Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Czarna wstążka Urząd Gminy Chrząstowice

Kolorowy pasek

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o usteleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Chrząstowice, dnia 24.11.2017 r.

PP.6730.1.2017                                              

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CHRZĄSTOWICE

o wydaniu dn. 22.11.2017r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art. 50 ust. 1 oraz art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) w związku z art. 4 ust. 2 pkt 1 oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.
z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)

 

oraz ustalam

na rzecz Tauron Dystrybucja S.A.
z siedzibą w Krakowie oddział w Opolu

 

lokalizację inwestycji celu publicznego

 

dla inwestycji obejmującej:

przebudowę elektroenergetycznej jednotorowej linii napowietrznej 110 kV
 relacji GPZ Groszowice - GPZ Ozimek

 

oznaczenia geodezyjne:

obręb Groszowice:

części działek nr: 29, 30, 33, 35, 38, AM-16,: działki nr: 104, 125, AM-13

obręb Malina:

części działek nr: 826, 1762, 322, 659, 666, 668, 669, 671, 672, 673, 688, 843, 892 AM-1,

obręb Krzyżowa Dolina:

części działek nr: 15, 135/37, 151/39, 43, 55, 92, 184/4, 12, 152/67, AM-2, działki nr: 636/4, 285, AM-1, działka nr 146/37, 190/1, 239/8, 34, 80/38, AM-3

 

Ustalenia dotyczące rodzaju zabudowy

Obiekt infrastruktury technicznej.

Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy

wynikające z analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu, a także z przepisów odrębnych: nie dotyczy.

Ustalenia dotyczące ochrony środowiska i zdrowia ludzi.

1)     inwestycja częściowo zlokalizowana jest w obszarze chronionego krajobrazu „Lasy Stobrawsko –Turawskie” (części działek nr: 15, 135/37, 151/39, 43, 55, 92, 184/4, 12, 152/67, AM-2, 636/4, 285, AM-1, 146/37, 190/1, 239/8, 34, 80/38 AM-3). powierzchnia podlegająca przekształceniu na tym obszarze obejmuje teren ok. 4 795m2;

2)      zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161) teren nie wymaga uzyskania zgody na przeznaczenie gruntu na cele nierolnicze oraz zgodnie z art. 11 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy, nie wymaga decyzji
o wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej;

3)      odległości od istniejącej zabudowy oraz istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi;

4)      budowla liniowa usytuowana wzdłuż drogi, powinna być wykonana w taki sposób, aby nie ograniczała możliwości przebudowy albo remontu drogi, zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie;

5)      planowana inwestycja nie należy do przedsięwzięć, o których mowa w art. 59 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i nie znajduje się w katalogu zawartym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko(Dz. U. z 2016 r. poz. 71).

Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej .

Jeśli w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych zostanie odkryty przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, Inwestor jest obowiązany wstrzymać wszelkie roboty mogące go uszkodzić lub zniszczyć, zabezpieczyć odkryty przedmiot, przy użyciu dostępnych środków i miejsce jego odkrycia oraz niezwłocznie zawiadomić o tym Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu.

Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji.

1)       Infrastruktura techniczna:

a)       z sieci elektroenergetycznej – zgodnie z warunkami technicznymi uzyskanymi od Tauron Dystrybucja S.A. w Opolu,

b)       z sieci wodociągowej– nie dotyczy,

c)       odprowadzenie ścieków bytowych – nie dotyczy,

a)       odprowadzanie odpadów stałych (podczas budowy) - zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie,

b)       zaopatrzenie w ciepło – nie dotyczy;

2)       komunikacja:

-          obsługa komunikacyjna inwestycji: w istniejący sposób.

Ustalenia wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich.

1)     określenie warunków ochrony przed pozbawieniem dostępu do drogi publicznej:

-          planowana inwestycja nie może pozbawić dostępu do drogi publicznej.Przez analogię do przepisu art. 144 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, inwestor powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych, w tym od działań polegających na pozbawieniu kogokolwiek dostępu do drogi publicznej;

2)     określenie warunków ochrony przed pozbawieniem możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze środków łączności:

-          należy spełnić warunki umowy o przyłączenie oraz zaopatrzenie, a także techniczne warunki przyłączenia określone przez poszczególne jednostki organizacyjne, dokonujące przyłączenia podmiotów do sieci energetycznej;

3)     określenie warunków ochrony przed pozbawieniem dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi:

-             nie dotyczy;

4)     określenie warunków ochrony przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie:

-          planowana inwestycja nie może wprowadzać do powietrza, wody, gleby lub ziemi wibracji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,

-          należy przestrzegać wymagań określonych w warunkach przyłączenia do sieci elektroenergetycznej w zakresie jej zabezpieczenia przed zakłóceniami elektrycznymi powodowanymi przez instalacje lub sieci wchodzące w skład planowanej inwestycji, stosownie do przepisów rozporządzeniaMinistra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego,

-          planowana inwestycja nie może emitować pól elektromagnetycznych wyższych niż określone w rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów;

5)     określenie warunków ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby:

-          planowana inwestycja nie może wpłynąć na jakość powietrza i musi pozwolić na utrzymanie w nim poziomów substancji poniżej dopuszczalnych dla nich poziomów lub co najmniej na tych poziomach, które zostały ustalone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu,

-          planowana inwestycja nie może wpłynąć na jakość wód i musi pozwolić na utrzymywanie jej powyżej albo co najmniej na poziomie wymaganym w przepisach wykonawczych do ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne,

-          planowana inwestycja nie może pogorszyć standardów jakości gleby określonych
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi.

Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie (w tym tereny górnicze, zagrożone powodzią, osuwiska).

Teren na którym planowana jest inwestycja nie leży na terenie zagrożonym powodzią oraz zagrożeniami geologicznymi.

Ustalenia wynikające z przepisów odrębnych.

Żaden z wyżej przywołanych aktów normatywnych nie zawiera zakazu realizacji planowanego przez inwestora zamierzenia budowlanego.

Uzyskanie uzgodnień.

Inwestycja uzyskała uzgodnienia na podstawie art. 53, ust. 4, pkt 5, 6, 8, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym od:

a)     Starosty Opolskiego, (art. 53, ust. 4, pkt 5)

b)    Marszałka Województwa Opolskiego,( art. 53, ust. 4, pkt 5)

c)     Ministra Środowiska, (art. 53, ust. 4, pkt 5)

d)    Starosty Opolskiego, (art. 53, ust. 4, pkt 6),

e)     Marszałka Województwa Opolskiego poprzez Dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Melioracji
i Urządzeń Wodnych, ( art. 53 ust. 4 pkt 6).

f)     Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, (art. 53, ust. 4, pkt 8)

g)    Prezydenta Opola (art. 53, ust. 4, pkt 5)

Linie rozgraniczające teren inwestycji – załącznik do decyzji.

Linie rozgraniczające teren inwestycji przedstawione są na mapie w skali 1:1000, stanowiącej załączniki graficzne do niniejszej decyzji.

 

Projekt niniejszej decyzji został sporządzony przez osobę uprawnioną, uprawnienia do projektowania zgodnie z art. 5 ust. 3 i 4 ustawy o pizp.

 

UZASADNIENIE

 

Dnia 14.07.2017 r. z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji opisanej w osnowie niniejszej decyzji, wystąpiła Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie oddział w Opolu, działająca poprzez pełnomocnika Krzysztofa Rencławowicza.

Planowana inwestycja obejmuje przebudowę całej elektroenergetycznej jednotorowej linii napowietrznej 110 kV relacji GPZ Groszowice - GPZ Ozimek, która przebiega przez tereny należące do Miasta Opola, Gminy Ozimek i Gminy Chrząstowice. Zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym w przypadku inwestycji celu publicznego wykraczającej poza obszar jednej gminy decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, na którego obszarze właściwości znajduje się największa cześć terenu, na którym ma być realizowana ta inwestycja w porozumieniu z zainteresowanymi wójtami, burmistrzami albo prezydentami miast. Największa część terenu, na którym ma być realizowana ta inwestycja znajduje się na terenie Gminy Chrząstowice, która zgodnie z ww. art. 51 ust 3, jest organem właściwym organem do załatwienia przedmiotowego wniosku. Mimo że inwestycja obejmuje przebudowę całej linii elektroenergetycznej, niniejsza decyzja obejmuje jedynie działki wskazane we wniosku, gdyż pozostała część inwestycji realizowana zostanie na podstawie obowiązujących planów, innych decyzji lokalizacyjnych lub zgłoszenia.

Ocena przedstawionego zamierzenia budowlanego przeprowadzona przez tut. organ lokalizacyjny wykazała, że mieści się ono w zamkniętym katalogu celów publicznych, o których mowa w art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, tj.: „budowa i utrzymywanie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów
i energii elektrycznej, a także innych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń”
. Tym samym wniosek inwestora został sformułowany prawidłowo i zawierał wszystkie niezbędne elementy, które zostały określone w art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
i nie wymagał dołączenia do niego żadnych dokumentów wynikających z przepisów szczególnych.

Wykorzystując dane z Ewidencji Gruntów rozpoznano stosunki własnościowe dotyczące terenu planowanej inwestycji w sposób umożliwiający ustalenie stron postępowania administracyjnego (odpowiednie wydruki w aktach sprawy).

Stosownie do wymogów procedury administracyjnej oraz art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, strony zostały zawiadomione o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz przysługujących im uprawnieniach.

Objęte wnioskiem części działek w obrębie Groszowice (działki nr: 29, 30, 33, 35, 38, AM-16, 104, 125, AM-13), znajdują się w obszarze dla którego uchwałą nr X/95/07 Rady Miasta Opola z dnia 19 kwietnia 2007 r., przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego Groszowice – południe w Opolu wraz z terenami przyległymi. Objęte wnioskiem części działek nr 826 i 1762 obręb Malina znajdują się natomiast w obszarze dla którego uchwałą nr LXV/735/06 Rady Miasta Opola z dnia 29 czerwca 2006 r., przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego węzła obwodnicy Wschodniej w rejonie Maliny w Opolu.

Pozostałe części działek objęte wnioskiem, nie są objęte żadnym planem miejscowym oraz nie leżą na obszarze, w odniesieniu do którego istnieje obowiązek jego sporządzenia na podstawie przepisów odrębnych.

Inwestora i właściciela nieruchomości, na której planowana jest lokalizacja ww. inwestycji zawiadomiono na piśmie, zaś pozostałe strony poprzez zamieszczenie obwieszczenia Wójta Gminy Chrząstowice.

W świetle art. 56 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrębnymi.

Ostateczna decyzja, o której mowa w art. 50 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uprawnia inwestora do ubiegania się o pozwolenie na budowę dla zamierzenia budowlanego w niej określonego. Kwestia możliwości realizacji tego zamierzenia będzie rozstrzygana dopiero na etapie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydawania pozwolenia na budowę, co należy do kompetencji organu administracji architektoniczno – budowlanej. W myśl art. 55 ww. ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wiąże organ wydający decyzję o pozwoleniu na budowę; ustalenia niniejszej decyzji wiążą tę administrację w tym sensie, że nie może ona wydać pozwolenia na budowę w odniesieniu do terenu, który nie został objęty tą decyzją i nie może też wykraczać poza warunki nią określone.

Wobec zgodności inwestycji z przepisami odrębnymi orzekam, jak w rozstrzygnięciu.

Pouczenie

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, ul. Oleska 19a, 45-052 Opole, za moim pośrednictwem w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.

 

 

 

Załączniki:

1.       Załącznik graficzny do decyzji – mapa w skali 1:1000 - załącznik nr 1A – 1M

2.       Analiza warunków i zasad zagospodarowania terenu, jego zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych oraz analiza stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji - załącznik nr 2

 

Otrzymują:

1.       Strony postępowania określone w aktach sprawy

2.       aa

 

Do wiadomości:

Marszałek Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole

Burmistrz Ozimka, ul. Ks. J. Dzierżonia 4b, 46-040 Ozimek

Prezydent Miasta Opola, ul. Rynek Ratusz, 45-015 Opole

 

 

 

Na podstawie art. 4, art. 6 ust 1. pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz.1827 z późn. zm.) dokonano zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 107,00 zł.

 

 

Projekt decyzji uzgodniony został z:

·         Starostą Opolskim, Marszałkiem Województwa Opolskiego, Ministrem Środowiska
i Prezydentem Miasta Opola w odniesieniu do udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych

·         Dyrektorem Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w zakresie melioracji

·         Starostą Opolskim w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele rolne

·         Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu w odniesieniu do obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody

Z uwagi na duże rozmiary załączników do niniejszej decyzji, pozostają one do wglądu w Urzędzie Gminy Chrząstowice, ul. Dworcowa 38, 46-053 Chrząstowice, pok. 13.W terminie 7 dni od ukazania się obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy.

Zgodnie z art. 49a kpa, zawiadomienie o decyzji może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, jeśli liczba stron wynosi ponad 20.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 24.11.2017 roku.

  • Tablica ogłoszeń - Urząd Gminy Chrząstowice,
  • Tablice ogłoszeń - miejsca inwestycji
  • BIP Urzędu Gminy Chrząstowice

 

 

Wójt Gminy

Florian Ciecior

Metadane

Podmiot udostępniający:Urząd Gminy Chrząstowice
Źródło informacji:Wójt Gminy Chrząstowice - Florian Ciecior
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Justyna Koj
Data wprowadzenia:2017-11-27 09:18:43
Opublikował:Justyna Koj
Data publikacji:2017-11-27 09:21:21
Ostatnia zmiana:2018-12-03 14:17:42
Ilość wyświetleń:288
Urząd Gminy Chrząstowice
Dworcowa 38, 46-053 Chrząstowice

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij