Zamknij okno Drukuj dokument

Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie petycji

 

PRZYJMOWANIE, ROZPATRYWANIE I ZAŁATWIANIE PETYCJI

Z dniem 6 września 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195), która określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji.

Organizację przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania petycji w Urzędzie Gminy Chrząstowice reguluje Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Chrząstowice.

Zgodnie z uregulowaniami ustawy o petycjach, przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. O uznaniu pisma za petycję decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.

Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów - w interesie: publicznym, podmiotu wnoszącego petycję albo podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

Petycję składa się w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów – przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.

Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

Petycja powinna zawierać:

1) oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;

2) wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;

3) oznaczenie adresata petycji;

4) wskazanie przedmiotu petycji.

Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego zawiera także imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu. Podmiot, o którym mowa powyżej wyraża zgodę na złożenie w jego interesie petycji w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda jest dołączana do petycji.

Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego - w przypadku gdy petycja jest składana w interesie podmiotu trzeciego.

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia jej złożenia. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiających rozpatrzenie petycji we wskazanym terminie, termin ten ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o kolejne 3 miesiące. Postępowanie w sprawie petycji kończy się zawiadomieniem podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem - w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Wójta Gminy Chrząstowice:

Lp. Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach) Skan petycji Przedmiot petycji Data złożenia petycji Przewidywany termin załatwienia sprawy Zasięgane opinie Informacja o sposobie załatwienia petycji
1 Zuzanna Tarasiuk 1-2018 Podwyższenie przez nałożenie wartswy asfaltowej kilkunastometrowego zagłębienia w drodze przed posesją nr 18 na ulicy Sosnowej w Suchym Borze 13.08.2018 r. zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

Skan odpowiedzi 1.2018.

W dniu 07.11.2018 r. wystosowano odpowiedź na petycję, w które poinformowano, iż w związku z powstającym w okresie od jesieni do zimy potężnym rozlewiskiem wody na wysokości posesji nr 18, w miejscu powstawania zastoiska wody wykonano studzienkę chłonną. W piśmie zapowiedziano również wykonanie remontu nawierzchni ulicy Sosnowej po zabezpieczeniu na ten cel środków w budżecie gminy i akceptacji Komisji Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska.


 

Załączniki

Skan petycji 1.2018 (376.3kB)    
Skan odpowiedzi na petycję 1.2018 (32.5kB)    

Metadane

Podmiot udostępniający:Urząd Gminy Chrząstowice
Źródło informacji:Wójt Gminy Chrząstowice
Data utworzenia:2016-04-06 12:13:15
Wprowadził do systemu:Grażyna Fila
Data wprowadzenia:2016-04-06 12:13:30
Opublikował:Grażyna Fila
Data publikacji:2016-04-06 12:24:21
Ostatnia zmiana:2018-11-15 08:54:22
Ilość wyświetleń:1460