Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Chrząstowice

Kolorowy pasek

Informacja o stanie mienia komunalnego - stan na dzień 31.12.2012 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU
 
1. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności:
1) Grunty ogółem: 204,2 ha, w tym:
- przekazane w użytkowanie wieczyste: 25,7 ha
- orne: 16 ha
- łąki:  14 ha
- pastwiska trwałe: 1 ha
- cieki wodne i rowy: 17 ha
- lasy: 1,5 ha
- zadrzewione i zakrzewione: 1 ha
- drogi: 114 ha
- zurbanizowane tereny niezabudowane: 1 ha
- tereny mieszkaniowe: 2 ha
- inne tereny zabudowane: 4 ha
- tereny rekreacyjno – wypoczynkowe: 6 ha
- nieużytki: 1 ha
2) Lokale mieszkalne:
- Suchy Bór, ul. Szkolna 2 – 3 lokale,
- Suchy Bór, ul. Tartaczna 2 – 1 lokal,
- Dębie, ul. Wiejska 4 – 3 lokale,
- Dębie, ul. Wiejska 18 – 2 lokale,
- Lędziny, ul. Szkolna 1 – 1 lokal,
- Dąbrowice, ul. Wiejska 49 – 1 lokal,
- Dąbrowice, ul. Wiejska 63 – 1 lokal,
- Dębska Kuźnia, ul. Kolonia 8 – 3 lokale,
- Dębska Kuźnia, ul. Krasickiego 5 – 1 lokal,
- Daniec, ul. Dębska 4 – 1 lokal,
- Falmirowice, ul. Szkolna 2 – 2 lokale,
- Chrząstowice, ul. Szkolna 1 – 1 lokal.
3) Lokale socjalne: Dąbrowice, ul. Wiejska 49 – 3 lokale
4) Obiekty oświatowe:
a) szkoły:
- Chrząstowice, ul. Szkolna 1,
- Daniec, ul. Utracka 8,
- Dębie, ul Wiejska 18,
- Dębska Kuźnia, ul. Wiejska 53.
b) przedszkola:
- Chrząstowice, ul. Ozimska 3A,
- Dębska Kuźnia, ul. Krasickiego 5,
- Suchy Bór, ul. Pawlety 53.
c)   punkt przedszkolny przy PSP w Dańcu, ul. Utracka 8,
d)   oddział przedszkolny przy PSP w Dębiu, ul. Wiejska 18.
5) Obiekty kulturalne:
- Chrząstowice, ul. Dworcowa 1 – klub samorządowy,
- Chrząstowice, ul. Ozimska 3a – biblioteka,
- Daniec, ul. Dąbrowicka 4 – klub wiejski,
- Dąbrowice, ul. Wiejska 11 – klub wiejski,
- Dębie, ul. Zielona 2 – klub wiejski,
- Dębska Kuźnia, ul. Kolonia 12 – Samorządowy Dom Spotkań,
- Lędziny, ul. Szkolna 2 – świetlica wiejska,
- Suchy Bór, ul. Szkolna 2 – świetlica wiejska.
6) Lokale użytkowe Gminy Chrząstowice:
- lokal użytkowy w Dańcu, ul. Szkolna 4 – 47,10 m2,
- budynek w Falmirowcach, ul. Wiejska 27 – 58,40 m2,
- budynek w Chrząstowicach przy ul. Ozimskiej 17 – 134,68 m2,
- budynek w Chrząstowicach przy ul. Ozimskiej 14A – 84,11 m2,
- budynek w Chrząstowicach przy ul. Ozimskiej 3 – 137,60 m2 + zabudowania gospodarcze 110 m2,
- budynek po remizie OSP w Dębskiej Kuźni przy ul. Kolonia 8 – 39,00 m2,
- budynek „Caritas” w Dębiu przy ul. Wiejskiej 4 – 88,24 m2,
- budynek po remizie OSP w Niwkach przy ul. Wiejskiej – 33,40 m2,
- budynek Urzędu Gminy Chrząstowice przy ul. Dworcowej 38 w Chrząstowicach – 428,14 m2,
- lokal użytkowy w budynku przy ul. Dworcowej 38 w Chrząstowicach – 59,00 m2,
- lokal biurowy w budynku przy ul. Dworcowej 38 w Chrząstowicach – 66,50 m2,
- lokal użytkowy w budynku przy ul. Wiejskiej 37 w Falmirowicach – 87,13 m2,
- pomieszczenie na strychu budynku przy ul. Wiejskiej 4 w Dębiu – 4 m2,
- 3 garaże w Chrząstowicach przy ul. Szkolnej 1 – 3 x 18 m2,
- 2 garaże w Dębiu przy ul. Wiejskiej  18 – 2 x 15 m2,
- garaż w Dębskiej Kuźni przy ul. Wolności 1 – 16,00 m2,
- budynek dworca PKP wraz z lokalem użytkowym o pow. 55,26 m2 w Dębskiej Kuźni.
7) Obiekty OSP:
- Chrząstowice, ul. Dworcowa 1,
- Daniec, ul. Dąbrowicka 3,
- Dębie, ul Zielona 2,
- Dębska Kuźnia, ul. Kolonia 12,
- Falmirowice, ul. Wiejska 37,
- Suchy Bór, ul. Pawlety 66a.
8) Obiekty wodociągowe:
a) czynna sieć wodociągowa rozdzielcza  o dł. 76,925 km, połączenia do sieci wodociągowej budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania o dł. 47,1 km,
b) obiekt przepompowni wody: Daniec,
c) studnie: Chrząstowice, Niwki,
d) odżelaziacz stalowy w Chrząstowicach.
9) Kolektor kanalizacji sanitarnej o dł. 2.568 mb – Opole – Lędziny oraz piaskownik dla stacji zlewnej w Lędzinach.
10) Sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej dł. 20,165 km.
11) Przepompownia i zlewnia ścieków położona w miejscowości Chrząstowice, ul. Ozimskiej 2a
12) Tereny zieleni: 5,48 ha, boiska: 4 (położone w: Chrząstowicach, Dańcu, Suchym Borze i Dębskiej Kuźni), cmentarze komunalne: 3 (położone w: Suchym Borze, Lędzinach i Chrząstowicach), place zabaw przy przedszkolach.
13) Obiekty sportowe:
- Chrząstowice - szatnia LZS,
- Dębska Kuźnia - kompleks boiskowy „Orlik”,
- Pełnowymiarowa hala sportowa z łącznikiem do PSP w Chrząstowicach.
14) Place zabaw:
- Chrząstowice, ul. Dworcowa 1,
- Daniec, Utracka 8,
- Dąbrowice, Wiejska 11,
- Dębie, Wiejska 18,
- Dębska Kuźnia, Niwecka 2-4,
- Dębska Kuźnia, Krasickiego 5,
- Falmirowice, Wiejska,
- Lędziny, ul. Szkolna 2,
- Niwki, ul. Wiejska 17,
- Suchy Bór, ul. Szkolna 2. 
15) Most betonowy: 1 – Dębska Kuźnia, ul. Podstawie
16) Środki transportu:
- 8 samochodów strażackich,
- Autobus: Autosan H 10,03 S (GIMBUS),
- Mikrobus: Opel Vivaro do przewozu osób niepełnosprawnych.
17) Maszyny do robót drogowych:
- spychacz czołowy T-201
- zgarniacz uniwersalny MZ 300S
- pług do odśnieżania 2100 Kacper
2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych oraz o posiadaniu:
1) Akcje - Gmina posiada 790 szt. akcji zwykłych spółki APC „Metalchem” w Opolu – wartość na dzień 15.11.1999 r. wynosiła 7.900,00 zł
3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w roku 2012:
1) Nabycie mienia w drodze cywilno - prawnej:
- działka nr 1286/33 k.m. 4, o pow. 0,0287 ha, obręb Chrząstowice, stanowiąca część drogi gminnej – 4.879,00 zł, 
- działka nr 475/218 k.m. 2, o pow. 0,1111 ha, obręb Dębska Kuźnia, stanowiąca część ul. Solarka – nieodpłatnie,
- działka nr 1122/219 k.m. 2, o pow. 0,0762 ha, obręb Dębska Kuźnia, stanowiąca dworzec PKP wraz z lokalem użytkowym o pow. 55,26 m2 w Dębskiej Kuźni – nieodpłatnie.
2) Sprzedaż działek:
- działka nr 1349/292 k.m. 1, o pow. 0,0104 ha, obręb Suchy Bór – bezprzetargowo, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej  – 1.291,50 zł.
3) Inne dane mające wpływ na stan mienia komunalnego:
a) zgodnie z decyzją Wojewody Opolskiego nr IN.IV.7532.1.122.2012.HN z 18.09.2012 r. na własność Gminy przeszły działki nr:
- 1130/269 k.m. 3, obręb Daniec o pow. 0,0814 ha,
- 1131/269 k.m. 3, obręb Daniec o pow. 0,0513 ha,
- 67 k.m. 8, obręb Lędziny o pow. 0,0610 ha,
- 68 k.m. 8, obręb Lędziny o pow. 0,1230 ha,
b) działki przejęte na podstawie decyzji Wójta Gminy Chrząstowice zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651, z późń. zm.:
- dz. 27/21 k.m. 3, obręb Suchy Bór o pow. 0,0250 ha
- dz. 971/47 k.m. 1, obręb Lędziny o pow. 0,0076 ha,
- dz. 977/47 k.m. 1, obręb Lędziny o pow. 0,0177 ha,
- dz. 826/2 k.m. 1, obręb Niwki o pow. 0,0037 ha,
- dz. 979/87 k.m. 1, obręb Lędziny o pow. 0,0054 ha,
- dz. 981/87 k.m. 1, obręb Lędziny o pow. 0,0200 ha,
- dz. 1339/67 k.m. 4, obręb Chrząstowice o pow. 0,0210 ha,
- dz. 1332/67 k.m. 4, obręb Chrząstowice o pow. 0,0224 ha,
- dz. 1324/67 k.m. 4, obręb Chrząstowice o pow. 0,1130 ha,
- dz. 842/19 k.m. 1, obręb Niwki o pow. 0,0119 ha,
- dz. 1899/307 k.m. 1, obręb Suchy Bór o pow. 0,0173 ha,
4. Dochody Gminy Chrząstowice za rok 2012 z tytułu wykonywania praw własności:
1) Wpłaty z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości na dzień 31.12.2012 r. wynosiły 1.285,00 zł.
2) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy na dzień 31.12.2012 r. wynosiły 111.936,36 zł.
3) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na dzień 31.12.2012 r. wyniosły 10.759,10 zł.

Metadane

Źródło informacji:Dawid Ozimek
Data utworzenia:2013-03-29 08:34:39
Wprowadził do systemu:Dawid Ozimek
Data wprowadzenia:2013-04-02 08:34:48
Opublikował:Dawid Ozimek
Data publikacji:2013-04-02 08:42:42
Ostatnia zmiana:2013-04-02 08:42:58
Ilość wyświetleń:1090

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij