą nieruchomość zajętą pod drogę gminną  w miejscowości Suchy Bór działka  nr 1617/285 km 1 o pow. 0,2349 ha – na podstawie ostatecznej decyzji Wójta Gminy Chrzastowice Nr G – 7430/5/2002 z dnia 09.07.2002 roku zatwierdzającej podział nieruchomości dla działki 346/285 km1 obręb Suchy Bór dokonany na wniosek współwłaścicieli. Zgodnie z art. 98 ust. 3 cytowanej ustawy  o gospodarce nieruchomościami  na wniosek właścicieli gmina wypłaciła odszkodowanie za w/w grunty w wysokości 7.500,00 zł.

- działkę stanowiącą nieruchomość zajętą pod drogę gminną  w Dębskiej Kuźni  działka nr 1065/207 km 2 o pow. 0,1281 ha  na podstawie ostatecznej decyzji Wójta Gminy Chrząstowice Nr G – 7430/9/2002  z dnia 14.10.2002 r. zatwierdzającej podział nieruchomości dla dziełek nr 1045/207, 995/208 km 2 obręb Dębska Kuźnia na wniosek właściciela. Do chwili obecnej właścicielka nie wystąpiła z wnioskiem  o odszkodowanie za przedmiotową nieruchomość.

 

4. Zgodnie z decyzją Starosty Opolskiego Nr GN.HS. 7222-14/02 z dnia 03.02.2003 r., która stała się ostateczna w dniu 04.03.2003 r. gmina wypłaciła właścicielom odszkodowanie za przejętą działkę  nr 822/17 km 4 o pow. 0,0552 ha, obrębu Chrzastowice zajętą pod drogę gminną ul. Nową  (w kwocie 2.942,00 zł)

 

5. Zgodnie z decyzją Starosty Opolskiego Nr GN.AG. 7222-15/02 z dnia 08.01.2003 r., która stała się ostateczna w dniu 30.02.2003 r., gmina wypłaciła właścicielowi gruntu odszkodowanie za przejętą działkę nr 1051/310 z k. m. 1, pow. 0,3040 ha, obrębu Suchy Bór  zajętą pod drogi gminne tj.  ulicę Kasztanową, częściowo ulicę Sosnową, ulicę Cichą i ulicę  Słoneczną (w kwocie 16.416,00 zł).

 

6. NABYCIE W DRODZE CYWILNO – PRAWNEJ

Gmina  odpłatnie nabyła działkę położoną w Dębskiej Kuźni o nr 1067/9 km 2 o pow. 0,0152 ha za kwotę 5000.00 zł. Przedmiotowa nieruchomość przeznaczona będzie do przechodu osób ze szkoły podstawowej  i gimnazjum w Dębskiej Kuźni do boiska szkolnego.

 

7. ZAMIANA GRUNTÓW W DRODZE CYWILNO – PRAWNEJ

- dokonano zamiany gruntu  tj. działki o nr 729/4 km 1 obręb Niwki o pow. 0,0860 ha, która w terenie  stanowi drogę gruntową, dojazdową do działek rekreacyjnych. W/w grunt przeszedł  na własność Gminy Chrząstowice.

Natomiast nieruchomość o nr działki 731/4 obręb Niwki o pow. 0,0835 ha stanowiąca własność Gminy Chrzastowice oddano na własność osobie fizycznej. Przedmiotowa nieruchomość prawnie powinna stanowić drogę dojazdową do działek letniskowych lecz w terenie na odcinku ok. 300 m porośnięta jest samosiejkami – młodnik sosnowy w wieku 10-20 lat.

Przedmiotowa zamiana miała na celu uregulowanie stanu użytkowania na gruncie. Koszty wynikające z w/w zamiany uiściła  w całości  osoba fizyczna.

 

8. NABYCIE W DRODZE CYWILNO – PRAWNEJ

- odpłatne nabycie przez gminę nieruchomości zabudowanej o nr dz. 316/100 km 3 o pow. 0,0466 położonej w Dębiu przy ulicy Wiejskiej 10 za kwotę 20.000,00 zł. W/w  nieruchomość przeznaczona będzie na zaplecze klubu wiejskiego w Dębiu  oraz parking.

 

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności:

 

1. Dokonano sprzedaży  2 działek budowlanych położonych w Suchym Borze:

- w drodze ustnego przetargu nieograniczonego za kwotę – 49,390,00 zł. (dz. Nr 1462/292 k. m. 1 o pow. 0,0624 ha, 1475/292 o pow. 0,0184 ha) stanowiąca jedną działkę budowlaną o pow. 0,0732 ha

- w drodze ustnego przetargu nieograniczonego za kwotę – 48.380,00 zł (dz. Nr 1461/292 k. m. 1 o pow. 0,0720 ha)

 

2. Sprzedaży  jednej działki budowlanej położonej w Chrząstowicach ( dz. Nr 858/243  k.m. 1  o pow. 0,2580 ha )– w drodze ustnego przetargu nieograniczonego za kwotę 59.600,00 zł.

 

3. Sprzedaży jednej działki budowlanej położonej w Niwkach – w drodze ustnego przetargu nieograniczonego za kwotę 46.100,00 zł (dz. Nr 717/66 km 1 obręb Niwki o pow. 0,0939 ha)

Ogółem przychód  gmina uzyskała  z tytułu sprzedaży działek budowlanych  w wysokości – 203.47,00 zł

 

4. Sprzedaży  lokali mieszkalnych w Chrząstowicach:

a) za gotówkę  w kwocie – 54.564,00 zł.

 

5. Przychody z tytułu najmu lokali mieszkalnych 48.768,00 zł.

 

6. Przychody z tytułu najmu lokali użytkowych 47.293,91 zł.

za okres od dnia 15.11.2002 r. do dnia 15.12.2003 r.

 

7. Przychody z tytułu dzierżawy gruntu 14.090,00 zł.

 

 

 

     Opracowała:

 

Urszula Mikłuszka

 

       Inspektor

Metadane

Źródło informacji:Barbara Wyrwas
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Grażyna Fila
Data wprowadzenia:2004-04-29 00:00:00
Opublikował:Grażyna Fila
Data publikacji:2006-12-08 13:00:08
Ostatnia zmiana:2006-12-08 13:00:08
Ilość wyświetleń:4081
Urząd Gminy Chrząstowice
Dworcowa 38, 46-053 Chrząstowice

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij