Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Chrząstowice

Kolorowy pasek

Rejestr petycji z 2019 r.

 

REJESTR PETYCJI W 2019 ROKU

I. Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Wójta Gminy Chrząstowice:

Lp. Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach) Skan petycji Przedmiot petycji Data złożenia petycji Przewidywany termin załatwienia sprawy Zasięgane opinie Informacja o sposobie załatwienia petycji
1 Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust.3 ustawy o petycjach

1.1a-2019

1.1b-2019

Petycja wielokrotna:

1) Wprowadzenie oznaczeń przystanków autobusowych według:

a) chronologii węzła komunikacyjnego np. 01, 02, 03, 04, 05, 06 poprzez montaż naklejki lub tabliczki z oznaczeniem;

b) numeru przystanku komunikacyjnego według właściwości i spisu;

c) wprowadzenie rozkładu chronologicznego (spisu, wykazu) z numerem kursu dla danego dnia, dni powszednich, sobót, niedziel;

d) podaniem numeru przystanku na rozkładzie #xx.

2) Wykonywanie kontroli nad realizacją rozkładów jazdy, w szczególności:

a) odjazdów przed czasem,

b) przyjazdów po czasie,

c) odjazdów po czasie,

d) brak zrealizowanego kursu.

05.08.2019

03.09.2019

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

Termin rozpatrzenia petycji wielokrotnej liczy się od dnia upływu okresu oczekiwania na dalsze petycje (ogłoszenie dotyczące petycji wielokrotnej).

 

brak

Skan odpowiedzi na petycję nr BR.152.1.1.2019

W dniu 29 listopada 2019 r. wystosowano odpowiedź, w której poinformowano o organizacji transportu zbiorowego na terenie Gminy Chrząstowice.

Wyjaśniono, że w umowie korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie gminy operatorzy i przewoźnicy zostali zobowiązani do respektowania warunków i zasad korzystania z przystanków określonych w uchwale Rady Gminy, w tym do przestrzegania rozkładów jazdy i zamieszczania na przystankach aktualnych rozkładów jazdy i ich przestrzegania. Nie wywiązanie się z w/w obowiązków może skutkować wypowiedzeniem umowy.
Rozkłady jazdy są opracowane chronologicznie, z czytelnym oznaczeniem dni powszednich, sobót i niedziel. Ponadto wychodząc naprzeciw zainteresowanym usługami w zakresie publicznego transportu zbiorowego wszystkie rozkłady jazdy umieszczone zostały na stronie internetowej gminy.
W przedmiocie wykonywania kontroli nad realizacją rozkładów jazdy w szczególności przyjazdów i odjazdów przed czasem, odjazdów po czasie i braku zrealizowanych kursów poinformowano, że przeprowadzone w tym zakresie kontrole nie potwierdziły takich przypadków. Ponadto do tut. Urzędu Gminy nie wpłynęły żadne skargi pasażerów dot. jakości świadczonych usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

2 Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust.3 ustawy o petycjach 1.2.2019

Petycja w sprawie:

1) obowiązku umieszczenia na wszystkich przystankach, peronie, stanowisku, dworcach, stacjach:

a) regulaminu przewozowego danego organizatora;

b) regulaminu przewozowego danego operatora;

c) regulaminu przewozowego danego przewoźnika;

d) taryfy opłat i ulg ustawowych;

e) taryfy opłat i ulg danego organizatora;

f) taryfy opłat i ulg danego przewoźnika;

2) montażu systemu informacji pasażerskiej z mapą aktualnego położenia pojazdów (celem umożliwienia szybkiej przesiadki);

3) montażu w systemie informacji pasażerskiej informacji o liczbie oczekujących na przystanku, miejscach w pojeździe wolnych/zajętych i liczby pasażerów w pojeździe.

05.11.2019 Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak

Skan odpowiedzi na petycję nr BR.152.1.2.2019

W dniu 9 stycznia 2020 r. wystosowano odpowiedź, w której poinformowano o uznaniu petycji za bezzasadną. Wyjaśniono również, że Rada Gminy Chrząstowice nie uchwaliła regulaminu przewozu osób ani cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym. Regulaminy przewozowe operatorów i taryfy opłat i ulg są udostępnione na stronach internetowych operatorów oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, natomiast w każdym autobusie wywieszone są wyciągi z regulaminów przewozów oraz z cenników za usługi.
Gmina Chrząstowice jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych:
1) Niwki - Dębska Kuźnia – Chrząstowice - Suchy Bór – Lędziny,
2) Niwki - Dębska Kuźnia,
3) Daniec – Dąbrowice – Dębie – Falmirowice,
4) Falmirowice – Dębie – Dąbrowice – Daniec.
Wykonywanie przewozu o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych wymienionych w poz. 1 i 2 zlecono Opolskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacji Samochodowej SA z siedzibą w Opolu ul. Rodziewiczówny 1, natomiast w poz. 3 i 4 Komercyjnym Liniom Autobusowym LUZ Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu ul. Krakowska 51/15. Z publicznego transportu zbiorowego dla którego organizatorem jest gmina Chrząstowice korzysta znikomy procent mieszkańców gminy. Zakup i montaż systemu informacji pasażerskiej z mapą aktualnego położenia pojazdów oraz montażu w systemie informacji pasażerskiej informacji o liczbie oczekujących na przystanku, miejscach w pojeździe wolnych/zajętych i liczby pasażerów w pojeździe  nie spełnia na chwilę obecną kryteriów wydatku publicznego i byłby sprzeczny z zasadami wydatkowania środków publicznych odzwierciedlonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.).
Zgodnie z art. 44 ust. 1 cyt. wyżej ustawy wydatki publiczne mogą być ponoszone na cele i w wysokościach ustalonych w ustawie budżetowej, uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego, planie finansowym jednostki sektora finansów publicznych. Ponadto w myśl art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. Mając na uwadze niską priorytetowość zadania, a przede wszystkim konieczność poniesienia niewspółmiernie wysokich nakładów do możliwych do uzyskania efektów, zakup postulowanego systemu informacji pasażerskiej uznano za bezzasadny.

3 Renata Sutor 1.3.2019

Petycja w sprawie:

1) zmiany przepisów prawa miejscowego poprzez utworzenie w Gminie miejsca gdzie można bezpłatnie zaparkować wraz z zaznaczeniem takiego miejsca - znakiem drogowym parkingu z dopiskiem bezpłatny;

2) poparcia w formie uchwały skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski petycji wnioskodawczyni wysłanej do Konferencji Episkopatu Polski o dokonanie pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski.

17.12.2019 Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 

Skan odpowiedzi na petycję nr BR.152.1.3.2019

W dniu 8 stycznia 2020 r. wystosowano odpowiedź na petycję.

Wójt Gminy Chrząstowice jako organ wykonawczy upoważniony z mocy art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) do przygotowywania projektów uchwał i przedkładania ich pod obrady rady gminy uznał przedmiotową petycję w zakresie żądań dot. zmiany przepisów prawa miejscowego poprzez utworzenie w każdej gminie miejsca, gdzie można bezpłatnie zaparkować wraz oznaczeniem takiego miejsca znakiem drogowym parkingu z dopiskiem bezpłatny za bezprzedmiotową.

Na terenie gminy Chrząstowice nie zostały wyznaczone strefy płatnego parkowania, w związku z czym nie są pobierane opłaty parkingowe. Wszystkie parkingi są bezpłatne. Zgodnie z art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.  Przepisy prawa tj. ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2310), a także Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2311) nie regulują kwestii oznakowania parkingów bezpłatnych.
Wobec powyższego postulowane działania w zakresie zaznaczenia bezpłatnych miejsc parkingowych znakiem drogowym parkingu z dopiskiem bezpłatny nie mieszczą się w granicach prawa.

Odnosząc się do drugiej części petycji dotyczącej poparcia w formie uchwały skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski petycji o dokonanie pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski, Wójt Gminy Chrząstowice postanowił pozostawić ją bez rozpatrzenia. Przedmiotowe żądanie nie mieści się w zakresie zadań i kompetencji organów gminy określonych w art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, a nadto przygotowanie przez organ wykonawczy projektu uchwały popierającej petycję o dokonanie pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski, skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski Pani byłoby sprzeczne z zapisami Konstytucji naszego kraju. Zgodnie z art. 25 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej władze publiczne zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym.
Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2004 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870), petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów, zwaną dalej „podmiotem wnoszącym petycję”, do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Z uwagi na fakt, że w/w postulat nie dotyczy sprawy publicznej i nie jest kierowany do organów władzy publicznej, Wójt Gminy Chrząstowice nie ma możliwości przekazania go w trybie art. 6 ust. 1 cyt. wyżej ustawy podmiotowi właściwemu.


 II. Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Rady Gminy Chrząstowice:

Lp. Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach) Skan petycji Przedmiot petycji Data złożenia petycji Przewidywany termin załatwienia sprawy Zasięgane opinie Informacja o sposobie załatwienia petycji
1 Renata Sutor 2.1.2019 Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa   02.12.2019 Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak

Skan odpowiedzi na petycję nr BR.151.2.1.2019

W dniu 20 grudnia 2019 r. wystosowano odpowiedź, w której poinformowano o podjęciu przez Radę Gminy Chrząstowice w dniu 18 grudnia 2019 r. uchwały nr XIII.87.2019 w sprawie rozpatrzenia petycji.
Rada Gminy Chrząstowice uznała petycję za bezprzedmiotową w części określonej w pkt 1 – w zakresie postulatu o zmianę przepisów prawa miejscowego, obejmującego ustalenie nieodpłatnych miejsc publicznych służących jako parkingi przed wszystkimi kościołami, cmentarzami oraz szpitalami, a także postulatu, aby we wszystkich szpitalach ceny sprzedawanych produktów żywnościowych nie przekraczały cen detalicznych obowiązujących w zwykłych sklepach, ponieważ na terenie Gminy Chrząstowice nie wprowadzono opłat za parkingi przy kościołach, cmentarzach i szpitalach, a ponadto na terenie Gminy Chrząstowice nie występują szpitale.
Rada Gminy Chrząstowice uznała się za niewłaściwą do rozpatrzenia pozostałej części petycji (w zakresie punktów 2 – 11), dotyczącej postulatów o zmianę przepisów ustaw i w tej części postanowiła przekazać petycję do Kancelarii Sejmu, Senatu, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Rady Ministrów.

Skan pisma w sprawie przekazana części petycji do rozpatrzenia według właściwości.

Załączniki

Skan petycji nr BR.152.1.1a.2019 (40.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Skan petycji nr BR.152.1.1b.2019 (96.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Skan petycji nr BR.152.1.2.2019 (77.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Skan odpowiedzi na petycję nr BR.152.1.1.2019 (92.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Skan petycji nr BR.152.2.1.2019 (272.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Skan petycji nr BR152.1.3.2019 (574.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Skan pisma w sprawie przekazania części petycji nr BR.152.2.1.2019 (430.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Skan odpowiedzi na petycję nr BR.152.2.1.2019 (240.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Skan odpowiedzi na petycję nr BR.152.1.2.2019 (209.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Skan odpowiedzi na petycję nr BR.152.1.3.2019 (214.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Urząd Gminy Chrząstowice
Źródło informacji:Wójt - Florian Ciecior
Data utworzenia:2019-08-05 14:50:41
Wprowadził do systemu:Grażyna Fila
Data wprowadzenia:2019-08-06 14:50:53
Opublikował:Grażyna Fila
Data publikacji:2019-08-06 15:27:48
Ostatnia zmiana:2020-01-09 13:13:27
Ilość wyświetleń:394

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij