Zamknij okno Drukuj dokument

Ogłoszenie o udzieleniu zamówiania publicznego

Chrząstowice, dn. 2018.07.05

Gmina Chrząstowice: Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 1752 O Suchy Bór – Lędziny
Ogłoszenie nr 500155743-N-2018 z dnia 05-07-2018 r.


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej tak
Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 552082-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Chrząstowice, Krajowy numer identyfikacyjny 53141301800000, ul. ul. Dworcowa  38, 46053   Chrząstowice, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 219 613, e-mail ug@chrzastowice.pl, faks 774 219 666.
Adres strony internetowej (url): www.chrzastowice.bip.net.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 1752 O Suchy Bór – Lędziny

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP.271.4.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa infrastruktury pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 1752 O Suchy Bór – Lędziny. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) przebudowę drogi powiatowej nr 1752 O na odcinku Lędziny – Suchy Bór w zakresie wyznaczenia ścieżki rowerowej prowadzącej do centrum przesiadkowego PKP w m. Suchy Bór, w tym: -roboty pomiarowe + organizacja ruchu, -wykonanie nawierzchni ścieżki rowerowej KM 0+000 do KM 0+778, -oznakowanie docelowe, -odcinek KM+778 do końca opracowania, -telekomunikacja, -oświetlenie. 2) budowę parkingu Park & Ride - 1 szt. oraz Bike & Ride - 2 szt., 3) przebudowę drogi powiatowej nr 1752 O na odcinku 778 m w m. Suchy Bór w zakresie poszerzenia drogi wraz z remontem nawierzchni. 3. Na szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik Nr 1 do SIWZ, opisujący zakres wykonywanych robot będących przedmiotem niniejszego zamówienia składają się: -Projekty budowlane, -Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR), -Przedmiary robót. Przedmiary robót załączone do SIWZ mają charakter pomocniczy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233250-6

 

Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45112000-5, 45111000-8, 45221000-2, 45231000-5, 45233000-9, 45233252-0, 45233251-3, 45233290-8, 45310000-3, 45311000-0, 45316000-1

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/07/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 1651686.97
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie

 

Nazwa wykonawcy: Zakład Budownictwa Ogólnego DROBUD Anna Stryczek-Janicka
Email wykonawcy: biuro@drobud.opole.pl
Adres pocztowy: ul.Kępska 10
Kod pocztowy: 45-129
Miejscowość: Opole
Kraj/woj.: opolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 1742962.89
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1742962.89
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1865362.43
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.  

                                                                                        Wójt Gminy

                                                                                      Florian Ciecior

Metadane

Podmiot udostępniający:Urząd Gminy Chrząstowice
Źródło informacji:Wójt Gminy Chrząstowice - Florian Ciecior
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Justyna Koj
Data wprowadzenia:2018-07-05 10:24:15
Opublikował:Justyna Koj
Data publikacji:2018-07-05 10:25:25
Ostatnia zmiana:2018-07-05 10:25:33
Ilość wyświetleń:459