Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Chrząstowice

Kolorowy pasek

Ogłoszeniu o zamówieniu "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowice"

Chrząstowice, dn. 03.08.2017

Gmina Chrząstowice: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowice
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 562574-N-2017 z dnia 2017-08-03 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak

Nazwa projektu lub programu
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Chrząstowice, krajowy numer identyfikacyjny 53141301800000, ul. ul. Dworcowa  38 , 46053   Chrząstowice, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 219 613, , e-mail ug@chrzastowice.pl, , faks 774 219 666.
Adres strony internetowej (URL): www.chrzastowice.bip.net.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Tak
www.chrzastowice.bip.net.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak
www.chrzastowice.bip.net.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie
Inny sposób:
Adres:
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowice
Numer referencyjny: ZP.271.7.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowice”. Zamówienie obejmuje: 1) Wykonanie robót polegające na budowie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej (tranzyt Dębie - Dębska Kuźnia) wraz z infrastrukturą towarzyszącą – I etap 2) Wykonanie robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi zakończonymi przepompownią przydomową i z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Dąbrowice oraz z tranzytem do miejscowości Dębie – II etap. Szczegółowy zakres robót objętych przedmiotem zamówienia określono w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej oraz w przedmiarze robót stanowiących załączniki do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
II.5) Główny kod CPV: 45231300-8
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45100000-8

45231000-5

45232000-2

45232410-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-03-15
II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony 00/100 złotych). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 ustawy Pzp (np. konsorcjum, spółka cywilna), ww. warunek udziału w postępowaniu spełniają łącznie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży: 1) wykaz min. 2 robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej lub sieci wodociągowej o długości nie mniejszej niż 2 000 m, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) - Załącznik nr 5 do SIWZ, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – Załącznik nr 6 do SIWZ – 1 osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, która będzie kierowała robotami.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz min. 2 robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej lub sieci wodociągowej o długości nie mniejszej niż 2 000 m, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert – Załącznik nr 5 do SIWZ Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi oraz obsługujących sprzęt budowlany (operatorzy, kierowcy) – Załącznik nr 6 do SIWZ. Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 2.000.000 zł.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak
Informacja na temat wadium
1.Wadium w wysokości 80 000,00 zł (osiemdziesiąt tysięcy złotych) Wykonawca powinien wnieść przed upływem terminu składania ofert, określonego w części XII SIWZ, w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (poręczenie kasy jest poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359). Wybór formy wniesienia wadium należy do Wykonawcy. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Leśnicy Filia Chrząstowice, nr rachunku: 12 89071063 20087006 6514 0005 Na poleceniu przelewu należy wpisać „Wadium – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowice”. 2.Wadium wniesione w pieniądzu uznaje się za wniesione w terminie, jeżeli najpóźniej w terminie jego wniesienia, określonym w ust. 1, zostanie uznany rachunek bankowy Zamawiającego na kwotę wadium. 3.W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, oryginał dokumentu należy złożyć w Urzędzie Gminy Chrząstowice, ul. Dworcowa 38, 46-053 Chrząstowice. Treść dokumentu gwarancji lub poręczenia powinna zawierać w szczególności klauzulę, z której wynika zapłata kwoty wadium na rzecz Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. 4.Wadium powinno być wniesione na cały okres związania ofertą, tj. do dnia określonego w części IX SIWZ.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Okres gwarancji

20,00

Liczba zatrudnionych pracowników

20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, w zakresie: 2.1. Zmian osobowych: a) zmiany osób realizujących zamówienie pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ; b) zmiany osób reprezentujących Zamawiającego lub Wykonawcę; c) zmiany Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy, a na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 - zmiana jest możliwa tylko w przypadku, gdy nowy Podwykonawca posiada tożsamą wiedzę i doświadczenie zawodowe, potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia a także jest w sytuacji ekonomiczniej i finansowej, jak dotychczasowy Podwykonawca. d) powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy w trakcie realizacji zadania, jeżeli Wykonawca nie zakładał wykonania zamówienia przy pomocy Podwykonawcy(ców) na etapie złożenia oferty lub rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, w szczególności, gdy posłużenie się Podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych w porównaniu do wskazanych w SIWZ. Zmiana ta nie może dotyczyć czynności, które zgodnie z SIWZ muszą być wykonane przez Wykonawcę osobiście. 2.2.Pozostałych zmian: a) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (powoduje skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia); b) w przypadku urzędowej zmiany wysokości stawki podatku VAT, dopuszcza się możliwość sporządzenia aneksu do umowy uwzględniającego zmianę wartości umowy z tego tytułu; c) obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy spowodowanego rezygnacją przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia i udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami; d) zmiany uzasadnionej okolicznościami, o których mowa w art. 3571 Kodeksu Cywilnego (KC) z uwzględnieniem faktu, że za rażącą zostanie uznana strata w wysokości, o której mowa w art. 397 Ksh. 3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian i uzupełnień postanowień zawartej umowy. Strony dopuszczają dokonywanie zmian treści umowy, w następujących okolicznościach: 1)Dopuszcza się wprowadzenie zmian za zgodą Stron umowy, 2)Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę, 3)Zmiany umowy, o których mowa w pkt 1 muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3 ustawy Pzp, stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ z uwzględnieniem art. 144 ustawy Pzp. 3.1 Zmiany, o których mowa mogą dotyczyć: 1)wprowadzenia zmian, które nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy Pzp, 2)wystąpienia siły wyższej; 3)zmiany terminów realizacji przedmiotu umowy w przypadku: a)wystąpienie wyjątkowych okoliczności niezależnych od Stron umowy, których nie mogły one przewidzieć w chwili zawierania umowy, skutkujących możliwością niedotrzymania terminów zakończenia robót, b)wystąpienia uzasadnionych okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, które utrudniają lub uniemożliwiają prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy; c)konieczności przebudowy uzbrojenia podziemnego nieujawnionego w dokumentacji projektowej, która utrudnia lub uniemożliwia prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy, d)wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, e)wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, f)gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, g)jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy h)konieczności prowadzenia prac archeologicznych uniemożliwiających wykonywanie robót lub wstrzymania prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, i)wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetledotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy j)gdy którykolwiek z Członków Konsorcjum złożył wniosek o ogłoszenie upadłości i z tej przyczyny zajdzie konieczność wstrzymania realizacji przedmiotu zamówienia, wówczas termin realizacji może zostać przedłużony o czas trwania przerwy w robotach, przy czym czas ten nie będzie dłuższy niż czas niezbędny do załatwienia wszelkich spraw związanych z przejęciem robót przez pozostałych Partnerów Konsorcjum k)zmiany dokumentacji projektowej, jeżeli pomimo zachowania przez Zamawiającego należytej staranności w sprawdzeniu dokumentacji projektowej zostaną w niej wykryte wady lub usterki, Zamawiający w porozumieniu z autorem dokumentacji doprowadzi do ich usunięcia, i uzgodni z Wykonawcą sposób wykonania robót budowlanych wynikający ze zmian tej dokumentacji, l)zmiany decyzji pozwolenia budowlanego lub zmiany do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę 4)zmiany Podwykonawców, których udział w realizacji przedmiotu umowy zaakceptował Zamawiający; jeżeli zmiana Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powołał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; 5)zmiany kierownika budowy/kierownika robót; nowe osoby muszą spełniać wymagania określone w SIWZ dla danej funkcji oraz potwierdzać kryteria oceny oferty, za które Wykonawca otrzymał punkty; 6)zmiany podatku VAT w wyniku zmiany przepisów prawa, w takiej sytuacji do rozliczenia przyjęta zostanie kwota netto i naliczony podatek VAT wg obowiązujących przepisów. Jeżeli wzrost stawki VAT nastąpi po wymaganym terminie realizacji, a Wykonawca w wyniku zawinionego opóźnienia zobowiązany będzie naliczyć wyższą stawkę VAT koszty wzrostu wartości umowy obciążają Wykonawcę; 7)zmian przepisów prawa lub norm obowiązujących w budownictwie; 8)zmiany technologii oraz materiałów wykonania elementów robót, w szczególności konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robót; w takim przypadku Wykonawca przedstawi projekt zamiany zawierający opis proponowanych zmian i rysunki; projekt taki wymaga akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego; zmiany, te nie mogą powodować zwiększenia całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy; 9)wystąpienia robót zamiennych mieszczących się w opisie przedmiotu zamówienia a polegających na zmianie sposobu wykonania lub zmianie cech elementu bez zmiany rodzaju i charakteru robót, a także bez zmiany celu jaki ma być w ich efekcie osiągnięty, których wartość nie zwiększa wynagrodzenia umownego 10)wystąpienia robót zaniechanych; 11)obniżenia wynagrodzenia umownego, pod warunkiem że zmiany te będą spowodowane zmniejszeniem zakresu przedmiotu zamówienia (roboty zaniechane); 12)zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w art. 144 ust. 1 pkt 2) do 6) ustawy pzp, a tym samym zmiana terminu, wysokości wynagrodzenia lub innych istotnych postanowień umowy, które będą musiały być zmienione/dostosowane do wprowadzanej zmiany na podstawie ww. przepisów ustawy pzp; 13)wystąpienia innych okoliczności nie powstałych z winy Wykonawcy; 14)zmiany terminów płatności w przypadku zmiany terminów wykonania przedmiotu zamówienia, 15)Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu; Za okoliczności niezależne od stron umowy, o których mowa w pkt 3.1. 3) lit. a), rozumie się zdarzenia, których strony nie mogły przewidzieć, którym nie mogły zapobiec, ani którym nie mogą przeciwdziałać, w tym: 1)długotrwałe opady deszczu, śniegu, długotrwałe niskie temperatury, trąba powietrzna, huragan, powódź, trzęsienie ziemi oraz inne anormalne warunki atmosferyczne uniemożliwiające przez okres co najmniej 14-u dni kalendarzowych prawidłową realizację robót określonych w umowie, w szczególności ze względu na technologię ich wykonania przy zapewnieniu odpowiednich warunków atmosferycznych zgodnie z przyjętymi normami lub przepisami prawnymi, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; 2)wystąpienie realnych utrudnień nie wynikających z winy Wykonawcy, a powodujących brak możliwości realizacji robót budowlanych, w wyniku których zachodzi konieczność zmiany systemu pracy Wykonawcy, bądź konieczność odejścia od standardowo przyjętej technologii realizacji obiektu; 3)działania osób trzecich lub instytucji uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron; Zmiany, o których mowa w pkt 3.1. ppkt 5) mogą nastąpić w przypadku: 1)śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, 2)gdy zmiana tych osób stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 3)na żądanie Zamawiającego jeżeli uzna, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. W przypadku zmiany o których mowa w pkt. 3.1. ppkt 7) w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia - odpowiednie zapisy umowy zostaną dostosowane do obowiązującego stanu prawnego. Zmiany, o których mowa w pkt 3.1. ppkt 8), ppkt 9) lub ppkt 10) muszą być nieistotne w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane oraz zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego; podstawę wprowadzenia zmian, będą stanowiły protokoły konieczności. Zmiany mogą być zainicjowane tylko poprzez złożenie pisemnego wniosku. Wniosek powinien zawierać: 1)opis zmiany, 2)uzasadnienie zamiany, 3)czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy; Dokonanie zmian, wymaga podpisania aneksu do umowy. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1)zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego); 2)zmiana danych teleadresowych, osób reprezentujących strony lub oznaczenia stron umowy – wynikających ze zmiany stanu faktycznego albo prawnego;
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-08-24, godzina: 09:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu >
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 

Wójt Gminy Chrząstowice

Florian Ciecior

Załączniki

SIWZ (111.9kB) Zapisz dokument  
Zał. nr 1 do SIWZ - oferta (18.6kB) Zapisz dokument  
Zał. nr 2 do SIWZ - wykluczenie z postępowania (14.6kB) Zapisz dokument  
Zał. nr 3 do SIWZ - spełnienie warunków (14kB) Zapisz dokument  
Zał. nr 4 do SIWZ - grupa kapitałowa (12.7kB) Zapisz dokument  
Zał. nr 5 do SIWZ - wykaz robót (33.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 6 do SIWZ - wykaz osób (14.3kB) Zapisz dokument  
Zał. nr 7 do SIWZ - projekt umowy z wykonawcą (120.4kB) Zapisz dokument  
Specyfikacja techniczna (849.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
B) K2_Przedmiar - branża sanitarna1(tranzyt Dębska Kuźnia - Dębie) (260.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
C) K2_Przedmiar - branża sanitarna2 (tranzyt Dębska Kuźnia - Dębie) (213.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
D) K1_Przedmiar - branża sanitarna (tranzyt Dębie - Dąbrowice, przyłącza) (278.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
E) K3_Przedmiar - branża elektryczna (88.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1a) Projekt wykonawczy - strona tytułowa (211.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1b) Projekt wykonawczy - opis techniczny - spis załączników (253.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1c) Projekt wykonawczy - opis techniczny (554.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2a) Mapa poglądowa (7.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2b) Projektowany zakres prac (2.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2c) ark 10 Dębie 074,083 (30.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2c) ark 11 Dębie-Falmirowice 122,131,132 (5.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2c) ark 17 Dąbrowice-Falmirowice 124,172 (7.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2c) ark 18 Dąbrowice 174,222,231 (23.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2c_ark 9 Dębska Kuźnia-Dębie 031,033,088 (5.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3_1 Profil podłużny rurociągu ciśnieniowego C-2 (tranzyt Dębie-Dębska Kuźnia) (391.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3_2 Profile podłużne rurociągów ciśnieniowych C-2 (sieć szczegółowa Dębie) (602.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3_3 Profil podłużny rurociągu ciśnieniowego C-3 (tranzyt Dąbrowice-Dębie) (383.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3_4 Profile podłużne rurociągów ciśnieniowych (sieć szczegółowa Dąbrowice) (650.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3_Studnia kanalizacyjna betonowa na graw (239.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
4_Studnie rewizyjne na rur ciśnieniowym (698.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
5_Schemat punktów włączenia (302.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
6_Schemat posadowienia (295.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
7_Skrzyżowanie z gazem (553.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
7_Skrzyżowanie z kablami (312.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
7_Skrzyżowanie z linią (313.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
8_1_Projekt zagosp terenu punktu pomiaru (903.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
8_3_Schemat komory przepływomierza (477.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
8_4_Schemat przepom przydomowej 1pompow (2.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
8_4_Schemat przepom przydomowej 2pompow (2.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
8_5_Projekt zagosp stacji pomiaru (857.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
8_6_Wjazdy (2.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
8_7_Ogrodzenie (9.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
8_8_4_Złącze ZK-3+1P-1 (300.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
8_9_Schematy pomp. przyd 1 i 3 faz (337.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
8_10_2_Projekt zagosp cz elekt (3.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
8_10_3_Schemat zasilania stacji pomioaru (305.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1_Uzgodnienie Plada (58.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2 Uzg drogi gminne (113kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3 Decyzja Dróg Powiatowych (680.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
5 Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych (102.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
7 Wojewódzki Zarząd Melioracji (27.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
8 Decyzja wodnoprawna (167kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
8_10_1_Warunki zasilania punkt pomiaru scieków (289.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
9 Gmina Chrząstowice_wskazanie działki (13.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
12 ZDP DT 5445_8_2015_III (72.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
13 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
14 Zgłoszenie na budowę kanalizacji (953kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
15 Brak sprzeciwu budowy kanalizacji (345.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Urząd Gminy Chrząstowice
Źródło informacji:Wójt Gminy Chrząstowice - Florian Ciecior
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Justyna Koj
Data wprowadzenia:2017-08-03 14:41:38
Opublikował:Justyna Koj
Data publikacji:2017-08-03 15:08:15
Ostatnia zmiana:2017-08-03 15:08:19
Ilość wyświetleń:463

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij