Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Chrząstowice

Kolorowy pasek

Plany pracy Komisji na 2009 rok

Plany pracy stałych Komisji Rady Gminy Chrząstowice  zostały zatwierdzone na XXIV sesji Rady Gminy Chrząstowice w dniu 05 lutego 2009 roku.

PLAN PRACY

KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, SPORTU

ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ

NA 2009 ROK

LP.

Termin posiedzenia

Tematy

1

Styczeń

- Weryfikacja zapisów strategii rozwoju sieci oświatowej w   

   Gminie Chrząstowice na lata 2005-2010.

- Sprawy bieżące

2

Luty

- Dokonanie analizy stanowisk funkcyjnych w jednostkach  

   placówek oświatowych

 - Sprawy bieżące

3

Marzec

- Uprofilowanie działalności kulturalnej w Gminie

   Chrząstowice, odnalezienie własnych dziedzin

   zainteresowań, które odróżnią Gminę Chrząstowice od

   pozostałych Gmin województwa opolskiego

- Zaopiniowanie propozycji podziału nadwyżki budżetowej

   za 2008 r.

- Sprawy bieżące.

4

 

Kwiecień

 

- Historia lokalna na ternie Gminy Chrząstowice

- Nauczanie języka niemieckiego jako języka mniejszości

   narodowej w placówkach przedszkolnych.

- Spotkanie z przedstawicielami Samorządu Województwa  

   w zakresie planów do Ośrodka „ORDIM” w Suchym

   Borze

- Sprawy bieżące.

5

Maj

 - Przygotowanie do sezonu letniego w zakresie imprez

    plenerowych, sportowych oraz festynów z udziałem

    przedstawicieli Policji oraz właścicieli ośrodków

    rekreacyjnych.

- Sprawy bieżące.

6

Czerwiec

- Analiza stopnia zaawansowania inwestycji w zakresie

   budowy obiektów sportowych na terenie gminy

   Chrząstowice.

- Sprawy bieżące

7

Wrzesień

- Analiza  programu Lokalna Grupa Działania – Kraina

   Dinozaurów

- Sprawy bieżące

8

Październik

- Omówienie stanu realizacji projektów w ramach „Odnowy

   Wsi” w Gminie Chrząstowice.

-  Sprawy bieżące.

9

Listopad/Grudzień

- Zaopiniowanie projektu budżetu na 2010 r.

- Zaopiniowanie regulaminu wynagrodzenia nauczycieli na

   2010 r.

- Zaopiniowanie planu imprez kulturalno – sportowych na

   2010 r.

- Ustalenie planu pracy Komisji na 2010 r.

 

Na bieżąco

Opiniowanie według właściwości merytorycznej projektów uchwał Rady Gminy Chrząstowice oraz sprawy różne wynikające z bieżących potrzeb Rady Gminy, a także tematy zgłaszane przez Wójta Gminy

 

 

 

PLAN PRACY

KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW KOMUNALNYCH
NA 2009 ROK

 

 

 

Lp.

 

Termin

Posiedzenia

 

 

Tematy

 

1.

 

Marzec

      

1.        Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2008.

2.        Sprawy bieżące.

 

 

2.

 

Kwiecień

 

1.        Zaopiniowanie podziału nadwyżki budżetowej osiągniętej za rok 2008.

2.        Sprawy bieżące.

 

 

3.

 

Czerwiec

 

1.        Rozliczenie kanalizacji sanitarnej. (  Analiza finansowania kanalizacji sanitarnej przez gminę oraz wielkość zadłużenia w podziale na lata spłaty ze wskazaniem źródeł spłaty zadłużeń ).

2.        Sprawy bieżące.

 

 

4

 

Sierpień

 

1.        Zaopiniowanie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 r.

2.        Sprawy bieżące.

 

 

5

 

 

Listopad

 

1.        Zapoznanie się z nowymi zadaniami oraz zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2010 r.

2.        Ustalenie planu pracy Komisji na 2010 rok.

3.        Sprawy bieżące.

 

 

 

Na bieżąco

 

Opiniowanie według właściwości merytorycznej projektów uchwał Rady Gminy Chrząstowice oraz sprawy różne wynikające z bieżących potrzeb Rady Gminy, a także tematy zgłaszane przez Wójta Gminy

  

PLAN PRACY

KOMISJI  ROLNICTWA, ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO                           
 I  OCHRONY  ŚRODOWISKA

NA 2009 ROK

 

 

Lp.

Termin posiedzenia

Tematy

 1

 Styczeń / luty

1.          1.   Spotkanie z przedstawicielami kół łowieckich oraz

zainteresowanymi rolnikami z gminy Chrząstowice w sprawie

      szacowania szkód wyrządzanych przez zwierzynę leśną. 

2.   Spotkanie z przedstawicielami Firmy Remondis w sprawie

      wysokości górnych stawek opłat ponoszonych przez   

      właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie zbierania

      odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników

       bezodpływowych.

3.    Sprawy bieżące 

     2

 Marzec/kwiecień

1.   Dyskusja nad wyłączoną częścią północną wsi Dębska Kuźnia

      z opracowywania miejscowego planu zagospodarowania

      przestrzennego.

2.   Przegląd dróg na terenie gminy pod kątem oceny ich stanu

      technicznego oraz wyznaczenia zadań do remontu.

3.   Podział środków budżetowych na remont dróg gminnych.

4.   Przegląd nielegalnych wysypisk śmieci.

5.   Sprawy bieżące

    3

 Kwiecień/maj

 1.  Gospodarka wodno-ściekowa, ocena stanu rowów i rzek                    

      w gminie - spotkanie z przedstawicielami Wojewódzkiego

      Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu.

2.   Sprawy bieżące.

    4

 Wrzesień

 1. Spotkanie z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg

     Krajowych i Autostrad, Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu

     oraz radnymi Powiatu Opolskiego (z gminy Chrząstowice) w

     sprawie zabezpieczenia środków w budżecie na 2010 rok na

     remont dróg na terenie gminy Chrząstowice.

2. Sprawy bieżące.

    5

 Listopad

1. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2010 rok.

2. Ustalenie planu pracy Komisji na 2010 rok.

3. Zaopiniowanie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na

    terenie gminy Chrząstowice na 2010 rok.

4. Zaopiniowanie taryf dla zbiorowego odprowadzania

    i oczyszczania ścieków na terenie gminy Chrząstowice na 2010  

    rok.

5. Sprawy bieżące.

 

 na bieżąco

 Opiniowanie według właściwości merytorycznej projektów uchwał Rady Gminy Chrząstowice oraz sprawy różne wynikające z bieżących potrzeb Rady Gminy, a także tematy zgłaszane przez Wójta Gminy

 

    

PLAN  PRACY KOMISJI  REWIZYJNEJ

NA  2009 ROK

L.p.

Planowany termin posiedzenia

TEMATY

 

1

 

Styczeń

 

 

Kontrola realizacji prowadzonej inwestycji dotyczącej budowy kanalizacji w miejscowościach Dębska Kuźnia i Chrząstowice.

 

 

2

 

Luty

 

 

1. Analiza przeprowadzonych kontroli w Urzędzie Gminny  i jednostkach podległych 2008 roku oraz realizacja wniosków i zaleceń pokontrolnych.

2. Informacja n/t ilości i kosztów szkoleń pracowników urzędu             
i pracowników jednostek za 2008 rok.

 

 

3

 

Marzec

 

Szczegółowa analiza wybranego działu budżetu gminy za 2008 rok – Publiczne Przedszkola.

 

 

4

 

Kwiecień

 

Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok. Podjęcie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi.

 

 

5

 

Czerwiec

 

Analiza wydatków biurowych urzędu w 2008r. w porównaniu do 2007r.

Realizacja planowanych wydatków biurowych od początku roku do  dnia kontroli, ze szczególnym uwzględnieniem wydatków na rozmowy.

telefonicznych za 2008 oraz 2009 do dnia kontroli , sposób kontroli i rozliczania.

 

 

6

 

 

Sierpień

 

Ocena sprawozdań z realizacji zadań budżetowych gminy za             
 
I półrocze.

 

 

7

 

 

Wrzesień

 

1. Kontrola realizacji wybranych uchwał Rady Gminy.

2.Ocena pracy w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym. Realizacja dochodów z dzierżaw lokali użytkowych oraz czynszów           z lokali komunalnych.

 

 

8

 

 

Październik

 

Szczegółowa analiza wybranego działu budżetu gminy za 2009 rok.

 

9

 

 

Listopad

 

Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2010 rok.

Ustalenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 rok.

 

10

 

Na bieżąco

 

Sprawy różne wynikające z bieżących potrzeb Rady Gminy oraz tematy zgłaszane przez Wójta Gminy.

 

       

Metadane

Źródło informacji:Barbara Wyrwas
Data utworzenia:2009-02-10 10:06:02
Wprowadził do systemu:Barbara Wyrwas
Data wprowadzenia:2009-02-10 14:02:53
Opublikował:Barbara Wyrwas
Data publikacji:2009-02-10 14:11:12
Ostatnia zmiana:2011-02-09 10:09:30
Ilość wyświetleń:1332
Urząd Gminy Chrząstowice
Dworcowa 38, 46-053 Chrząstowice

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij