Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Chrząstowice

Kolorowy pasek

Akty prawa miejscowego (kadencja 2002-2006)


Kadencja 2002-2006

 

Lp.

Nazwa aktu prawnego

Numer

Data

Sprawa

1

2

3

4

5

1.

Uchwała

IV/7/2002

12.12.2002

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

2.

Uchwała

IV/8/2002

12.12.2002

w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości

3.

Uchwała

IV/9/2002

12.12.2002

w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku rolnego

4

Uchwała

IV/10/2002

12.12.2002

w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku leśnego

5

Uchwała

IV/11/2002

12.12.2002

w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2003 rok

6

Uchwała

VI/27/2003

20.02.2003

w sprawie inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości

7

Uchwała

VI/28/2003

20.02.2003

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, określenia zasad ustalenia i poboru podatku, zarządzenia poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

8

Uchwała

VI/29/2003

20.02.2003

w sprawie zmiany uchwały

9

Uchwała

VII/30/2003

20.03.2003

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Chrząstowice

10

Uchwała

VII/31/2003

20.03.2003

w sprawie zmiany uchwały

11

Uchwała

VII/33/2003

20.03.2003

w sprawie zmiany uchwały

12

Uchwała

VII/34/2003

20.03.2003

w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia w formie dożywiania dzieci w szkołach

13

Uchwała

VIII/40/2003

29.04.2003

w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody, obowiązującego na terenie Gminy Chrząstowice

14

Uchwała

IX/45/2003

27.05.2003

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Chrząstowice na lata 2003-2007

15

Uchwała

X/80/2003

30.06.2003

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chrząstowice

16

Uchwała

X/83/2003

30.06.2003

w sprawie przystąpienia do Porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Opole budowy kanalizacji sanitarnych i stacji pomp, ich utrzymania i eksploatacji oraz zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych

17

Uchwała

XI/85/2003

26.08.2003

w sprawie zmiany uchwały

18

Uchwała

XI/87/2003

26.08.2003

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Chrząstowice

19

Uchwała

XII/91/2003

27.20.2003

w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej

20

Uchwała

XIII/94/2003

15.12.2003

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrząstowice

21

Uchwała

XIII/95/2003

15.12.2003

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2004 rok

22

Uchwała

XIII/96/2003

15.12.2003

w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości

23

Uchwała

XIII/97/2003

15.12.2003

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2004 rok

24

Uchwała

XIII/99/2003

15.12.2003

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Chrząstowice

25

Uchwała

XV/109/2004

26.02.2004

w sprawie ustalenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu pobierania tych opłat

26

Uchwała

XV/113/2004

26.02.2004

w sprawie nadania nazwy ulicy

27

Uchwała

XVI/122/2004

07.05.2004

w sprawie nadania nazwy ulicy

28

Uchwała

XVI/123/2004

07.05.2003

w sprawie nadania nazwy ulicy

29

Uchwała

XVII/126/2004

13.05.2004

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

30

Uchwała

XVII/128/2004

13.05.2004

w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Chrząstowice z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy- Ordynacja podatkowa, oraz udzielania innych ulg w spłaceniu tych należności, a także organów do tego upoważnionych

31

Uchwała

XVII/129/2004

13.05.2004

w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chrząstowice

32

Uchwała

XVII/130.2003

13.05.2003

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chrząstowice

33

Uchwała

XVIII/134/2004

28.06.2004

w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych oraz przedszkoli na terenie Gminy Chrząstowice

34

Uchwała

XVIII/135/2004

28.06.2004

w sprawie udzielenia i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Chrząstowice

35

Uchwała

XVIII/137/2004

28.06.2004

w sprawie zmiany uchwały

36

Uchwała

XIX/146/2004

30.08.2004

w sprawie zmiany uchwały

37

Uchwała

XIX/147/2004

30.08.2004

w sprawie nadania nazwy ulicy

38

Uchwała

XX/148/2004

20.10.2004

w sprawie uchwalenia regulaminu zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Chrząstowice

39

Uchwała

XX/149/2004

20.10.2004

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Chrząstowice

40

Uchwała

XX/151/2004

20.10.2004

w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu pobierania tych opłat

41

Uchwała

XX/152/2004

20.10.2004

w sprawie zmiany uchwały

42

Uchwała

XX/154/2004

20.10.2004

w sprawie zmiany uchwały

43

Uchwała

XXII/195/2004

14.12.2004

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości

44

Uchwała

XXII/160/2004

14.12.2004

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2005

45

Uchwała

XXIII/167/2004

29.12.2004

w sprawie sposobu podziału środków na nagrody dla nauczycieli, określenia trybu i kryteriów przyznawania nagród oraz trybu zgłaszania kandydatów do nagród

46

Uchwała

XXIII/169/2004

29.12.2004

w sprawie zmiany uchwały

47

Uchwała

XXIV/172/2005

12.01.2005

w sprawie nadania nazwy ulicy

48

Uchwała

XXV/175/2005

03.03.2005

w sprawie zmiany uchwały

49

Uchwała

XXVI/181/2005

21.04.2005

w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania oraz wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w jednostkach oświatowych w Gminie Chrząstowice na 2005 rok

50

Uchwała

XXVI/182/2005

21.04.2005

w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Chrząstowice

51

Uchwała

XXVIII/194/2005

30.06.2005

w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia w formie dożywiania dzieci w szkołach

52

Uchwała

XXIX/201/2005

30.08.2005

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

53

Uchwała

XXIX/202/2005

30.08.2005

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

54

Uchwała

XXIX/205/2005

30.08.2005

w sprawie ustalenia stawki procentowej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych decyzją o warunkach zabudowy

55

Uchwała

XXX/208/2005

06.10.2005

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Chrząstowice

56

Uchwała

XXX/209/2005

06.10.2005

w sprawie nadania nazwy ulicy

57

Uchwała

XXXI/211/2005

29.11.2005

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok

58

Uchwała

XXXI/212/2005

29.11.2005

w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek rolny

59

Uchwała

XXXI/213/2005

29.11.2005

w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek leśny

60

Uchwała

XXXI/214/2005

29.11.2005

w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości

61

Uchwała

XXXI/215/2005

29.11.2005

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości

62

Uchwała

XXXI/220/2005

29.11.2005

w sprawie zmiany uchwały

63

Uchwała

XXXII/224.2005

28.12.2005

w sprawie sprawienia pogrzebu przez Gminę Chrząstowice

64

Uchwała

XXXII/225/2005

28.12.2005

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej

65

Uchwała

XXXIII/231/2006

16.02.2006

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chrząstowice

66

Uchwała

XXXIII/232/2006

16.02.2006

w sprawie regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Chrząstowice

67

Uchwała

XXXIII/233/2006

16.02.2006

w sprawie regulaminu odprowadzania ścieków

68

Uchwała

XXXIII/234/2006

16.02.2006

w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania oraz wysokość i szczegółowy warunki przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w jednostkach oświatowych w Gminie Chrząstowice na 2006 rok

70

Uchwała

XXXIII/235/2006

16.02.2006

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagoga, logopedy i doradcy zawodowego

71

Uchwała

XXXIV/238/2006

15.03.2006

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lędzniy

72

Uchwała

XXXV/246/2006

26.04.2006

w sprawie zwolnienia z podatku do nieruchomości przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Chrząstowice w ramach pomocy de minimis

73

Uchwała

XXXV/247/2006

26.04.2006

w sprawie nadania nazwy ulicy

74

Uchwała

XXXV/248/2006

26.04.2006

w sprawie nadania nazwy ulicy

75

Uchwała

XXXV/250/2006

26.04.2006

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Chrząstowice

76

Uchwała

XXXVI/251/2006

29.05.2006

w sprawie regulaminu cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Chrząstowice

77

Uchwała

XXXVI/254/2006

29.05.2006

w sprawie zmiany uchwały

78

Uchwała

XXXVI/255/2006

29.05.2006

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych

79

Uchwała

XXXVI/256/2006

29.05.2006

w sprawie nadania nazwy ulicy

80

Uchwała

XXXVI/259/2006

29.05.2006

w sprawie zmiany uchwały

81

Uchwała

XXXVII/266/2006

29.06.2006

w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Chrząstowice oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych

82

Uchwała

XXXVIII/270/2006

29.08.2006

w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej

83

Uchwała

XXXIX/275/2006

27.09.2006

w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody

84

Uchwała

XXXIX/276/2006

27.09.2006

w sprawie Skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Gminy Chrząstowice

85

Uchwała

XXXIX/277/2006

27.09.2006

w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania oraz wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w Gminie Chrząstowice na 2006 rok

86

Uchwała

XXXIX/278/2006

27.09.2006

w sprawie zmiany uchwały

87

Uchwała

XXXIX/279/2006

27.09.2006

w sprawie zmiany uchwały

88

Uchwała

XL/289/2006

23.10.2006

w sprawie uchwalenia regulaminu odprowadzania ścieków

89

Uchwała

XL/290/2006

23.10.2006

w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chrząstowice

90

Uchwała

XL/291/2006

23.10.2006

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości usług w zakresie zbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych

91

Uchwała

XL/292/2006

23.10.2006

w sprawie zmiany uchwały

92

Uchwała

XL/293/2006

23.10.2006

w sprawie zmiany uchwały

 

 

Wszystkie powyższe uchwały Rady Gminy Chrząstowice, będące aktami prawa miejscowego, opublikowane zostały w dziale „Akty prawne” – rozdziale „Uchwały Rady Gminy – kadencja 2002-2006”.

 

 

 

Zobacz także

Kadencja 2002-2006

Metadane

Źródło informacji:Grażyna Fila
Data utworzenia:2006-12-18 10:35:28
Wprowadził do systemu:Grażyna Fila
Data wprowadzenia:2006-12-18 13:53:01
Opublikował:Grażyna Fila
Data publikacji:2006-12-18 14:29:08
Ostatnia zmiana:2012-07-18 11:34:36
Ilość wyświetleń:2130

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij