Zamknij okno Drukuj dokument

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Chrząstowice, dn. 2018.07.05

Gmina Chrząstowice: Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: " Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 1752 O Suchy Bór- Lędziny"
Ogłoszenie nr 500155678-N-2018 z dnia 05-07-2018 r.


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej tak
Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 569022-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Chrząstowice, Krajowy numer identyfikacyjny 53141301800000, ul. ul. Dworcowa  38, 46053   Chrząstowice, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 219 613, e-mail ug@chrzastowice.pl, faks 774 219 666.
Adres strony internetowej (url): www.chrzastowice.bip.net.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: " Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 1752 O Suchy Bór- Lędziny"

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP.271.6.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1.Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: „Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 1752 O Suchy Bór-Lędziny” w ramach projektu „Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim - etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski”. 2.W ramach niniejszego zamówienia nadzór inwestorski obejmuje branżę drogową, elektryczną i telekomunikacyjną. 3.Zamówienie obejmuje sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z przepisów ustawy – Prawo budowlane oraz właściwych przepisów wykonawczych wydanych na jego podstawie, zatwierdzonej dokumentacji projektowanej, umowy zawartej z wykonawcą robót budowlanych. 4.W ramach sprawowania nadzoru inwestorskiego wykonawca będzie: - realizował zamówienie poprzez ustanowionych inspektorów nadzoru inwestorskiego, - wykonywał czynności określone w art. 25 – 27 ustawy z 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane. 5.UWAGA! Szczegółowy zakres inwestycji, terminy i warunki jej realizacji, wzór umowy z wykonawcą robót, pełna dokumentacja budowlana i wykonawcza oraz inne dane dot. inwestycji nad którą pełniony ma być nadzór zamieszczone są w ogłoszeniu o zamówieniu nr ZP.271.4.2018 z dnia 30.04.2018r. oraz załącznikach zawartych do ogłoszenia, zamieszczonych na stronie Zamawiającego pod adresem: http://www.chrzastowice.bip.net.pl/?a=9498

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 71520000-9

 

Dodatkowe kody CPV: 71247000-1

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/07/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 34859.26
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie

 

Nazwa wykonawcy: PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-USŁUGOWE PAWEŁ SRABRNY
Email wykonawcy: pbu.srebrny@gmail.com
Adres pocztowy: ul. Karpacka 22m.7
Kod pocztowy: 45-217
Miejscowość: Opole
Kraj/woj.: opolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 17900
Oferta z najniższą ceną/kosztem 17900
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 82000
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 

                                                                     Wójt Gminy

                                                                    Florian Ciecior

Metadane

Podmiot udostępniający:Urząd Gminy Chrząstowice
Źródło informacji:Wójt Gminy Chrząstowice - Florian Ciecior
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Justyna Koj
Data wprowadzenia:2018-07-05 09:58:23
Opublikował:Justyna Koj
Data publikacji:2018-07-05 10:01:02
Ostatnia zmiana:2018-07-05 10:01:20
Ilość wyświetleń:88