Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Chrząstowice

Kolorowy pasek

Informacja o stanie mienia komunalnego - stan na dzień 31.12.2015 r.


INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU

1. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności:
1) Grunty ogółem: 204,9754 ha (w tym oddane w użytkowanie wieczyste 25,9222 ha), w tym:
- orne: 31,4091 ha
- łąki trwałe:  22,1881 ha
- pastwiska trwałe: 1,2125 ha
- cieki wodne i rowy: 17,5615 ha
- lasy: 3,3900 ha
- zadrzewione i zakrzewione: 0,2410 ha
- drogi: 113,2826 ha
- inne tereny komunikacyjne: 0,8446 ha
- zurbanizowane tereny niezabudowane: 0,6454 ha
- tereny mieszkaniowe: 2,6519 ha
- inne tereny zabudowane: 4,4766 ha
 - inne tereny zabudowane: 0,0035 ha
- tereny rekreacyjno – wypoczynkowe: 5,6386 ha
- tereny przemysłowe: 0,4120 ha
- nieużytki: 0,9069 ha
- tereny kolejowe: 0,1111 ha
2) Lokale mieszkalne:
- Suchy Bór, ul. Szkolna 2 – 3 lokale
- Suchy Bór, ul. Tartaczna 2 – 1 lokal
- Dębie, ul. Wiejska 4 – 3 lokale
- Dębie, ul. Wiejska 18 – 2 lokale
- Lędziny, ul. Szkolna 2 – 1 lokal
- Dąbrowice, ul. Wiejska 49 – 1 lokal
- Dąbrowice, ul. Wiejska 63 – 1 lokal
- Dębska Kuźnia, ul. Kolonia 8 – 3 lokale
- Dębska Kuźnia, ul. Krasickiego 5 – 1 lokal
- Dębska Kuźnia, ul. Kolonia 12 – 1 lokal
- Daniec, ul. Dębska 4 – 1 lokal
- Chrząstowice, ul. Szkolna 1 – 1 lokal
3) Lokale socjalne: Dąbrowice, ul. Wiejska 49 – 3 lokale
4) Obiekty oświatowe:
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Chrząstowicach, ul. Szkolna 1
- Publiczna Szkoła Podstawowa z Punktem Przedszkolnym w Dańcu, ul. Utracka 8
- Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Dębiu, ul Wiejska 18
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Dębskiej Kuźni, ul. Wiejska 53
- Publiczne Przedszkole w Chrząstowicach, ul. Ozimska 3A
- Publiczne Przedszkole w Chrząstowicach Oddział Zamiejscowy w Suchym Borze, ul. Pawlety 53
5) Obiekty kulturalne:
- Chrząstowice, ul. Dworcowa 1 – klub samorządowy
- Chrząstowice, ul. Ozimska 3A – Gminna Biblioteka Publiczna
- Daniec, ul. Dąbrowicka 4 – klub wiejski
- Dąbrowice, ul. Wiejska 11 – świetlica wiejska
- Dębie, ul. Zielona 2 – klub wiejski
- Dębska Kuźnia, ul. Kolonia 12 – Samorządowy Dom Spotkań
- Falmirowice, ul. Wiejska 37 – świetlica wiejska
- Lędziny, ul. Szkolna 2 – świetlica wiejska
- Suchy Bór, ul. Szkolna 2 – świetlica wiejska
6) Lokale użytkowe Gminy Chrząstowice:
- budynek użytkowy w Dańcu, ul. Szkolna 4 – o pow. 163,15 m2,
- budynek użytkowy baru w Dębskiej Kuźni, ul. Kolonia 12 – o pow. 155,67 m2,
- budynek w Chrząstowicach przy ul. Ozimskiej 3 – 137,60 m2 + zabudowania gospodarcze 110 m2,
- budynek po remizie OSP w Dębskiej Kuźni przy ul. Kolonia 8 – 39,00 m2,
- budynek „Caritas” w Dębiu przy ul. Wiejskiej 4 – 88,24 m2,
- budynek po remizie OSP w Niwkach przy ul. Wiejskiej – 33,40 m2,
- budynek Urzędu Gminy Chrząstowice przy ul. Dworcowej 38 w Chrząstowicach – 428,14 m2,
- lokal użytkowy w budynku przy ul. Dworcowej 38 w Chrząstowicach – 59,00 m2,
- lokal biurowy w budynku przy ul. Dworcowej 38 w Chrząstowicach – 66,50 m2,
- lokal użytkowy w budynku przy ul. Wiejskiej 37 w Falmirowicach – 87,13 m2,
- pomieszczenie na strychu budynku przy ul. Wiejskiej 4 w Dębiu – 4 m2,
- 1 garaż w Chrząstowicach przy ul. Szkolnej 1 – 18 m2,
- 2 garaże w Dębiu przy ul. Wiejskiej  18 – 2 x 15 m2,
- garaż w Dębskiej Kuźni przy ul. Wolności 1 – 16,00 m2,
- budynek dworca PKP wraz z lokalem użytkowym o pow. 55,26 m2 w Dębskiej Kuźni.
7) Obiekty OSP:
- Chrząstowice, ul. Dworcowa 1,
- Daniec, ul. Dąbrowicka 3,
- Dębie, ul Zielona 2,
- Dębska Kuźnia, ul. Kolonia 12,
- Falmirowice, ul. Wiejska 37,
- Suchy Bór, ul. Pawlety 66a.
8) Obiekty wodociągowe:
a) czynna sieć wodociągowa rozdzielcza  o dł. 79,23 km, połączenia do sieci wodociągowej budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania - 2051,
b) obiekt przepompowni wody: Chrząstowice, Dębska Kuźnia, Daniec,
c) studnie: Chrząstowice, Niwki, Daniec.
d) odżelaziacz stalowy w Chrząstowicach.
9) Kolektor kanalizacji sanitarnej o dł. 2.568 mb – Opole – Lędziny oraz piaskownik dla stacji zlewnej w Lędzinach.
10) Sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej dł. 62,98 km, liczba przyłączy 1419.
11) Przepompownia i zlewnia ścieków położona w miejscowości Chrząstowice, ul. Ozimskiej 2a
12) Tereny zieleni: 5,64 ha, boiska: 4 (położone w: Chrząstowicach, Dańcu, Suchym Borze
i Dębskiej Kuźni), cmentarze komunalne: 3 (położone w: Suchym Borze, Lędzinach
i Chrząstowicach), place zabaw przy przedszkolach.
13) Obiekty sportowe:
- Chrząstowice - szatnia LZS
- Dębska Kuźnia - kompleks boiskowy „Orlik”
- Pełnowymiarowa hala sportowa z łącznikiem do PSP w Chrząstowicach
- „Siłownie na wolnym powietrzu”: Suchy Bór, Niwki, Chrząstowice, Dębie
14) Place zabaw:
- Chrząstowice, ul. Dworcowa 1,
- Daniec, Utracka 8,
- Dąbrowice, Wiejska 11,
- Dębie, Wiejska 18,
- Dębska Kuźnia, Niwecka 2-4,
- Dębska Kuźnia, Krasickiego 5,
- Falmirowice, Wiejska 37,
- Lędziny, ul. Szkolna 2,
-  Niwki, ul. Wiejska 17,
- Suchy Bór, ul. Szkolna 2. 
15) Most betonowy: 1 – Dębska Kuźnia, ul. Podstawie
16) Środki transportu:
- 5 samochodów pożarniczych, 
- Autobus: Autosan H 10,03 S (GIMBUS),
- Mikrobus: Opel Vivaro do przewozu osób niepełnosprawnych.
17) Maszyny do robót drogowych:
 - zgarniacz uniwersalny MZ 300S
 - pług do odśnieżania 2100 Kacper
2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych oraz o posiadaniu:
1)   Akcje - Gmina posiada 790 szt. akcji zwykłych spółki APC „Metalchem” w Opolu – wartość na dzień 15.11.1999 r. wynosiła 7.900,00 zł
 3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego:
Rok 2015:
1) Nabycie mienia w drodze cywilno – prawnej:
- dz. 1621/285 o pow. 0,0221 ha i 1622/285 o pow. 0,1842 ha k.m. 1, obręb Suchy Bór – przeznaczone pod drogę gminną, ul. Makową – 41.260,00 zł,
- dz. 832/200 o pow. 0,0133 ha, k.m. 3, obręb Dębska Kuźnia – przeznaczona pod drogę gminną – 2.660,00 zł,
- dz. 1000/243 o pow. 0,0146 ha, k.m. 1, obręb Chrząstowice, dz. 1110/77 o pow. 0,0127 ha i 1111/77 o pow. 0,0189 ha, k.m. 2, obręb Dębska Kuźnia – nieodpłatnie pod przepompownie ścieków,
- dz. 1122/219 o pow. 0,0762 ha i 475/218 o pow. 0,1111 ha, k.m. 2, obręb Dębska Kuźnia – nieodpłatnie na realizację zadań własnych.
2) Sprzedaż działek:
- dz. nr 331/124 o pow. 0,0468 ha, k.m. 1, obręb Chrząstowice, zabudowana budynkiem o pow. użytkowej 134,68 m2 – bezprzetargowo, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy –  162.084,00 zł.,
3) Inne dane mające wpływ na stan mienia komunalnego:
a) Zamiana nieruchomości z osobą fizyczną działek nr:
- dz. nr 27/27 o pow. 0,0208 ha, k.m. 3, obręb Suchy Bór – zamiana nieruchomości w ramach odszkodowania.
b) Działki przejęte na podstawie decyzji Wójta Gminy Chrząstowice zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami:
- dz. nr 1174/6 o pow. 0,0213 ha k.m. 1, obręb Daniec,
c) Zwrot darowizny w postaci budynku o pow. użytkowej 84,11 m2 i udziału 35/100
w działkach nr 473/103 o pow. 0,0450 ha i 485/104 o pow. 0,0170 ha , obręb Chrząstowice na rzecz Skarbu Państwa – nieodpłatnie w związku z niewykorzystaniem darowizny na określony cel.
4. Dochody Gminy Chrząstowice za rok 2015 z tytułu wykonywania praw własności:
1) Wpłaty z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości na dzień 31.12.2015 r. wynosiły 1.285,00 zł.
2) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy na dzień 31.12.2015 r. wynosiły 166.382,52 zł.
3) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na dzień 31.12.2015 r. wyniosły  164.165,10 zł.


 

Metadane

Podmiot udostępniający:Wójt - Florian Ciecior
Źródło informacji:Dawid Ozimek
Data utworzenia:2016-03-31 14:07:17
Wprowadził do systemu:Agnieszka Sawlik
Data wprowadzenia:2016-03-31 14:07:37
Opublikował:Agnieszka Sawlik
Data publikacji:2016-03-31 14:11:41
Ostatnia zmiana:2016-03-31 14:11:54
Ilość wyświetleń:455

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij