Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Chrząstowice

Kolorowy pasek

Ogłoszenie z dnia 16.06.2015 r. dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

Ogłoszenie o konkursie


Wójt Gminy Chrząstowice
ogłasza
otwarty konkurs ofert
na wykonywanie w 2015 roku
zadań publicznych z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w zakresie wspierania organizacji opieki nad dziećmi

 

I. Rodzaj zadania:

Zapewnienie stacjonarnej opieki nad dziećmi w wieku od 2 do 5 lat w trakcie roku szkolnego – minimum 5 dni w tygodniu.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

1. Całkowita kwota dotacji na realizację zadań objętych konkursem wynosi 5.000,00 zł.

2. Wymagany wkład własny: conajmniej 20 % całkowitego kosztu realizacji zadania.

3. Wysokość dotacji na realizację zadania w 2014 roku wyniosła 2 000,00 zł.

III. Zasady przyznawania dotacji:

1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji nastąpi z zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118), w związku z § 7 ust. 3 pkt 2, § 9 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, § 12, § 13, § 14, § 15 uchwały nr XXXV.287.2014 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 15 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Chrząstowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.

2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania, nie gwarantuje również przyznania dofinansowania w wysokości wnioskowanej przez oferenta.

3. Jeżeli wysokość przyznanej dotacji będzie niższa niż wnioskowana w ofercie, oferent zobowiązany jest do dokonania korekty kosztorysu lub ma prawo zrezygnowania z realizacji zadania.

IV. Termin i warunki realizacji zadania:

1. Termin realizacji zadania od daty podpisania umowy do 15 grudnia 2015 roku.

2. Wykonanie zadania odbywa się poprzez realizację przedłożonego wraz z ofertą harmonogramu realizacji zadania. Warunki realizacji zadania reguluje umowa, zawarta niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu.

V. Termin składania ofert:

1. Oferty, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy Chrząstowice, ul. Dworcowa 38, w terminie do dnia 15 lipca 2015 r. do godz. 15.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs z zakresu zadań opiekuńczo – wychowawczych” oraz podaniem pełnej nazwy podmiotu występującego o dotację.

2. Oferty należy składać na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). Formularz dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce ogłoszenia i komunikaty – konkursy ofert.

3. Do oferty przedkładanej na konkurs należy załączyć:
1) statut lub inny akt regulujący status podmiotu i wskazujący ograny uprawnione do jego reprezentacji;
2) aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (tj. zgodny ze stanem faktycznym i prawnym) lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta oraz nazwiska i funkcje osób upoważnionych do składania woli w jego imieniu;
3) pełnomocnictwa i upoważnienia dla osób składających ofertę do reprezentowania podmiotu, jeśli dane osoby nie są wskazane w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności podmiotu (dotyczy to w szczególności oddziałów terenowych).

4. Załączniki do oferty winny być:
1) ponumerowane;
2) podpisane przez osoby uprawnione, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu są upoważnione do reprezentowania podmiotu na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych;
3) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione, jeśli przedkładane są w formie kserokopii.

5. Koszty przygotowania oferty ponosi oferent.

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

1. Zasady i tryb organizacji oraz rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi na zasadach określonych w rozdziale 7 § 12 i 13 oraz rozdziale 8 § 14 i 15 uchwały nr XXXV.287.2014 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 15 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Chrząstowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok, nie później, niż w terminie 21 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert.

2. Lista podmiotów ubiegających się o dotacje, rodzaj zadań oraz wielkość wnioskowanych dotacji zostanie opublikowana w ciągu 7 dni od upływu terminu składania wniosków w sposób określony w § 12 ust. 1 uchwały tj. w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Chrząstowice.

3. Oferty złożone w otwartych konkursach ofert podlegają procedurze uzupełnienia drobnych braków formalnych:
1) uzupełnienia brakujących podpisów pod wnioskiem, w przypadku niezgodności podpisów ze sposobem reprezentacji określonym w statucie;
2) uzupełnienia pieczątek i właściwych podpisów pod załącznikami;
3) poświadczenia załączonych kopii dokumentów za zgodność z oryginałem.

4. Konkurs odbywa się dwuetapowo:
1) I etap - wstępna ocena oferty pod względem formalnym dokonywana jest przez pracownika merytorycznego właściwego ze względu na rodzaj zadania. W przypadku stwierdzenia w/w braków formalnych, wnioskodawca zostaje powiadomiony o tym fakcie telefonicznie i w ciągu 3 dni od daty powiadomienia ma prawo do uzupełnienia braków;
2) II etap - ostateczna ocena formalna oraz merytoryczna zostaje dokonana przez komisję konkursową powołaną przez Wójta Gminy Chrząstowice.

5. Komisja dokonuje oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym bez udziału oferentów.

6. Z przyczyn formalnych zostaną odrzucone oferty, które:
1) nie zostały złożone w terminie;
2) nie zostały złożone na wymaganym formularzu wzoru ofert;
3) nie zostały wypełnione wszystkie wymagane rubryki.

7. Konkurs unieważnia się, jeżeli:
1) nie złożono żadnej oferty;
2) żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w warunkach konkursu.

8. Informację o unieważnieniu konkursu ogłasza się jak przy wyborze oferty.

9. Wyboru ofert dokonuje się w oparciu o następujące kryteria:
1) ocenę możliwości realizacji zadania przez podmiot składający ofertę;
2) ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
3) ocenę proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których podmiot składający ofertę będzie realizować zadanie;
4) planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
5) planowany przez oferenta udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania, postulowany udział środków gminy;
6) analizę i ocenę realizacji zadań publicznych w przypadku podmiotu składającego ofertę, który w latach poprzednich realizował zadanie publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność, terminowość, doświadczenie oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków;
7) znaczenie proponowanych działań dla wyznaczonych kierunków i celów (zgodność proponowanych działań z priorytetem, zgodność grupy docelowej, liczba odbiorców, czas oddziaływania, możliwość kontynuacji działań po zakończeniu projektu).

10. Kryteria, o których mowa w pkt 9 zostaną ocenione w skali od 0 do 5 pkt.

11. Oferty kwalifikujące się do udzielenia dotacji powinny jednocześnie:
1) spełnić wymagania formalne;
2) uzyskać w ocenie merytorycznej co najmniej 65% maksymalnej liczby punktów.

12. Dotacja zostanie udzielona w ramach wysokości środków finansowych przewidzianych w dziale II, dlatego też może się zdarzyć, iż dotację otrzyma oferent, który uzyskał większą liczbę punktów w ocenie merytorycznej.

13. Ocena ofert przeprowadzona przez komisję konkursową oraz propozycja rozstrzygnięcia konkursu jest przedstawiana Wójtowi Gminy, który dokonuje ostatecznego wyboru oferty i podejmuje decyzję o wysokości dotacji.

14. Od rozstrzygnięcia konkursu nie przysługuje odwołanie.

15. Informacja o wynikach konkursu zostanie upubliczniona w terminie do 7 dni od dnia jego rozstrzygnięcia, w sposób określony w § 12 ust. 1 uchwały tj. w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.

16. Z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana zostanie zawarta umowa na realizację zadania według ramowego wzoru umowy określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25).

17. W zakresie nie objętym niniejszym ogłoszeniem mają zastosowanie przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

VII. Informacja o zrealizowanych tego samego rodzaju zadań publicznych w 2014 roku:
W 2014 roku udzielono dotację w wysokości 2.000,00 zł Zgromadzeniu Sióstr Służebniczek NMP w Chrząstowicach na zadanie z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

Ogłoszenie o konkursie znajduje się również na stronie internetowej gminy, Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce organizacje pozarządowe oraz ogłoszenia i komunikaty – konkursy ofert i tablicach informacyjnych Urzędu Gminy Chrząstowice.

Chrząstowice, dnia 16 czerwca 2015  r.
Wójt Gminy Chrząstowice
Florian Ciecior

 

ZARZĄDZENIE NR 59.2015 Wójta Gminy Chrząstowice z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych uprawnionych podmiotów na wsparcie w 2014 roku realizacji zadań publicznych w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

Załączniki

Formularz oferty 2015 (135kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Wójt - Florian Ciecior
Data utworzenia:2015-06-16 10:24:24
Wprowadził do systemu:Grażyna Fila
Data wprowadzenia:2015-06-17 10:24:35
Opublikował:Grażyna Fila
Data publikacji:2015-06-17 10:42:42
Ostatnia zmiana:2015-06-17 10:42:43
Ilość wyświetleń:1023

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij