Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Chrząstowice

Kolorowy pasek

Informacja o stanie mienia komunalnego - stan na dzień 31.12.2014 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROK

1. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności:
1) Grunty ogółem: 204,4697 ha, w tym:
a) przekazane w użytkowanie wieczyste: 26,8327 ha,
b) orne: 17,0022 ha,
c) łąki:  13,9362 ha,
d) pastwiska trwałe: 0,8365 ha,
e) cieki wodne i rowy: 17,2609 ha,
f) lasy: 2,1472 ha,
g) zadrzewione i zakrzewione: 0,2410 ha,
h) drogi: 112,7983 ha,
i) inne tereny komunikacyjne: 0,0571 ha,
j) zurbanizowane tereny niezabudowane: 0,6397 ha,
k) tereny mieszkaniowe: 2,6168 ha,
l) inne tereny zabudowane: 3,1436 ha,
m) tereny rekreacyjno – wypoczynkowe: 5,6386 ha,
n) tereny przemysłowe: 0,4120 ha: – nieużytki: 0,9069 ha;
2) Lokale mieszkalne:
a) Suchy Bór, ul. Szkolna 2 – 3 lokale,
b) Suchy Bór, ul. Tartaczna 2 – 1 lokal,
c) Dębie, ul. Wiejska 4 – 3 lokale,
d) Dębie, ul. Wiejska 18 – 2 lokale,
e) Lędziny, ul. Szkolna 2 – 1 lokal,
f) Dąbrowice, ul. Wiejska 49 – 1 lokal,
g) Dąbrowice, ul. Wiejska 63 – 1 lokal,
h) Dębska Kuźnia, ul. Kolonia 8 – 3 lokale,
i) Dębska Kuźnia, ul. Krasickiego 5 – 1 lokal,
j) Daniec, ul. Dębska 4 – 1 lokal,
k) Chrząstowice, ul. Szkolna 1 – 1 lokal;
3) Lokale socjalne: Dąbrowice, ul. Wiejska 49 – 3 lokale;
4) Obiekty oświatowe:
a) Publiczna Szkoła Podstawowa w Chrząstowicach, ul. Szkolna 1,
b) Publiczna Szkoła Podstawowa z Punktem Przedszkolnym w Dańcu, ul. Utracka 8,
c) Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Dębiu, ul Wiejska 18,
d) Zespół Szkolno –  Przedszkolny nr 3 w Dębskiej Kuźni, ul. Wiejska 53,
e) Publiczne Przedszkole w Chrząstowicach, ul. Ozimska 3A,
f) Publiczne Przedszkole w Chrząstowicach Oddział Zamiejscowy w Suchym Borze, ul. Pawlety 53;
5) Obiekty kulturalne:
a) Chrząstowice, ul. Dworcowa 1 – Klub Samorządowy,
b) Chrząstowice, ul. Ozimska 3A – Gminna Biblioteka Publiczna,
c) Daniec, ul. Dąbrowicka 4 – klub wiejski,
d) Dąbrowice, ul. Wiejska 11 – świetlica wiejska,
e) Dębie, ul. Zielona 2 – klub wiejski,
f) Dębska Kuźnia, ul. Kolonia 12 – Samorządowy Dom Spotkań,
g) Falmirowice, ul. Wiejska 37 – świetlica wiejska,
h) Lędziny, ul. Szkolna 2 – świetlica wiejska,
i) Suchy Bór, ul. Szkolna 2 – świetlica wiejska;
6) Lokale użytkowe Gminy Chrząstowice:
a) budynek użytkowy w Dańcu, ul. Szkolna 2 – o pow. 163,15 m2,
b) budynek w Chrząstowicach przy ul. Ozimskiej 17 – 134,68 m2,
c) budynek w Chrząstowicach przy ul. Ozimskiej 14A – 84,11 m2,
d) budynek użytkowy baru w Dębskiej Kuźni, ul. Kolonia 12 – o pow. 155,67 m2,
e) budynek w Chrząstowicach przy ul. Ozimskiej 3 – 137,60 m2 + zabudowania gospodarcze 110 m2,
f) budynek po remizie OSP w Dębskiej Kuźni przy ul. Kolonia 8 – 39,00 m2,
g) budynek „Caritas” w Dębiu przy ul. Wiejskiej 4 – 88,24 m2,
h) budynek po remizie OSP w Niwkach przy ul. Wiejskiej – 33,40 m2,
i) budynek Urzędu Gminy Chrząstowice przy ul. Dworcowej 38 w Chrząstowicach – 428,14 m2,
j) lokal użytkowy w budynku przy ul. Dworcowej 38 w Chrząstowicach – 59,00 m2,
k) lokal biurowy w budynku przy ul. Dworcowej 38 w Chrząstowicach – 66,50 m2,
l) lokal użytkowy w budynku przy ul. Wiejskiej 37 w Falmirowicach – 87,13 m2,
m) pomieszczenie na strychu budynku przy ul. Wiejskiej 4 w Dębiu – 4 m2,
n) 1 garaż w Chrząstowicach przy ul. Szkolnej 1 – 18 m2,
o) 2 garaże w Dębiu przy ul. Wiejskiej  18 – 2 x 15 m2,
p) garaż w Dębskiej Kuźni przy ul. Wolności 1 – 16,00 m2,
r) budynek dworca PKP wraz z lokalem użytkowym o pow. 55,26 m2 w Dębskiej Kuźni;
7) Obiekty OSP:
a) Chrząstowice, ul. Dworcowa 1,
b) Daniec, ul. Dąbrowicka 3,
c) Dębie, ul Zielona 2,
d) Dębska Kuźnia, ul. Kolonia 12,
e) Falmirowice, ul. Wiejska 37,
f) Suchy Bór, ul. Pawlety 66a;
8) Obiekty wodociągowe:
a) czynna sieć wodociągowa rozdzielcza  o dł. 76,9342 km, połączenia do sieci wodociągowej budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania o dł. 47,2 km,
b) obiekt przepompowni wody: Daniec,
c) studnie: Chrząstowice, Niwki, Daniec,
d) odżelaziacz stalowy w Chrząstowicach;
9) Kolektor kanalizacji sanitarnej o dł. 2.568 mb – Opole – Lędziny oraz piaskownik dla stacji zlewnej w Lędzinach;
10) Sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej dł. 20,165 km;
11) Przepompownia i zlewnia ścieków położona w miejscowości Chrząstowice, ul. Ozimskiej 2a;
12) Tereny zieleni: 5,48 ha, boiska: 4 (położone w: Chrząstowicach, Dańcu, Suchym Borze
i Dębskiej Kuźni), cmentarze komunalne: 3 (położone w: Suchym Borze, Lędzinach
i Chrząstowicach), place zabaw przy przedszkolach;
13) Obiekty sportowe:
a) Chrząstowice – szatnia LZS,
b) Dębska Kuźnia –  kompleks boiskowy „Orlik”,
c) Pełnowymiarowa hala sportowa z łącznikiem do PSP w Chrząstowicach;
14) Place zabaw:
a) Chrząstowice, ul. Dworcowa 1,
b) Daniec, ul. Utracka 8,
c) Dąbrowice, ul. Wiejska 11,
d) Dębie, ul. Wiejska 18,
e) Dębska Kuźnia, ul. Niwecka 2-4,
f) Dębska Kuźnia, ul. Krasickiego 5,
g) Falmirowice, ul. Wiejska 37,
h) Lędziny, ul. Szkolna 2,
i) Niwki, ul. Wiejska 17,
j) Suchy Bór, ul. Szkolna 2;
15) Most betonowy: 1 – Dębska Kuźnia, ul. Podstawie;
16) Środki transportu:
a) 6 samochodów pożarniczych,
b) Autobus: Autosan H 10,03 S (GIMBUS),
c) Mikrobus: Opel Vivaro do przewozu osób niepełnosprawnych;
17) Maszyny do robót drogowych:
a) spychacz czołowy T – 201,
b) zgarniacz uniwersalny MZ 300S,
c) pług do odśnieżania 2100 Kacper.

2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych oraz o posiadaniu:
1) Akcje - Gmina posiada 790 szt. akcji zwykłych spółki APC „Metalchem” w Opolu – wartość na dzień 15.11.1999 r. wynosiła 7.900,00 zł.

3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w roku 2014:
1) Nabycie mienia w drodze cywilno – prawnej:
– działka nr 1644/285 o pow. 0,2033 ha, k.m. 1, obręb Suchy Bór – przeznaczona pod drogę gminną, ul. Makową – 43.994,00 zł.
2) Sprzedaż działek:
– działka nr 1178/219 o pow. 0,0136 ha, k.m. 1, obręb Chrząstowice wraz z udziałami w gruncie i budynkach garażowych – bezprzetargowo, na rzecz dotychczasowych najemców –  19.330,82 zł,
– działka nr 1145/124 o pow. 0,0735 ha, k.m. 3, obręb Daniec – bezprzetargowo, na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych – 21.553,59 zł,
– działka nr 571/341 o pow. 0,0370 ha, k.m. 1, obręb Falmirowice zabudowana budynkiem o pow. 45,80 m2 - w drodze przetargu nieograniczonego – 46.000,00 zł,
3) Inne dane mające wpływ na stan mienia komunalnego:
a) Zamiana nieruchomości z osobą fizyczną działek nr:
– 1908/285 o pow. 0,0432 ha, k.m. 1, obręb Suchy Bór,
– 1907/285 o pow. 0,0434 ha, k.m. 1, obręb Suchy Bór,
– 1906/285 o pow. 0,0434 ha, k.m. 1, obręb Suchy Bór,
– 1905/285 o pow. 0,0435 ha, k.m. 1, obręb Suchy Bór,
– 1904/285 o pow. 0,0435 ha, k.m. 1, obręb Suchy Bór,
– 1903/285 o pow. 0,0430 ha, k.m. 1, obręb Suchy Bór, na działki nr:
– 1926/285 o pow. 0,0617 ha, k.m. 1, obręb Suchy Bór,
– 1925/285 o pow. 0,0589 ha, k.m. 1, obręb Suchy Bór,
– 1924/285 o pow. 0,0590 ha, k.m. 1, obręb Suchy Bór,
– 1923/285 o pow. 0,0589 ha, k.m. 1, obręb Suchy Bór,
– 1922/285 o pow. 0,0593 ha, k.m. 1, obręb Suchy Bór,
b) Działki przejęte na podstawie decyzji Wójta Gminy Chrząstowice zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518):
– 459/77 o pow. 0,0060 ha i 463/77 o pow. 0,0050 ha, k.m. 2, obręb Falmirowice,
– 1047/68 o pow. 0,0594 ha, k.m. 1, obręb Lędziny,
– 1037/80 o pow. 0,0596 ha, k.m. 1, obręb Lędziny,
– 1056/85 o pow. 0,0143 ha, k.m. 1, obręb Lędziny,
– 652/249 o pow. 0,0219 ha, k.m. 2, obręb Lędziny,
– 1061/85 o pow. 0,0472 ha, k.m. 1, obręb Lędziny.

4. Dochody Gminy Chrząstowice za rok 2014 z tytułu wykonywania prawa własności:
1) Wpłaty z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości na dzień 31.12.2014 r. wyniosły 1.285,00 zł;
2) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy na dzień 31.12.2014 r. wyniosły 195.893,57 zł;
3) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na dzień 31.12.2014 r. wyniosły 118.518,81 zł.


 

Metadane

Podmiot udostępniający:Urząd Gminy Chrząstowice
Źródło informacji:Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 rok
Data utworzenia:2015-03-25 15:26:50
Wprowadził do systemu:Grażyna Fila
Data wprowadzenia:2016-01-11 15:23:14
Opublikował:Grażyna Fila
Data publikacji:2016-01-11 15:27:11
Ostatnia zmiana:2016-01-11 15:27:27
Ilość wyświetleń:553

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij