Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Chrząstowice

Kolorowy pasek

Nabór na stanowisko Informatyka Urzędu Gminy Chrząstowice

 

OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Wójt Gminy Chrząstowice ogłasza nabór na stanowisko
Informatyka
Pełny etat
Urząd Gminy Chrząstowice
46-053 Chrząstowice, ul. Dworcowa 38

1.  Wymagania niezbędne:
1.1 wykształcenie wyższe z zakresu informatyki, zarządzania systemami IT lub telekomunikacji,
1.2 stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
1.3 posiadana pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
1.4 obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
1.5 brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
1.6 nieposzlakowana opinia,
1.7 znajomość regulacji prawnych z zakresu m.in.: samorządu gminnego, udostępniania informacji publicznej, ochrony danych osobowych oraz informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

2. Wymagania dodatkowe:
2.1 biegła znajomość systemów operacyjnych, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 10; znajomość baz danych pakietów biurowych; znajomość co najmniej jednego języka programowania do tworzenia dynamicznych stron internetowych,
2.2 dobra znajomość systemów serwerowych MS Windows Serwer 2008 R2 i MS Windows Serwer 2012 R2 w zakresie zarządzania i utrzymania,
2.3 znajomość konfiguracji i zarządzania aktywnymi urządzeniami sieciowymi w ramach sieci LAN (switche, routery, UTM, NAS),
2.4 biegła znajomość pakietu MSOFFICE,
2.5 znajomość systemów bazodanowych: MS SQL, MySQL, PostgreSQL, Firebird,
2.6 umiejętności z zakresu diagnostyki, serwisowania i optymalizacji wydajności komputerów klasy PC,
2.7 znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym posługiwanie się dokumentacją techniczną,
2.8 mile widziana znajomość języków SQL i XML,
2.9 znajomość zagadnień z zakresu bezpieczeństwa danych.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
3.1 prowadzenie całokształtu spraw związanych z informatyzacją Urzędu, a w szczególności:
a) tworzenie i aktualizacja strony www.chrzastowice.pl oraz Biuletynu Informacji Publicznej w trybie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawnych,
b) budowa zintegrowanego systemu informatycznego w Urzędzie poprzez:
- analizę potrzeb oraz planowanie rozwoju oprogramowania,
- zakup i wdrażanie oprogramowania,
- nadzór nad eksploatacją oprogramowania,
c) administrowanie serwerami i bazami danych Urzędu,
d) administrowanie siecią teleinformatyczną,
e) zarządzanie dostępem do internetu,
f) zapewnienie ochrony zasobów informacyjnych znajdujących się w sieci Urzędu,
g) opracowanie, wdrażanie i nadzór nad stosowaniem w Urzędzie polityki bezpieczeństwa,
h) konfigurowanie i administrowanie oprogramowaniem systemowym i siecią komputerową w stopniu umożliwiającym zabezpieczenie danych osobowych przed nieupoważnionym dostępem,
i) archiwizacja danych,
j) wykonywanie zadań Administratora Systemów Informatycznych (ASI),
k) wdrażanie i prowadzenie spraw związanych z podpisem elektronicznym,
l) nadzór nad eksploatacją sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz funkcjonowania poczty elektronicznej,
m) nadzór nad działaniem Elektronicznej Skrzynki Podawczej,
n) udzielanie pomocy pracownikom  w sprawach związanych z eksploatacją sprzętu i oprogramowania komputerowego,
o) nadzór nad wykonywaniem usług gwarancyjnych oraz serwisu pogwarancyjnego,
p) bieżąca konserwacja oraz dokonywanie napraw sprzętu komputerowego w ramach posiadanych kwalifikacji,
r) prowadzenie ewidencji sprzętu i oprogramowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
3.2 obsługa informatyczna wyborów,
3.3 zabezpieczenie mienia urzędu, w tym nadzór nad funkcjonowaniem instalacji alarmowej,
3.4 zarządzanie centralą telefoniczną w zakresie konfiguracji i połączeń oraz służbowymi telefonami komórkowymi,
3.5 obsługa systemu monitoringu miejsc publicznych.

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
Stanowisko pracy związane jest z pracą siedzącą, przy komputerze. Praca wiąże się z przemieszczaniem się w budynku Urzędu nieprzystosowanym dla osób niepełnosprawnych. Zadania realizowane na stanowisku wymagają podnoszenia i przenoszenia sprzętu. Czas pracy obejmuje godziny pracy Urzędu.

5. Informacja z art. 13 ust. 2 pkt 4b ustawy o pracownikach samorządowych:
W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnoprawnych w Urzędzie Gminy Chrząstowice, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.

6. Wymagane dokumenty:
6.1 list motywacyjny,
6.2 życiorys wraz z przebiegiem pracy zawodowej,
6.3 kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
6.4 kserokopia świadectw pracy,
6.5 kserokopia dokumentu poświadczającego kwalifikacje i wykształcenie zawodowe  i innych dokumentów o posiadanych dodatkowych kwalifikacjach i umiejętnościach,
6.6 oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw  publicznych,
6.7 oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6.8 oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku,
6.9 oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wymagane dokumenty należy złożyć lub przesłać w terminie do dnia  19 października 2018 r. do godz. 14.00 pod adres: Urząd Gminy Chrząstowice, ul. Dworcowa 38, 46-053 Chrząstowice w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Informatyk”.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu naboru zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie do 14 dni od dnia zakończenia przyjmowania ofert

Informacja o wynikach naboru zostanie niezwłocznie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.chrzastowice.bip.net.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Chrząstowice – I piętro.

Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018  r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)”.

Z Regulaminem naboru na wolne stanowisko urzędnicze można zapoznać się w Urzędzie Gminy Chrząstowice (na stanowisku Kierownika Referatu Organizacyjnego lub Sekretarza Gminy). Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 77 4 219 696 lub
77 4 219 613.
 Wójt Gminy

 Florian Ciecior
Chrząstowice, 2018-10-03

Załączniki

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (37kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Urząd Gminy Chrząstowice
Źródło informacji:Wójt - Florian Ciecior
Data utworzenia:2018-10-03 15:43:15
Wprowadził do systemu:Grażyna Fila
Data wprowadzenia:2018-10-03 15:43:30
Opublikował:Grażyna Fila
Data publikacji:2018-10-03 15:47:36
Ostatnia zmiana:2018-10-03 17:08:05
Ilość wyświetleń:670

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij