Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Chrząstowice

Kolorowy pasek

Informacja z dnia 22.05.2018 r. o naborze na stanowisko "Asystent rodziny i referent ds. funduszu alimentacyjnego" w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chrząstowicach

 


KIEROWNIK 
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CHRZĄSTOWICACH
OGŁASZA NABÓR KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO  PRACY
        ASYSTENT RODZINY I REFERENT D/S FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

 

 

I. Wymagania niezbędne:


1. Wykształcenie wyższe:
    a) na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna,
    b) na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szkoleń na asystenta rodziny i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną;
2. Posiadanie pełnej władzy rodzicielskiej;
3. Wypełnianie obowiązku alimentacyjnego – w przypadku, gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego;
4. Niekaralność prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5. Posiadanie obywatelstwa polskiego z zastrzeżeniem art.11 ust.1,2 ustawy o pracownikach samorządowych;
6. Pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełnych praw publicznych
7. Spełnianie wymagań określonych w ustawie o pracownikach samorządowych ;
8. Nieposzlakowana opinia;
9. Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku.


II. Wymagania dodatkowe:

1. Znajomość przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 575);
2. Znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2016 r., poz.930 z późn. zm.);
3. Znajomość przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r., poz. 1860);
4. Znajomość przepisów  ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy  osobom uprawnionych do alimentacji (Dz.U. z 2017 r., poz.489);
5. Wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny;
6. Wysoka kultura osobista;
7. Znajomość obsługi komputera;
8. Umiejętność pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym;
9. Znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi podmiotami;
10. Samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;
11. Umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną;
12. Kreatywność, odporność na stres;
13. Zdolności komunikacyjne;
14. Poczucie odpowiedzialności;
15. Umiejętność podejmowania decyzji;
16. Prawo jazdy kat. B i posiadanie własnego środka transportu;
17. Dyspozycyjność;
18. Asertywność, zaangażowanie, empatia, obowiązkowość, rzetelność.


III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

• Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 575) do zadań Asystenta rodziny należeć będzie m.in.:
1. Opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
2. Opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
3. Udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
4. Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
5. Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
6. Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
7. Wspieranie aktywności społecznej rodzin;
8. Motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
9. Udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej;
10. Motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
11. Udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprze udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
12. Podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
13. Prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
14. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
15. Dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust. 1 oraz monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
16. Sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach;
17. Współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
18. Współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.
19. Koordynacja poradnictwa na wniosek uprawnionych wynikająca z ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, polegająca na opracowaniu wspólnie z rodziną katalogu możliwego do uzyskania wsparcia oraz występowaniu w imieniu tych osób, do podmiotów odpowiedzialnych za realizację wsparcia, w celu umożliwienia im skorzystania z pomocy,  na podstawie pisemnego upoważnienia.

•  Zgodnie  z  ustawą z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U z 2017 r., poz.489)  do zadań referenta d/s  funduszu alimentacyjnego należeć będzie m.in.:
1. Przyjmowanie, kompletowanie i weryfikacja wniosków wraz z niezbędnymi załącznikami zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz prawa do funduszu alimentacyjnego;
2. Przygotowywanie pism do wnioskodawców o uzupełnienie stwierdzonych w toku analizy braków dokumentacyjnych,
3. Współpraca z wnioskodawcami, instytucjami i organizacjami w zakresie pozyskiwania i sprawdzania dokumentacji niezbędnej dla przyznawania prawa do świadczenia wychowawczego i funduszu alimentacyjnego,
4. Przygotowywanie projektów decyzji przyznających prawo do funduszu alimentacyjnego oraz decyzji zmieniających, decyzji o nienależnie pobranych a także świadczeń wychowawczych ,
5. Wyjaśnianie okoliczności budzących wątpliwości, mogących mieć wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych,
6. Sporządzanie list wypłacanych świadczeń,
7. Prowadzenie pełnej dokumentacji związanej z wypłatą świadczeń,
8. Prowadzenie rejestru wydanych decyzji.

IV. Warunki pracy na stanowisku:

1. Wymiar czasu pracy: 1 etatu asystent rodziny, 1 etatu referent d/s funduszu alimentacyjnego
2. Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony.
3. Obowiązująca tygodniowa norma czasu pracy wynosi przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy.
4. Wynagrodzenie miesięczne.
5. Warunki pracy zgodnie z obowiązującymi pracowników samorządowych i przepisami powszechnie obowiązującymi (Kodeks Pracy, ustawa o pomocy społecznej, ustawa o pracownikach samorządowych) oraz wewnętrznymi regulaminami.

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. List motywacyjny oraz życiorys (CV) - podpisane własnoręcznie.
2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
3. Kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy, itp.);
4. Kserokopie świadectw pracy i/ lub dokumentów potwierdzających staż pracy zawodowej.
6. Oświadczenie kandydata/kandydatki, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz, że cieszy się nieposzlakowaną opinią.
7. Oświadczenie kandydata/kandydatki o posiadanym obywatelstwie, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
8. Oświadczenie kandydata/kandydatki poświadczające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
9. Oświadczenie kandydata/kandydatki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego/jej danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922).
10. Oświadczenie, że kandydat/kandydatka nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona;
11. Oświadczenie, że kandydat/kandydatka wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
12. Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku zamiaru skorzystania przez kandydata/kandydatkę z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 902 z póź. zm.).
13. Mile widziane referencje od pracodawców.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny , CV powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity : Dz. U z 2016r., poz. 922 z późn. zm.)” oraz własnoręcznie podpisane.

VI. Miejsce składania dokumentów:
 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrząstowicach
ul. Dworcowa 38
46-053 Chrząstowice
Dokumenty aplikacyjne można składać w zamkniętych kopertach osobiście w OPS w  Chrząstowicach lub za pośrednictwem poczty, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko asystent rodziny i referent d/s funduszu alimentacyjnego”.

VII. Termin składania dokumentów:
Oferty należy składać do dnia  23 lipca  2018  r. do godz. 12:00. Decyduje data wpływu oferty do  Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrząstowicach ul. Dworcowa 38 pokój nr 18

VIII. Informacja o warunkach pracy  na stanowisku:
Stanowisko pracy związane jest z pracą terenową i pracą siedzącą, przy komputerze, usytuowane jest na I piętrze. Praca wiąże się  po budynku Urzędu Gminy w którym to znajduje się Ośrodek Pomocy Społecznej, nieprzystosowanym do osób niepełnosprawnych, jak również samochodem po terenie gminy.

IX. Informacja  z art.13 ust. 2 pkt 4b ustawy o pracownikach samorządowych:
W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chrząstowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych nie przekroczył 6 %.

X. Dodatkowe informacje:
Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie, nie będą rozpatrywane.
Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu naboru.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Chrząstowice ,  oraz na tablicy  informacyjnej w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej.
Jednocześnie informujemy, że dokumenty wybranego i zatrudnionego kandydata/kandydatki zostaną dołączone do jego akt osobowych. Pozostałe dokumenty nie odebrane przez kandydatów/kandydatki w terminie 3 miesięcy od daty upowszechnienia informacji o wyniku naboru, zostaną komisyjnie zniszczone.
Zastrzegamy sobie możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyn.


Chrząstowice, dnia 22 maja 2018 r.

Kierownik OPS w Chrząstowicach
Jolanta Kozubska
 

Metadane

Podmiot udostępniający:Urząd Gminy Chrząstowice
Źródło informacji:Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrząstowicach
Data utworzenia:2018-05-22 12:47:40
Wprowadził do systemu:Grażyna Fila
Data wprowadzenia:2018-05-22 12:47:49
Opublikował:Grażyna Fila
Data publikacji:2018-05-22 13:02:03
Ostatnia zmiana:2018-05-22 13:02:22
Ilość wyświetleń:571

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij