Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Chrząstowice

Kolorowy pasek

Plany pracy Komisji na 2011 rok

Plany pracy stałych Komisji Rady Gminy Chrząstowice zatwierdzone zostały na sesji w dniu 30 marca 2011 roku

 

PLAN PRACY KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW KOMUNALNYCH

Lp.

Termin posiedzenia

Tematy

1.

Marzec

1. Wybór Zastępcy Przewodniczącego Komisji.

2. Zaopiniowanie materiałów na sesję.

3. Informacja na temat działań związanych z wprowadzeniem obligacji komunalnych.

4. Ustalenie planu pracy Komisji na 2011 rok.

5. Sprawy bieżące.

2.

Kwiecień

/Maj

1. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Chrząstowice za rok 2010.

2. Zaopiniowanie podziału wolnych środków finansowych uzyskanych za rok 2010.

3. Sprawy bieżące.

3.

Maj

/Czerwiec

1. Analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej na dzień aktualny.

2. Informacja na temat inwestycji gminnych finansowanych ze środków europejskich.

3. Omówienie zagadnień związanych z budżetem zadaniowym na 2012 rok.

4. Sprawy bieżące.

4.

Sierpień

/Wrzesień

1. Analiza informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Chrząstowice za I półrocze 2011 r.

2. Analiza informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Chrząstowice w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

3. Stan realizacji inwestycji gminnych.

4. Sprawy bieżące.

5.

Listopad

/Grudzień

1. Zapoznanie się z nowymi zadaniami oraz zaopiniowanie projektu budżetu gminy Chrząstowice na 2012 r.

2. Ustalenie planu pracy Komisji na 2012 r.

3. Sprawy bieżące

Na bieżąco

Opiniowanie według właściwości merytorycznej projektów uchwał Rady Gminy Chrząstowice oraz sprawy różne wynikające z bieżących potrzeb Rady Gminy, a także tematy zgłaszane przez Wójta Gminy.

Przewodnicząca Komisji

/-/ Róża Staffa

 

 

PLAN PRACY KOMISJI ROLNICTWA, ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA

Lp.

Termin posiedzenia

Tematy

1.

Styczeń

1. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję:

  • w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrząstowice;
  • w sprawie określenia wysokości górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie zbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych;
  • w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Gmin "Dolna Mała Panew" w Turawie.
    2. Wybór Zastępcy Przewodniczącego Komisji.
    3. Ustalenie planu pracy Komisji na 2011 rok.
    4. Sprawy bieżące.

2.

Luty

1. Spotkanie z firmą Remondis w sprawie omówienia zasad gospodarki odpadami - dostosowanie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Chrząstowice do zamiaru wprowadzenia kubłów na segregację odpadów oraz analiza stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie zbierania odpadów komunalnych.

2. Zatwierdzenie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Chrząstowice na lata 2010-2025.

3. Sprawy bieżące.

3.

Marzec

/Kwiecień

1. Spotkanie z Kołem Łowieckim Jeleń oraz zainteresowanymi rolnikami w sprawie szacowania szkód wyrządzanych przez zwierzynę leśną.

2. Spotkanie z Zarządem Dróg Powiatowych w przedmiocie stanu dróg powiatowych na terenie gminy.

3. Przegląd dróg gminnych na terenie gminy pod kątem oceny ich stanu technicznego oraz wyznaczenia zadań do realizacji.

4. Sprawy bieżące.

4.

Maj

/Czerwiec

1. Przegląd mienia komunalnego, w tym zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.

2. Sprawy bieżące.

5.

Wrzesień

/Październik

1. Gospodarka wodno-ściekowa, ocena stanu rowów i rzek w gminie - spotkanie z przedstawicielami instytucji odpowiedzialnych za utrzymanie cieków wodnych.

2. Sprawy bieżące.

6.

Listopad

/Grudzień

1. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2012 rok.

2. Ustalenie planu pracy Komisji na 2012 rok.

3. Zaopiniowanie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Chrząstowice na 2012 rok.

4. Zaopiniowanie taryf dla zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków na terenie gminy Chrząstowice na 2012 rok.

5. Sprawy bieżące.

 

Na bieżąco

Opiniowanie według właściwości merytorycznej projektów uchwał Rady Gminy Chrząstowice oraz sprawy różne wynikające z bieżących potrzeb Rady Gminy, a także tematy zgłaszane przez Wójta Gminy.

Przewodniczący Komisji

/-/ Henryk Tarkowski

 

 

PLAN PRACY KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, SPORTU, ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ

Lp

Termin posiedzenia

Tematy

1.

Marzec

1. Wybór Zastępcy Przewodniczącego Komisji.

2. Zaopinioanie materiałów na sesję.

3. Zapoznanie się z planem imprez kulturalnych i sportowych na 2011 rok.

4. Sprawy bieżące.

2.

Kwiecień

1. Analiza sieci szkół i przedszkoli w gminie Chrząstowice, na podstawie danych demograficznych.

2. Sprawy bieżące.

3.

Maj

1. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży.

2. Informacja na temat realizacji projektów w dziedzinie oświaty, kultury, sportu i promocji.

3. Sprawy bieżące.

4.

Czerwiec

1. Analiza Strategii Rozwoju Gminy Chrząstowice - weryfikacja i aktualizacja zapisów.

2. Sprawy bieżące.

5.

Wrzesień

1. Stan realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2010/2011.

2. Analiza wyników sprawdzianów w szkołach podstawowych i egzaminów w gimnazjum.

3. Stan przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Dębiu w szkołę dwujęzyczną.

4. Sprawy bieżące.

6.

Listopad

/Grudzień

1. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2012 rok.

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Pogramu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Chrząstowice z organizcjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.

4. Ustalenie planu pracy Komisji na 2012 rok.

5. Sprawy bieżące.

Na bieżąco

Opiniowanie według właściwości merytorycznej projektów uchwał Rady Gminy Chrząstowice oraz sprawy różne wynikające z bieżących potrzeb Rady Gminy, a także tematy zgłaszane przez Wójta Gminy.

Przewodniczący Komisji

/-/ Łukasz Nowak

 

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ

Lp.

Termin posiedzenia

Tematy

1.

Styczeń

Rozpatrzenie skargi na kierownika gminnej jednostki organizacyjnej.

2.

Marzec

Kontrola wydatkowania środków w 2010 r. w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

3.

Kwiecień

1. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok.

2. Podjęcie wniosku w sprawie udzielenia/nieudzielenia absolutorium.

4.

Maj

/Czerwiec

Kontrola zakończonej inwestycji dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej w Niwkach.

5.

Sierpień

Ocena sprawozdania z realizacji zadań budżetowych gminy za I półrocze.

6.

Wrzesień

Szczegółowa analiza wybranego działu budżetu gminy za 2011 rok.

7.

Listopad

/Grudzień

1. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy Chrząstowice na 2012 rok.

2. Ustalenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok.

 

Na bieżąco

Sprawy różne wynikające z bieżących potrzeb Rady Gminy oraz tematy zgłaszane przez Wójta Gminy.

Przewodnicząca Komisji

/-/ Małgorzata Strzelec

Metadane

Źródło informacji:Grażyna Fila
Data utworzenia:2011-03-31 08:28:28
Wprowadził do systemu:Grażyna Fila
Data wprowadzenia:2011-05-17 08:28:33
Opublikował:Grażyna Fila
Data publikacji:2011-05-17 08:38:02
Ostatnia zmiana:2011-05-17 10:35:39
Ilość wyświetleń:1770
Urząd Gminy Chrząstowice
Dworcowa 38, 46-053 Chrząstowice

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij