Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Czarna wstążka Urząd Gminy Chrząstowice

Kolorowy pasek

Ogłoszenie z dnia 04.02.2016 r. o naborze na stanowisko głównego księgowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrząstowicach

 

OGŁOSZENIE

Kierownika  Ośrodka Pomocy Społecznej w  Chrząstowicach

o naborze na stanowisko głównego księgowego

Kierownik  Ośrodka Pomocy Społecznej w  Chrząstowicach ogłasza nabór na stanowisko głównego księgowego w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Chrząstowicach.

1. Nazwa i adres jednostki (miejsce wykonywania pracy):

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrząstowicach,  46-053 Chrząstowice ul. Dworcowa 38
tel.  77 4219220.
Wymiar czasu pracy –  pełny etat.
Rodzaj umowy – umowa o pracę.

2. Określenie stanowiska urzędniczego

Główny księgowy  Ośrodka Pomocy Społecznej w  Chrząstowicach.

3. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w art. 54 ust.2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

Wymagania niezbędne:

1) posiada obywatelstwo polskie;
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
4) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
5) spełnia jeden z poniższych warunków:
a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3 – letnią praktykę w księgowości,
b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

4. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy:

1) biegła znajomość komputera (Microsoft Word, Excel, Internet);
2) znajomość programu komputerowego Płatnik;
3) biegła znajomość ustawy o finansach publicznych i rachunkowości;
4) mile widziany staż pracy na stanowisku księgowego w ośrodku pomocy społecznej;
5) kreatywność, umiejętność pracy w zespole, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy.

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami;
2) prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowo – księgowej Ośrodka;
3) naliczanie wynagrodzeń dla pracowników;
4) sporządzanie sprawozdań finansowych;
5) rozliczenia z ZUS i Urzędem Skarbowym dotyczące spraw pracowniczych;
6) odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością finansowo – księgową jednostki;
7) prowadzenie kontroli finansowej i inne zadania wynikające z ustawy o rachunkowości, finansach publicznych oraz pozostałych aktów prawnych regulujących zakres odpowiedzialności głównego księgowego.

6. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Stanowisko pracy związane jest z pracą siedzącą, przy komputerze usytuowane na I piętrze. Praca wiąże się z przemieszczaniem się po budynku Urzędu Gminy w którym to znajduje się Ośrodek Pomocy Społecznej, nieprzystosowanym dla osób niepełnosprawnych.

7. Informacja z art. 13 ust. 2 pkt 4b ustawy o pracownikach samorządowych:

W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chrząstowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6 %.

8. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny;
2) życiorys wraz z przebiegiem pracy zawodowej;
2) kwestionariusz osobowy  osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
3) oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku głównego księgowego;
4) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia, kopie dokumentów o ukończonych kursach podnoszących kwalifikacje oraz kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy;
5) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
6) oświadczenia kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni prawa publicznych;
7) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji niniejszego procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.).

9. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie  Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrząstowicach  (pokój Nr 18), w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem ,,Konkurs na stanowisko głównego księgowego OPS Chrząstowice” lub przesłać w terminie do dnia 18 lutego 2016 r. na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w  Chrząstowicach ul. Dworcowa 38.
Aplikacje, które wpłyną do OPS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Po ocenie wstępnej wymaganych dokumentów kandydaci zobowiązani są do poddania się rozmowie kwalifikacyjnej.
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Chrząstowice oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie  Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrząstowicach.

Chrząstowice, dnia 4 lutego 2016 r.

Kierownik OPS w Chrząstowicach
Jolanta Kozubska

Metadane

Podmiot udostępniający:Urząd Gminy Chrząstowice
Źródło informacji:Kierownik OPS - Jolanta Kozubska
Data utworzenia:2016-02-04 10:14:39
Wprowadził do systemu:Grażyna Fila
Data wprowadzenia:2016-02-04 10:14:59
Opublikował:Grażyna Fila
Data publikacji:2016-02-04 10:50:51
Ostatnia zmiana:2016-02-04 10:51:06
Ilość wyświetleń:885

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij