Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Chrząstowice

Kolorowy pasek

Informacja o stanie mienia komunalnego - stan na dzień 31.12.2013 r.

1. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności:
1) Grunty ogółem: 204,9764 ha, w tym:
- przekazane w użytkowanie wieczyste: 26,1617 ha
- orne: 16,9644 ha
- łąki:  13,9362 ha
- pastwiska trwałe: 0,8365 ha
- cieki wodne i rowy: 17,2609 ha
- lasy: 2,1472 ha
- zadrzewione i zakrzewione: 0,2410 ha
- drogi: 112,7983 ha
- inne tereny komunikacyjne: 0,0571 ha
- zurbanizowane tereny niezabudowane: 0,6397 ha
- tereny mieszkaniowe: 2,6304 ha
- inne tereny zabudowane: 4,3427 ha
- tereny rekreacyjno – wypoczynkowe: 5,6386 ha
- tereny przemysłowe: 0,4120 ha
- nieużytki: 0,9069 ha
2) Lokale mieszkalne:
- Suchy Bór, ul. Szkolna 2 – 3 lokale
- Suchy Bór, ul. Tartaczna 2 – 1 lokal
- Dębie, ul. Wiejska 4 – 3 lokale
- Dębie, ul. Wiejska 18 – 2 lokale
- Lędziny, ul. Szkolna 2 – 1 lokal
- Dąbrowice, ul. Wiejska 49 – 1 lokal
- Dąbrowice, ul. Wiejska 63 – 1 lokal
- Dębska Kuźnia, ul. Kolonia 8 – 3 lokale
- Dębska Kuźnia, ul. Krasickiego 5 – 1 lokal
- Daniec, ul. Dębska 4 – 1 lokal
- Falmirowice, ul. Wiejska 27 – 1 lokal
- Chrząstowice, ul. Szkolna 1 – 1 lokal
3) Lokale socjalne: Dąbrowice, ul. Wiejska 49 – 3 lokale
4) Obiekty oświatowe:
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Chrząstowicach, ul. Szkolna 1
- Publiczna Szkoła Podstawowa z Punktem Przedszkolnym w Dańcu, ul. Utracka 8
- Publiczna Szkoła Podstawowa z Punktem Przedszkolnym w Dębiu, ul Wiejska 18
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Dębskiej Kuźni, ul. Wiejska 53
- Publiczne Przedszkole w Chrząstowicach, ul. Ozimska 3A
- Publiczne Przedszkole w Chrząstowicach Oddział Zamiejscowy w Suchym Borze, ul. Pawlety 53
5) Obiekty kulturalne:
- Chrząstowice, ul. Dworcowa 1 – klub samorządowy
- Chrząstowice, ul. Ozimska 3A – Gminna Biblioteka Publiczna
- Daniec, ul. Dąbrowicka 4 – klub wiejski
- Dąbrowice, ul. Wiejska 11 – świetlica wiejska
- Dębie, ul. Zielona 2 – klub wiejski
- Dębska Kuźnia, ul. Kolonia 12 – Samorządowy Dom Spotkań
- Falmirowice, ul. Wiejska 37 – świetlica wiejska
- Lędziny, ul. Szkolna 2 – świetlica wiejska
- Suchy Bór, ul. Szkolna 2 – świetlica wiejska
6) Lokale użytkowe Gminy Chrząstowice:
- budynek użytkowy w Dańcu, ul. Szkolna 2 – o pow. 163,15 m2
- budynek w Chrząstowicach przy ul. Ozimskiej 17 – 134,68 m2
- budynek w Chrząstowicach przy ul. Ozimskiej 14A – 84,11 m2
- budynek użytkowy baru w Dębskiej Kuźni, ul. Kolonia 12 – o pow. 155,67 m2
- budynek w Chrząstowicach przy ul. Ozimskiej 3 – 137,60 m2 + zabudowania gospodarcze 110 m2
- budynek po remizie OSP w Dębskiej Kuźni przy ul. Kolonia 8 – 39,00 m2
- budynek „Caritas” w Dębiu przy ul. Wiejskiej 4 – 88,24 m2
- budynek po remizie OSP w Niwkach przy ul. Wiejskiej – 33,40 m2
- budynek Urzędu Gminy Chrząstowice przy ul. Dworcowej 38 w Chrząstowicach – 428,14 m2
- lokal użytkowy w budynku przy ul. Dworcowej 38 w Chrząstowicach – 59,00 m2
- lokal biurowy w budynku przy ul. Dworcowej 38 w Chrząstowicach – 66,50 m2
- lokal użytkowy w budynku przy ul. Wiejskiej 37 w Falmirowicach – 87,13 m2
- pomieszczenie na strychu budynku przy ul. Wiejskiej 4 w Dębiu – 4 m2
- 3 garaże w Chrząstowicach przy ul. Szkolnej 1 – 3 x 18 m2
- 2 garaże w Dębiu przy ul. Wiejskiej  18 – 2 x 15 m2
- garaż w Dębskiej Kuźni przy ul. Wolności 1 – 16,00 m2
- budynek dworca PKP wraz z lokalem użytkowym o pow. 55,26 m2 w Dębskiej Kuźni
7) Obiekty OSP:
- Chrząstowice, ul. Dworcowa 1
- Daniec, ul. Dąbrowicka 3
- Dębie, ul Zielona 2
- Dębska Kuźnia, ul. Kolonia 12
- Falmirowice, ul. Wiejska 37
- Suchy Bór, ul. Pawlety 66a
8) Obiekty wodociągowe:
a) czynna sieć wodociągowa rozdzielcza  o dł. 76,925 km, połączenia do sieci wodociągowej budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania o dł. 47,1 km
b) obiekt przepompowni wody: Daniec
c) studnie: Chrząstowice, Niwki
d) Stacja Uzdatniania Wody w Chrząstowicach
9) Kolektor kanalizacji sanitarnej o dł. 2.568 mb – Opole – Lędziny oraz piaskownik dla stacji zlewnej w Lędzinach
10) Sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej dł. 20,165 km
11) Przepompownia i zlewnia ścieków położona w miejscowości Chrząstowice, ul. Ozimskiej 2a
12) Tereny zieleni: 5,48 ha, boiska: 3 (położone w: Chrząstowicach, Suchym Borze
i Dębskiej Kuźni), cmentarze komunalne: 3 (położone w: Suchym Borze, Lędzinach
i Chrząstowicach), place zabaw przy przedszkolach.
13) Obiekty sportowe:
- Chrząstowice - szatnia LZS
- Dębska Kuźnia - kompleks boiskowy „Orlik”
- Pełnowymiarowa hala sportowa z łącznikiem do PSP w Chrząstowicach
14) Place zabaw:
- Chrząstowice, ul. Dworcowa 1
- Daniec, Utracka 8
- Dąbrowice, Wiejska 11
- Dębie, Wiejska 18
- Dębska Kuźnia, Niwecka 2-4
- Dębska Kuźnia, Krasickiego 5
- Falmirowice, Wiejska 37
- Lędziny, ul. Szkolna 2
- Niwki, ul. Wiejska 17
- Suchy Bór, ul. Szkolna 2
15) Most betonowy: 1 – Dębska Kuźnia, ul. Podstawie
16) Środki transportu:
- 7 samochodów pożarniczych
- Autobus: Autosan H 10,03 S (GIMBUS)
- Mikrobus: Opel Vivaro do przewozu osób niepełnosprawnych
17) Maszyny do robót drogowych:
- spychacz czołowy T-201
- zgarniacz uniwersalny MZ 300S
- pług do odśnieżania 2100 Kacper
2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych oraz o posiadaniu:
1) Akcje - Gmina posiada 790 szt. akcji zwykłych spółki APC „Metalchem” w Opolu – wartość na dzień 15.11.1999 r. wynosiła 7.900,00 zł
3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w roku 2013:
1) Nabycie mienia w drodze cywilno - prawnej:
- działki nr 989/14 i 990/14 o łącznej pow. 0,0440 ha, k.m. 2, obręb Dębska Kuźnia, stanowiąca część drogi gminnej – 8.791,70 zł. 
- działka nr 1099/269 o pow. 0,0083 ha, k.m. 1, obręb Suchy Bór, stanowiąca część drogi gminnej – 3.379,70 zł. 
- działki nr 1097/296 i 1099/293 o łącznej pow. 0,0810 ha, k.m. 1, obręb Falmirowice, pod ogólnodostępnym placem zabaw – 42.524,60 zł.
- działka 845/144 o pow. 0,0470 ha, k.m. 2, obręb Dębska Kuźnia, wraz z budynkiem baru o pow. 155,67 m2 – 149.242,60 zł.
2) Sprzedaż działek:
- działka nr 1101/300 o pow. 0,2050 ha, k.m. 1, obręb Falmirowice wraz z udziałami w gruncie, budynku mieszkalnym i budynku gospodarczym – bezprzetargowo, na rzecz dotychczasowych najemców –  138.550,00 zł.
3) Inne dane mające wpływ na stan mienia komunalnego:
Działki przejęte na podstawie decyzji Wójta Gminy Chrząstowice zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651, z późń. zm.:
- dz. 984/31 k.m. 1, obręb Lędziny o pow. 0,0145 ha
- dz. 984/31 k.m. 1, obręb Lędziny o pow. 0,0268 ha
- dz. 1186/186 k.m. 1, obręb Chrząstowice o pow. 0,0080 ha
- dz. 1915/285 k.m. 1, obręb Suchy Bór o pow. 0,0192 ha
- dz. 1927/285 k.m. 1, obręb Suchy Bór o pow. 0,0101 ha
- dz. 27/23 k.m. 1, obręb Suchy Bór o pow. 0,0012 ha
- dz. 1026/92 k.m. 1, obręb Lędziny o pow. 0,0048 ha
- dz. 1028/92 k.m. 1, obręb Lędziny o pow. 0,0528 ha
- dz. 1226/203 k.m. 2, obręb Dębska Kuźnia o pow. 0,0025 ha
4. Dochody Gminy Chrząstowice za rok 2013 z tytułu wykonywania praw własności:
1) Wpłaty z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości na dzień 31.12.2013 r. wynosiły 1.285,00 zł.
2) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy na dzień 31.12.2013 r. wynosiły 163.836,42 zł.
3) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na dzień 31.12.2013 r. wyniosły  272.615,40 zł. (w tym również odszkodowanie za działki nabyte z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na podstawie ostatecznej decyzji Wojewody Opolskiego
z 05.10.2011 r. nr IN.V.7820.1.2011.DB o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej)

Metadane

Źródło informacji:Dawid Ozimek
Data utworzenia:2014-03-31 08:01:04
Wprowadził do systemu:Dawid Ozimek
Data wprowadzenia:2014-03-31 08:01:12
Opublikował:Dawid Ozimek
Data publikacji:2014-03-31 08:10:06
Ostatnia zmiana:2014-03-31 08:10:23
Ilość wyświetleń:854

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij