Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Chrząstowice

Kolorowy pasek

Akty prawa miejscowego (kadencja 2006-2010)


REJESTR  AKTÓW  PRAWA  MIEJSCOWEGO

Kadencja 2006-2010

Lp.

Nazwa aktu prawnego

Numer

Data

Sprawa

1

Uchwała

II/6/2006

04.12.2006r.

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2007 rok

2

Uchwała

II/7/2006

04.12.2006r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości

3

Uchwała

II/8/2006

04.12.2006r.

w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości

4

Uchwała

III/15/2006

28.12.2006r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

5

Uchwała

III/18/2006

28.12.2006r.

w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania i przyznawania nagród oraz wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w jednotkach oświatowych w gminie Chrząstowice na rok 2007

6

Uchwała

III/22/2006

28.12.2006r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie ustalenia dodatkowych nazw miejscowości w języku mniejszości narodowej na terenie gminy Chrząstowice

7

Uchwała

IV/25/2007 30.01.2007r. w sprawie zmiany uchwały (dot. zmiany uchwały nr XVII/106/99 z dn. 17.12.1999 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami)

8

Uchwała

V/29/2007 27.02.2007r. w sprawie inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości

9

Uchwała

V/32/2007 27.02.2007r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami celem zaopiniowania projektów statutów jednostek pomocniczych na terenie gminy Chrząstowice
10

Uchwała

VI/37/2007 21.03.2007r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości
11

Uchwała

IX/47/2007 11.07.2007r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy, a także  warunków i sposobu ich przyznawania
12

Uchwała

IX/48/2007 11.07.2007r. w sprawie nadania nazwy ulicy
13

Uchwała

IX/49/2007 11.07.2007r. w sprawie nadania nazwy ulicy
14

Uchwała

IX/50/2007 11.07.2007r. w sprawie nadania nazwy placu
15

Uchwała

IX/61/2007 11.07.2007r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Chrząstowice
16

Uchwała

IX/62/2007 11.07.2007r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Daniec
17

Uchwała

IX/63/2007 11.07.2007r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Dąbrowice
18

Uchwała

IX/64/2007 11.07.2007r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Dębie
19

Uchwała

IX/65/2007 11.07.2007r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Dębska Kuźnia
20

Uchwała

IX/66/2007 11.07.2007r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Falmirowice
21

Uchwała

IX/67/2007 11.07.2007r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Lędziny
22

Uchwała

IX/68/2007 11.07.2007r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Niwki
23

Uchwała

IX/69/2007 11.07.2007r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Suchy Bór
24

Uchwała

X/74/2007 28.08.2007r. w sprawie zmiany uchwały ( dot. uchwały  nr XXXVII/266/2006 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania , odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych)
25

     Uchwała

XII/83/2007 21.11.2007r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2008 r.
26

Uchwała

XII/84/2007

21.11.2007r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

27

Uchwała

XII/85/2007

21.11.2007r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
28

Uchwała

XII/88/2007 21.11.2007r. w sprawie określenia wysokości górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie zbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych
29

Uchwała

XII/91/2007 21.11.2007r. w sprawie zmiany uchwały ( dotyczy uchwały nr XVIII/134/2004 w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych, gimnazjum oraz przedszkoli na terenie gminy Chrząstowice)
30

Uchwała

XIII/100/2007 27.12.2007r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegłowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz zasady przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w jednostkach oświatowych w gminie Chrzastowice na rok 2008 
31

Uchwała

XIII/101/2007 27.12.2007r. w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych działających w szkołach podstawowych prowadzonych przez gmine Chrząstowice oraz ustalenia wysokości opłat za wydawane posiłki
32

Uchwała

XIV/107/2008 21.02.2008r. w sprawie zmiany uchwały ( dotyczy uchwały nr XXXIV/238/2006 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lędziny)
33

Uchwała

XIV/108/2008 21.02.2008r. w sprawie zmiany uchwały ( dotyczy uchwały nr XIII/94/2003  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrząstowice)
34

Uchwała

XIV/109/2008 21.02.2008r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/290/2006 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 23 października 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Chrząstowice

35

Uchwała

XVI/119/2008 28.04.2008r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków zwolnienia od opłat oraz trybu pobierania tych opłat
36

Uchwała

XVII/122/2008 29.05.2008r. w sprawie zmiany uchwały ( dotyczy uchwały nr XVII/106/99 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami)
37

Uchwała

XX/133/2008 23.09.2008r. w sprawie określenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie gminy Chrząstowice
38

Uchwała

XXII/140/2008 01.12.2008r. w sprawie określenia wysokosci stawek podatku od nieruchomości
39

Uchwała

XXII/141/2008 01.12.2008r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców inwestujących na terenie Gminy Chrząstowice
40

Uchwała

XXII/142/2008 01.12.2008r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
41

Uchwała

XXII/146/2008 01.12.2008r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz zasady przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w jednostkach oświatowych w gminie Chrząstowice na rok 2009
42

Uchwała

XXII/147/2008 01.12.2008r. w sprawie zmiany uchwały  ( dotyczy uchwały nr XVIII/135/2004 w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych  i opiekuńczych...)
43

Uchwała

XXII/150/2008 01.12.2008r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
44

Uchwała

XXIV/155/2009 05.02.2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chrząstowice obejmujacego obszar wsi Daniec ( Roztrzygnięcie nadzorcze stwierdzajace nieważność uchwały) 
45

 Uchwała

XXIV/156/2009 05.02.2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chrząstowice obejmujacego obszar wsi Dąbrowice. 
46

Uchwała

XXIV/157/2009 05.02.2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chrząstowice obejmujacego obszar wsi Dębie.
47

Uchwała

XXIV/158/2009 05.02.2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chrząstowice obejmujacego obszar wsi Falmirowice.  
48

Uchwała

XXIV/159/2009 05.02.2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chrząstowice obejmujacego obszar wsi Niwki (Roztrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność uchwały).
49

Uchwała

XXIV/160/2009 05.02.2009r. w sprawie określenia wysokości górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie zbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych.
50

Uchwała

XXIV/163/2009 05.02.2009r. w sprawie zmiany uchwały.
51

Uchwała

XXV/167/2009 19.03.2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
52

Uchwała

XXV/168/2009 19.03.2009r. w sprawie wzniesienia pomnika.
53

Uchwała

XXV/176/2009 19.03.2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych  zastępstw  oraz zasady przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w jednostkach oświatowych w gminie Chrząstowice
54

Uchwała

XXVI/180/2009 23.04.2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chrząstowice obejmującego obszar wsi Niwki
55

Uchwała

XXVII/185/2009 18.06.2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chrząstowice obejmującego obszar wsi Daniec
56

Uchwała

XXVII/186/2009 18.06.2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Chrząstowice
57

Uchwała

XXVIII/200/2009 20.08.2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy (ul. Sportowa w Chrząstowicach)
58

Uchwała

XXVIII/203/2009 20.08.2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości
59

Uchwała

XXVIII/204/2009 20.08.2009r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy Chrząstowice
60

Uchwała

XXX/216/2009 29.10.2009r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
61

Uchwała

XXX/217/2009 29.10.2009r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
62

Uchwała

XXX/219/2009 29.10.2009r. w sprawie inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości
63

Uchwała

XXX/220/2009 29.10.2009r. w sprawie zmiany uchwały  (dot. zmiany uchwały nr XXX/176/2009)
64

Uchwała

XXXI/225/2009 25.11.2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
65

Uchwała

XXXI/226/2009 25.11.2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
66

Uchwała

XXXI/227/2009 25.11.2009r. w sprawie inkasa podatków rolnego, leśniego i od nieruchomości
67

Uchwała

XXXI/228/2009 25.11.2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chrząstowice obejmującego obszar wsi Suchy Bór (Rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność uchwały)
68

Uchwała

XXXI/229/2009 25.11.2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chrząstowice obejmującego obszar wsi Dębska Kuźnia
69

Uchwała

XXXII/234/2009 30.12.2009r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2010-2013
70

Uchwała

XXXII/236/2009 30.12.2009r. w sprawie określenia wysokości górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie zbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych
71

Uchwała

XXXII/237/2009 30.12.2009r. w sprawie ustalenia zadań służących ochronie środowiska, wynikających z zasady zrównoważonego rozwoju (uchylona uchwałą nr XXXIII/249/2010 z dnia 10.02.2010r.)
72

Uchwała

XXXV/270/2010 22.04.2010r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Chrząstowice
73

Uchwała

XXXV/271/2010 22.04.2010r. w sprawie zmiany uchwały (dot. zmiany uchwały nr XXV/168/2010 z dnia 19.03.2010 r. w sprawie wzniesienia pomnika)
74

Uchwała

XXXVI/277/2010 26.05.2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/141/2008 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 1 grudnia 2008 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców inwestujących na terenie Gminy Chrząstowice
75

Uchwała

XXXVII/286/2010 16.06.2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy ("Starodębie" w Dębskiej Kuźni)
76

Uchwała

XXXIX/289/2010 04.08.2010r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Chrząstowice
77

Uchwała

XL/295/2010

28.09.2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrząstowice (organ nadzoru - Wojewoda stwierdził nieważność uchwały)
78

Uchwała

XL/296/2010

28.09.2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lędziny (organ nadzoru - Wojewoda stwierdził nieważność uchwały)
79

Uchwała

XL/297/2010

28.09.2010r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla różnych stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez gminę Chrząstowice
80

Uchwała

XL/301/2010

28.09.2010r. w sprawie ustalenia wysokosci stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
81

Uchwała

XLI/305/2010

27.10.2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Suchy Bór
82

Uchwała

XLI/306/2010

27.10.2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy (Makowa w Suchym Borze)
83

Uchwała

XLI/307/2010

27.10.2010r. w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
84

Uchwała

XLI/308/2010

27.10.2010r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
85

Uchwała

XLI/319/2010

27.10.2010r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych majacych charakter cywilno-prawny, przypadających Gminie Chrząstowice i jej jednostkom organizacyjnym

 

 

 
Lp.
 Nazwa aktu prawnego
 Numer
 Data
 Sprawa
 
1. Uchwała nr II/6/2006 z dnia 04.12.2006r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2007 rok
2. Uchwała nr II/7/2006 z dnia 04.12.2006r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości
3. Uchwała nr II/8/2006 z dnia 04.12.2006r. w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości
4. Uchwała nr III/15/2006 z dnia 28.12.2006r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
5. Uchwała nr III/18/2006 z dnia 28.12.2006r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania i przyznawania nagród oraz wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w jednotkach oświatowych w gminie Chrząstowice na rok 2007
6. Uchwała nr III/22/2006z dnia 28.12.2006r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie ustalenia dodatkowych nazw miejscowości w języku mniejszości narodowej na terenie gminy Chrząstowice
7. Uchwała nr IV/25/2007 z dnia 30.01.2007r. w sprawie zmiany uchwały (dot. zmiany uchwały nr XVII/106/99 z dn. 17.12.1999 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami)
8. Uchwała nr V/29/2007 z dnia 27.02.2007r. w sprawie inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości
9. Uchwała nr V/32/2007 z dnia 27.02.2007r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami celem zaopiniowania projektów statutów jednostek pomocniczych na terenie gminy Chrząstowice
10. Uchwała nr VI/37/2007 z dnia 21.03.2007r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości
11. Uchwała nr IX/47/2007 z dnia 11.07.2007r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy, a także  warunków i sposobu ich przyznawania
12. Uchwała nr IX/48/2007 z dnia 11.07.2007r. w sprawie nadania nazwy ulicy
13. Uchwała nr IX/49/2007 z dnia 11.07.2007r. w sprawie nadania nazwy ulicy
14. Uchwała nr IX/50/2007 z dnia 11.07.2007r. w sprawie nadania nazwy placu
15. Uchwała nr IX/61/2007 z dnia 11.07.2007r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Chrząstowice
16. Uchwała nr IX/62/2007 z dnia 11.07.2007r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Daniec
17. Uchwała nr IX/63/2007 z dnia 11.07.2007r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Dąbrowice

18. Uchwała nr IX/64/2007 z dnia 11.07.2007r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Dębie
19. Uchwała nr IX/65/2007 z dnia 11.07.2007r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Dębska Kuźnia
20. Uchwała nr IX/66/2007 z dnia 11.07.2007r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Falmirowice
21. Uchwała nr IX/67/2007 z dnia 11.07.2007r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Lędziny
22. Uchwała nr IX/68/2007 z dnia 11.07.2007r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Niwki
23. Uchwała nr IX/69/2007 z dnia 11.07.2007r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Suchy Bór
24. Uchwała nr X/74/2007 z dnia 28.08.2007r. w sprawie zmiany uchwały ( dot. uchwały  nr XXXVII/266/2006 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania , odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych)
25. Uchwała nr XII/83/2007 z dnia 21.11.2007r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2008 r.
26. Uchwała nr XII/84/2007 z dnia 21.11.2007r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

27. Uchwała nr XII/85/2007 z dnia 21.11.2007r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
28. Uchwała nr XII/88/2007 z dnia 21.11.2007r. w sprawie określenia wysokości górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie zbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych
29. Uchwała nr XII/91/2007 z dnia 21.11.2007r. w sprawie zmiany uchwały ( dotyczy uchwały nr XVIII/134/2004 w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych, gimnazjum oraz przedszkoli na terenie gminy Chrząstowice)
30. Uchwała nr XIII/100/2007 z dnia 27.12.2007r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegłowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz zasady przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w jednostkach oświatowych w gminie Chrzastowice na rok 2008 
31. Uchwała nr XIII/101/2007 z dnia 27.12.2007r. w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych działających w szkołach podstawowych prowadzonych przez gmine Chrząstowice oraz ustalenia wysokości opłat za wydawane posiłki
32. Uchwała nr XIV/107/2008 z dnia 21.02.2008r. w sprawie zmiany uchwały (dotyczy uchwały nr XXXIV/238/2006 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lędziny)
33. Uchwała nr XIV/108/2008 z dnia 21.02.2008r. w sprawie zmiany uchwały ( dotyczy uchwały nr XIII/94/2003  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrząstowice)
34. Uchwała nr XIV/109/2008 z dnia 21.02.2008r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/290/2006 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 23 października 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Chrząstowice
35. Uchwała nr XVI/119/2008 z dnia 28.04.2008r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków zwolnienia od opłat oraz trybu pobierania tych opłat
36. Uchwała nr XVII/122/2008 z dnia 29.05.2008r. w sprawie zmiany uchwały ( dotyczy uchwały nr XVII/106/99 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami)
37. Uchwała nr XX/133/2008 z dnia 23.09.2008r.  w sprawie określenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie gminy Chrząstowice
38. Uchwała nr XXII/140/2008  z dnia 01.12.2008r. w sprawie określenia wysokosci stawek podatku od nieruchomości
39. Uchwała nr XXII/141/2008 z dnia 01.12.2008r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców inwestujących na terenie Gminy Chrząstowice
40. Uchwała nr XXII/142/2008 z dnia 01.12.2008r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
41. Uchwała nr XXII/146/2008 z dnia 01.12.2008r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz zasady przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w jednostkach oświatowych w gminie Chrząstowice na rok 2009
42. Uchwała nr XXII/147/2008 z dnia 01.12.2008r. w sprawie zmiany uchwały  ( dotyczy uchwały nr XVIII/135/2004 w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych  i opiekuńczych...)
43. Uchwała nr XXII/150/2008 z dnia 01.12.2008r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
44. Uchwała nr XXIV/155/2009 z dnia 05.02.2009r.  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chrząstowice obejmujacego obszar wsi Daniec ( Roztrzygnięcie nadzorcze stwierdzajace nieważność uchwały) 
45.  Uchwała nr XXIV/156/2009 z dnia 05.02.2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chrząstowice obejmujacego obszar wsi Dąbrowice. 
46. Uchwała nr XXIV/157/2009 z dnia 05.02.2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chrząstowice obejmujacego obszar wsi Dębie.
47. Uchwała nr XXIV/158/2009 z dnia 05.02.2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chrząstowice obejmujacego obszar wsi Falmirowice.  
48. Uchwała nr XXIV/159/2009 z dnia 05.02.2009r.  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chrząstowice obejmujacego obszar wsi Niwki (Roztrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność uchwały).
49. Uchwała nr XXIV/160/2009 z dnia 05.02.2009r. w sprawie określenia wysokości górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie zbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych. 
50. Uchwała nr XXIV/163/2009 z dnia 05.02.2009r. w sprawie zmiany uchwały.
51. Uchwała nr XXV/167/2009 z dnia 19.03.2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
52. Uchwała nr XXV/168/2009 z dnia 19.03.2009r. w sprawie wzniesienia pomnika.
53. Uchwała nr XXV/176/2009 z dnia 19.03.2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych  zastępstw  oraz zasady przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w jednostkach oświatowych w gminie Chrząstowice
54. Uchwała nr XXVI/180/2009 z dnia 23.04.2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chrząstowice obejmującego obszar wsi Niwki
55. Uchwała nr XXVII/185/2009 z dnia 18.06.2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chrząstowice obejmującego obszar wsi Daniec
56. Uchwała nr XXVII/186/2009 z dnia 18.06.2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Chrząstowice
57. Uchwała nr XXVIII/200/2009 z dnia 20.08.2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy (ul. Sportowa w Chrząstowicach)
58. Uchwała nr XXVIII/203/2009 z dnia 20.08.2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości
59. Uchwała nr XXVIII/204/2009 z dnia 20.08.2009r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy Chrząstowice
60. Uchwała nr XXX/216/2009 z dnia 29.10.2009r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
61. Uchwała nr XXX/217/2009 z dnia 29.10.2009r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
62. Uchwała nr XXX/219/2009 z dnia 29.10.2009r. w sprawie inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości
63. Uchwała nr XXX/220/2009 z dnia 29.10.2009r. w sprawie zmiany uchwały  (dot. zmiany uchwały nr XXX/176/2009)
64. Uchwała nr XXXI/225/2009 z dnia 25.11.2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
65. Uchwała nr XXXI/226/2009 z dnia 25.11.2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
66. Uchwała nr XXXI/227/2009 z dnia 25.11.2009r. w sprawie inkasa podatków rolnego, leśniego i od nieruchomości
67. Uchwała nr XXXI/228/2009 z dnia 25.11.2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chrząstowice obejmującego obszar wsi Suchy Bór (Rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność uchwały)
68. Uchwała nr XXXI/229/2009 z dnia 25.11.2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chrząstowice obejmującego obszar wsi Dębska Kuźnia

69. Uchwała nr XXXII/234/2009 z dnia 30.12.2009r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2010-2013
70. Uchwała nr XXXII/236/2009 z dnia 30.12.2009r. w sprawie określenia wysokości górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie zbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych
71. Uchwała nr XXXII/237/2009 z dnia 30.12.2009r. w sprawie ustalenia zadań służących ochronie środowiska, wynikających z zasady zrównoważonego rozwoju (uchylona uchwałą nr XXXIII/249/2010 z dnia 10.02.2010r.)
72. Uchwała nr XXXV/270/2010 z dnia 22.04.2010r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Chrząstowice
73. Uchwała nr XXXV/271/2010 z dnia 22.04.2010r. w sprawie zmiany uchwały (dot. zmiany uchwały nr XXV/168/2010 z dnia 19.03.2010 r. w sprawie wzniesienia pomnika)
74. Uchwała nr XXXVI/277/2010 z dnia 26.05.2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/141/2008 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 1 grudnia 2008 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców inwestujących na terenie Gminy Chrząstowice
75. Uchwała nr XXXVII/286/2010 z dnia 16.06.2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy ("Starodębie" w Dębskiej Kuźni)
76. Uchwała nr XXXIX/289/2010 z dnia 04.08.2010r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Chrząstowice
77. Uchwała nr XL/295/2010 z dnia 28.09.2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrząstowice (organ nadzoru - Wojewoda stwierdził nieważność uchwały)
78. Uchwała nr XL/296/2010 z dnia 28.09.2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lędziny (organ nadzoru - Wojewoda stwierdził nieważność uchwały)
79. Uchwała nr XL/297/2010 z dnia 28.09.2010r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla różnych stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez gminę Chrząstowice
80. Uchwała nr XL/301/2010 z dnia 28.09.2010r. w sprawie ustalenia wysokosci stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
81. Uchwała nr XLI/305/2010 z dnia 27.10.2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Suchy Bór
82. Uchwała nr XLI/306/2010 z dnia 27.10.2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy (Makowa w Suchym Borze)
83. Uchwała nr XLI/307/2010 z dnia 27.10.2010r. w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
84. Uchwała nr XLI/308/2010 z dnia 27.10.2010r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
85. Uchwała nr XLI/319/2010 z dnia 27.10.2010r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych majacych charakter cywilno-prawny, przypadających Gminie Chrząstowice i jej jednostkom organizacyjnym


 

 

Wszystkie powyższe uchwały Rady Gminy Chrząstowice, będące aktami prawa miejscowego, opublikowane zostały w dziale „Akty prawne” – rozdziale „Uchwały Rady Gminy – kadencja 2006-2010”.

Metadane

Źródło informacji:Barbara Wyrwas, Grażyna Fila
Data utworzenia:2007-01-05 10:36:29
Wprowadził do systemu:Grażyna Fila
Data wprowadzenia:2007-01-05 12:10:01
Opublikował:Grażyna Fila
Data publikacji:2007-01-05 12:37:04
Ostatnia zmiana:2012-07-18 11:28:41
Ilość wyświetleń:2756
Urząd Gminy Chrząstowice
Dworcowa 38, 46-053 Chrząstowice

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij