Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Czarna wstążka Urząd Gminy Chrząstowice

Kolorowy pasek

Zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowice"

                  Chrząstowice, 27.12.2016 r.

GKI.7013.18.92.2014

       Wg rozdzielnika

 Gmina Chrząstowice zwraca się z prośbą o przedłożenie oferty cenowej na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowice”, Gmina Chrząstowice planowanego do realizacji w ramach poddziałania „ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, objętych PROW na lata 2014-2020.

1.Tryb udzielenia zamówienia:

Do przedmiotu niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), ponieważ wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 €.

2.Opis przedmiotu zamówienia:

1) Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie nadzoru inwestorskiego przy budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowice z tranzytem przez Dębie do Dębskiej Kuźni w terminie od dnia podpisania umowy do dnia bezusterkowego odbioru końcowego zadania i rozliczenia. Projekt obejmuje budowę tranzytu sieci kanalizacji sanitarnej z miejscowości Dębska Kuźnia poprzez miejscowość Dębie i Dąbrowice oraz budowę sieci szczegółowej w miejscowości Dąbrowice. W wyniku realizacji w/w zadania przyłączonych do sieci zostanie 244 nieruchomości w miejscowości Dąbrowice oraz stworzona zostanie możliwość przyłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej nieruchomości w miejscowości Dębie.

2) Szczegółowy zakres robót został określony w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót.

Planowany termin zakończenia realizacji zadania: 31.05.2019 r.

Realizacja zadania w II etapach tj.:
I etap – wykonanie tranzytowej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości: Dąbrowice, Dąbrowice – Dębie, Dębie, Dębie – Dębska Kuźnia w terminie do dnia 31.05.2018 r.
II etap – wykonanie szczegółowej sieci kanalizacji sanitarnej z przepięciami do budynków w miejscowości Dąbrowice w terminie do dnia 31.05.2019 r.

3) Zakres obowiązków i uprawnień „Inspektora Nadzoru” określają ustawy: Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z aktami wykonawczymi.

3.Warunki udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie zapisów pkt.5 zapytania ofertowego,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu,
3) posiadają odpowiednie uprawnienia budowlane i przynależą do izby inżynierów budownictwa.
Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie oferty cenowej w wyznaczonym terminie wraz z kserokopią uprawnień budowlanych i zaświadczeniem o przynależności do izby inżynierów budownictwa.
Przedłożona oferta winna zawierać co najmniej:
- nazwę i adres oferenta,
- opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,
- wartość oferty netto oraz brutto,
- częstotliwość obecności na budowie,
- termin ważności oferty.

4.Kryterium oceny ofert:
1) cena - 90%.,
2) częstotliwość obecności na budowie – 10%.

5.Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert:

1) (cena najniższa/cena badana)x90%,
2) ilość wizyt na budowie:
- do 10 – 0 pkt.,
- od 10 do 20 – 5 pkt,
- powyżej 20 – 10 pkt.

6.Warunki wykluczenia:
Zamówienia udzielane przez beneficjenta nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiazania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym i faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

7.Termin realizacji zamówienia: do dnia 31.05.2019 r.

Ofertę należy złożyć w  terminie do dnia 05.01.2017 r. na adres:
Urząd Gminy Chrząstowice, ul. Dworcowa 38, 46-053 Chrząstowice lub na e-mail: koordynator@chrzastowice.pl.

Załącznik:
1. Dokumentacja projektowa.
2. Przedmiar robót.


Otrzymuje:
1.Adresat
2.a/a

Załączniki

Opis Dąbrowice etap II-1 (189kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1_Mapa poglądowa (2.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2_11 (5.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2_ark 9 (5.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2_ark 10 (30.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2_ark 17 (7.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2_ark 18 (23.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3_1 Tranzyt Dębie _ DK (391.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3_2 Sieć szczegółowa Dębie C-2 (602.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3_3 Tranzyt Dąbrowice _ Dębie (383.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3_4 Sieć szczegółowa Dąbrowice (650.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Dąbrowice przydom. przedmiar (78.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Dębie punkt przedmiar (83.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Urząd Gminy Chrząstowice
Źródło informacji:Zastępca Wójta - Helena Rogacka
Data utworzenia:2016-12-27 12:26:43
Wprowadził do systemu:Grażyna Fila
Data wprowadzenia:2016-12-28 12:26:56
Opublikował:Grażyna Fila
Data publikacji:2016-12-28 12:52:40
Ostatnia zmiana:2016-12-28 12:52:46
Ilość wyświetleń:438

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij