Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Chrząstowice

Kolorowy pasek

Informacja o stanie mienia komunalnego - stan na dzień 31.12.2016 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU

1. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności:
1) Grunty ogółem: 205,3614 ha (w tym oddane w użytkowanie wieczyste 25,8849 ha, w zasobie mienia komunalnego 179,4765 ha), w tym:
- orne: 31,7050 ha,
- łąki trwałe:  22,2947 ha,
- pastwiska trwałe: 1,2274 ha,
- cieki wodne i rowy: 17,5535 ha,
- lasy: 3,4181 ha,
- zadrzewione i zakrzewione: 0,2410 ha,
- drogi: 113,3024 ha,
- inne tereny komunikacyjne: 0,8446 ha,
- zurbanizowane tereny niezabudowane: 0,6496 ha,
- tereny mieszkaniowe: 2,5698 ha,
- inne tereny zabudowane: 4,4781 ha,
- inne tereny zabudowane: 0,0086 ha,
- tereny rekreacyjno – wypoczynkowe: 5,6386 ha,
- tereny przemysłowe: 0,4120 ha,
- nieużytki: 0,9069 ha,
- tereny kolejowe: 0,1111 ha.
2) Lokale mieszkalne:
- Suchy Bór, ul. Szkolna 2 – 3 lokale,
- Suchy Bór, ul. Tartaczna 2 – 1 lokal,
- Dębie, ul. Wiejska 4 – 3 lokale,
- Dębie, ul. Wiejska 18 – 2 lokale,
- Lędziny, ul. Szkolna 2 – 1 lokal,
- Dąbrowice, ul. Wiejska 49 – 1 lokal,
- Dąbrowice, ul. Wiejska 63 – 1 lokal,
- Dębska Kuźnia, ul. Kolonia 8 – 3 lokale,
- Dębska Kuźnia, ul. Krasickiego 5 – 1 lokal,
- Dębska Kuźnia, ul. Kolonia 12 – 1 lokal,
- Daniec, ul. Dębska 4 – 1 lokal,
- Chrząstowice, ul. Szkolna 1 – 1 lokal.
3) Lokale socjalne: Dąbrowice, ul. Wiejska 49 – 3 lokale.
4) Obiekty oświatowe:
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Chrząstowicach, ul. Szkolna 1,
- Publiczna Szkoła Podstawowa z Punktem Przedszkolnym w Dańcu, ul. Utracka 8,
- Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Dębiu, ul Wiejska 18,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Dębskiej Kuźni, ul. Wiejska 53,
- Publiczne Przedszkole w Chrząstowicach, ul. Ozimska 3A,
- Publiczne Przedszkole w Chrząstowicach Oddział Zamiejscowy w Suchym Borze, ul. Pawlety 53.
5) Obiekty kulturalne:
- Chrząstowice, ul. Dworcowa 1 – klub samorządowy,
- Chrząstowice, ul. Ozimska 3A – Gminna Biblioteka Publiczna,
- Daniec, ul. Dąbrowicka 4 – klub wiejski,
- Dąbrowice, ul. Wiejska 11 – świetlica wiejska,
- Dębie, ul. Zielona 2 – klub wiejski,
- Dębska Kuźnia, ul. Kolonia 12 – Samorządowy Dom Spotkań,
- Falmirowice, ul. Wiejska 37 – świetlica wiejska,
- Lędziny, ul. Szkolna 2 – świetlica wiejska,
- Suchy Bór, ul. Szkolna 2 – świetlica wiejska.
6) Lokale użytkowe Gminy Chrząstowice:
- budynek mieszkalno-użytkowy w Dańcu, ul. Szkolna 4 – o pow. 163,15 m2,
- budynek użytkowy baru w Dębskiej Kuźni, ul. Kolonia 12 – o pow. 155,67 m2,
- budynek w Chrząstowicach przy ul. Ozimskiej 3 – 137,60 m2 + zabudowania gospodarcze 110 m2,
- budynek po remizie OSP w Dębskiej Kuźni przy ul. Kolonia 8 – 39,00 m2,
- budynek „Caritas” w Dębiu przy ul. Wiejskiej 4 – 88,24 m2,
- budynek po remizie OSP w Niwkach przy ul. Wiejskiej – 33,40 m2,
- budynek Urzędu Gminy Chrząstowice przy ul. Dworcowej 38 w Chrząstowicach – 428,14 m2,
- lokal użytkowy w budynku przy ul. Dworcowej 38 w Chrząstowicach – 59,00 m2,
- lokal biurowy w budynku przy ul. Dworcowej 38 w Chrząstowicach – 66,50 m2,
- lokal użytkowy w budynku przy ul. Wiejskiej 37 w Falmirowicach – 87,13 m2,
- pomieszczenie na strychu budynku przy ul. Wiejskiej 4 w Dębiu – 4 m2,
- 1 garaż w Chrząstowicach przy ul. Szkolnej 1 – 18 m2,
- 2 garaże w Dębiu przy ul. Wiejskiej  18 – 2 x 15 m2,
- garaż w Dębskiej Kuźni przy ul. Wolności 1 – 16,00 m2,
- budynek dworca PKP wraz z lokalem użytkowym o pow. 55,26 m2 w Dębskiej Kuźni.
7) Obiekty OSP:
- Chrząstowice, ul. Dworcowa 1,
- Daniec, ul. Dąbrowicka 3A,
- Dębie, ul Zielona 2,
- Dębska Kuźnia, ul. Kolonia 12,
- Falmirowice, ul. Wiejska 37,
- Suchy Bór, ul. Pawlety 66a.
8) Obiekty wodociągowe:
a) czynna sieć wodociągowa rozdzielcza  o dł. 79,2434 km, połączenia do sieci wodociągowej budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania - 2083,
b) obiekt przepompowni wody: Chrząstowice, Dębska Kuźnia, Daniec,
c) studnie: Chrząstowice, Niwki, Daniec.
d) odżelaziacz stalowy w Chrząstowicach.
9) Kolektor kanalizacji sanitarnej o dł. 2.568 mb – Opole – Lędziny oraz piaskownik dla stacji zlewnej w Lędzinach.
10) Sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej dł. 62,9895 km, liczba przyłączy 1437.
11) Przepompownia i zlewnia ścieków położona w miejscowości Chrząstowice, ul. Ozimskiej 2a
12) Tereny zieleni: 5,64 ha, w tym boiska położone w: Chrząstowicach, Suchym Borze
i Dębskiej Kuźni), cmentarze komunalne: 3 (położone w: Suchym Borze, Lędzinach
i Chrząstowicach), place zabaw przy przedszkolach.
13) Obiekty sportowe:
- Chrząstowice - szatnia LZS i boisko sportowe,
- Dębska Kuźnia - kompleks boiskowy „Orlik”,
- Pełnowymiarowa hala sportowa z łącznikiem do PSP w Chrząstowicach,
- „Siłownie na wolnym powietrzu”: Suchy Bór, Niwki, Chrząstowice, Dębie,
- Dębie – wielofunkcyjne boisko sportowe.
14) Place zabaw:
- Chrząstowice, ul. Dworcowa 1,
- Daniec, Utracka 8,
- Dąbrowice, Wiejska 11,
- Dębie, Wiejska 18,
- Dębska Kuźnia, Niwecka 2-4,
- Dębska Kuźnia, Krasickiego 5,
- Falmirowice, Wiejska 37,
- Lędziny, ul. Szkolna 2,
- Niwki, ul. Wiejska 17,
- Suchy Bór, ul. Szkolna 2. 
15) Most betonowy: 1 – Dębska Kuźnia, ul. Podstawie.
16) Środki transportu:
- 2 samochody Opel Combo,
- 5 samochodów pożarniczych, 
- Autobus: Autosan H 10,03 S (GIMBUS),
- Mikrobus: Opel Vivaro do przewozu osób niepełnosprawnych.
17) Maszyny do robót drogowych:
- zgarniacz uniwersalny MZ 300S,
- pług do odśnieżania 2100 Kacper.
2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych oraz o posiadaniu:
1) Akcje - Gmina posiada 790 szt. akcji zwykłych spółki APC „Metalchem” w Opolu – wartość na dzień 15.11.1999 r. wynosiła 7.900,00 zł
 3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego:
Rok 2016:
1) Nabycie mienia w drodze cywilno – prawnej:
- dz. 103/33 o pow. 0,0051 ha, k.m. 5 obręb Daniec – przeznaczone pod przepompownię ścieków – 1.413,50 zł,
- dz. 453/7 o pow. 0,0182 ha, k.m. 4, obręb Dębie – darowizna na rzecz gminy, koszty przejęcia 963,50 zł,
- dz. 506/238 o pow. 0,0024 ha, k.m. 1, obręb Chrząstowice – darowizna na rzecz gminy, działka
z kapliczką, koszty przejęcia 813,50 zł.
2) Sprzedaż działek:
- dz. 1926/285 o pow. 0,0617 ha i 1913/285 o pow. 0,0433 ha k.m. 1, obręb Suchy Bór –
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – 108.117,00 zł,
- dz. 1169/108 o pow. 0,0030 ha, k.m. 3, obręb Daniec – w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – 1.712,10 zł,
- dz. 869/223 o pow. 0,0248 ha, k.m. 2, obręb Dębska Kuźnia – w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – 26.016,90 zł,
3) Inne dane mające wpływ na stan mienia komunalnego:
a) Nabycie działki związane z zamianą nieruchomości z osobą fizyczną:
- dz. nr 695/239 o pow. 0,0726 ha, k.m. 6, obręb Dębie – koszty przejęcia oraz dopłata w różnicy wartości zapłacone przez osobę fizyczną.
b) Działki przejęte na podstawie decyzji Wójta Gminy Chrząstowice zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami:
- dz. nr 1066/38 o pow. 0,0076 ha k.m. 1, obręb Lędziny,
- dz. nr 1072/38 o pow. 0,0185 ha k.m. 1, obręb Lędziny,
- dz. nr 208/26 o pow. 0,0281 ha k.m. 5, obręb Chrząstowice,
- dz. nr 877/3 o pow. 0,0052 ha k.m. 1, obręb Niwki,
- dz. nr 885/2 o pow. 0,0026 ha k.m. 1, obręb Niwki,
- dz. nr 893/2 o pow. 0,0041 ha k.m. 1, obręb Niwki,
- dz. nr 1255/272 o pow. 0,0084 ha k.m. 2, obręb Dębska Kuźnia,
- dz. nr 1263/195 o pow. 0,0062 ha k.m. 2, obręb Dębska Kuźnia,
- dz. nr 1367/34 o pow. 0,0186 ha k.m. 4, obręb Chrząstowice.
4. Dochody Gminy Chrząstowice za rok 2016 z tytułu wykonywania praw własności:
1) Wpłaty z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 1.285,00 zł.
2) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 184.601,95 zł.
3) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 105.090,81 zł netto po odprowadzeniu podatku VAT.

Metadane

Podmiot udostępniający:Wójt - Florian Ciecior
Źródło informacji:Urząd Gminy Chrząstowice
Data utworzenia:2017-03-06 14:53:04
Wprowadził do systemu:Dawid Ozimek
Data wprowadzenia:2017-03-06 14:53:07
Opublikował:Dawid Ozimek
Data publikacji:2017-03-06 14:59:12
Ostatnia zmiana:2017-03-06 14:59:29
Ilość wyświetleń:261

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij