Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Chrząstowice

Kolorowy pasek

Nabór na stanowisko ds. gospodarki komunalnej w Referacie Gospodarki komunalnej i Inwestycji

 

OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Wójt Gminy Chrząstowice ogłasza nabór na
Stanowisko ds. gospodarki komunalnej
w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
Pełny etat
Urząd Gminy Chrząstowice
46-053 Chrząstowice, ul. Dworcowa 38


1.  Wymagania niezbędne:
1.1 wykształcenie średnie techniczne lub wyższe techniczne, preferowane z zakresu drogownictwa,
1.2 stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
1.3 posiadana pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
1.4 obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
1.5 brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
1.6 nieposzlakowana opinia,
1.7 znajomość regulacji prawnych z zakresu m.in.: samorządu gminnego, dróg publicznych, gospodarki komunalnej, postępowania administracyjnego, zamówień publicznych  i ochrony danych osobowych.

2. Wymagania dodatkowe:
2.1 biegła znajomość komputera (Windows, pakiet Microsoft Office, Internet Explorer),
2.2 prawo jazdy kat. B,
2.3 umiejętność planowania sprawnej organizacji pracy i podejmowania decyzji,
2.4 umiejętność pracy w zespole,
2.5 dyspozycyjność.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
3.1 prowadzenie całości spraw z zakresu remontów i bieżącego utrzymania infrastruktury drogowej na terenie gminy,
3.2 prowadzenie ewidencji i gromadzenie danych techniczno-eksploatacyjnych dróg, obiektów inżynierskich i urządzeń  zlokalizowanych w pasie drogowym oraz jej bieżąca aktualizacja,
3.3 wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego oraz pobieranie opłat z tego tytułu,
3.4 wydawanie zezwoleń na lokalizacje w pasie drogowym dróg gminnych urządzeń niezwiązanych z gospodarką drogową oraz naliczanie opłat,
3.5 prowadzenie spraw w zakresie uzgadniania lokalizacji zjazdów z dróg gminnych,
3.6 nadzór nad utrzymaniem przejezdności dróg gminnych w okresie zimowym,

3.7 prowadzenie spraw związanych z organizacją przetargów na prace w zakresie drogownictwa zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych i przepisami wykonawczymi w tym zakresie,
3.8 udział w pracach Zespołu Uzgadniania Dokumentacji,
3.9 współpracowanie z zarządcami dróg,
3.10 uzgadnianie projektów zjazdów, mediów oraz projektów przebudowy dróg krajowych i powiatowych.
3.11 nadzór nad zapewnieniem prawidłowego poziomu usług komunalnych, w tym: zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie ścieków  i energię elektryczną,
3.12 oświetlenie dróg i miejsc publicznych,
3.13 prowadzenie spraw związanych z organizacją przetargów na prace w zakresie drogownictwa zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych i przepisami wykonawczymi w tym zakresie,

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
Stanowisko pracy związane jest z pracą siedzącą przy komputerze oraz wyjazdami w teren. Praca wiąże się również z przemieszczaniem się w budynku Urzędu nieprzystosowanym dla osób niepełnosprawnych oraz ze stresem związanym z wykonywaniem zadań pod presją czasu. Czas pracy obejmuje godziny pracy Urzędu.

5. Informacja z art. 13 ust. 2 pkt 4b ustawy o pracownikach samorządowych:
W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnoprawnych w Urzędzie Gminy Chrząstowice, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.

6. Wymagane dokumenty:
6.1 list motywacyjny,
6.2 życiorys wraz z przebiegiem pracy zawodowej,
6.3 kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
6.4 kserokopia świadectw pracy,
6.5 kserokopia dokumentu poświadczającego kwalifikacje i wykształcenie zawodowe  i innych dokumentów o posiadanych dodatkowych kwalifikacjach i umiejętnościach,
6.6 oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw  publicznych,
6.7 oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6.8 oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku,
6.9 oświadczenie o wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wymagane dokumenty należy złożyć lub przesłać w terminie do dnia  31 października 2018 r. do godz. 17.00 pod adres: Urząd Gminy Chrząstowice, ul. Dworcowa 38, 46-053 Chrząstowice w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze ds. gospodarki komunalnej”.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu naboru zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie do 14 dni od dnia zakończenia przyjmowania ofert.
Informacja o wynikach naboru zostanie niezwłocznie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.chrzastowice.bip.net.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Chrząstowice – I piętro.

Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)”.

Z Regulaminem naboru na wolne stanowisko urzędnicze można zapoznać się w Urzędzie Gminy Chrząstowice (na stanowisku Kierownika Referatu Organizacyjnego lub Sekretarza Gminy). Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 774219696 lub
774219613.

Wójt Gminy

Florian Ciecior
Chrząstowice, 2018-10-02

Załączniki

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (37kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Urząd Gminy Chrząstowice
Źródło informacji:Wójt - Florian Ciecior
Data utworzenia:2018-10-03 12:55:07
Wprowadził do systemu:Grażyna Fila
Data wprowadzenia:2018-10-03 12:55:16
Opublikował:Grażyna Fila
Data publikacji:2018-10-03 13:00:31
Ostatnia zmiana:2018-10-03 13:00:41
Ilość wyświetleń:742

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij