Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Chrząstowice

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego

Chrząstowice, dn. 2019-08-19


ZP.271.9.2019


Gmina Chrząstowice: Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Niwki

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 569825-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego tak
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Chrząstowice, Krajowy numer identyfikacyjny 53141301800000, ul. ul. Dworcowa  38, 46-053  Chrząstowice, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 219 613, e-mail ug@chrzastowice.pl, faks 774 219 666.
Adres strony internetowej (url): http://www.chrzastowice.bip.net.pl/
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: http://www.chrzastowice.bip.net.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Niwki
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): ZP.271.9.2019
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: wykonanie sieci oświetleniowej kablowej ziemnej niskiego napięcia (230V AC) oraz ustawienie 14 nowych słupów oświetleniowych z oprawami LED w Niwkach przy ul. Polnej, Głównej, Podleśnej, Świerkowej, Sosnowej oraz Konwalii.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części: nie
II.5) Główny Kod CPV: 45316100-6
Dodatkowe kody CPV: 45231400-9, 45232200-4, 45315100-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 196001
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: Instalatorstwo Elektryczne Hubert Loch
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Cmentarna 9a
Kod pocztowy: 46-042
Miejscowość: Szczedrzyk
Kraj/woj.: opolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 140220
Oferta z najniższą ceną/kosztem 140220
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 154101.33
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Wójt Gminy Chrząstowice
Florian Ciecior

Metadane

Podmiot udostępniający:Wójt - Florian Ciecior
Źródło informacji:Wójta - Florian Ciecior
Data utworzenia:2019-08-19 14:50:37
Wprowadził do systemu:Agnieszka Sawlik
Data wprowadzenia:2019-08-19 14:50:51
Opublikował:Agnieszka Sawlik
Data publikacji:2019-08-19 14:52:59
Ostatnia zmiana:2019-08-19 14:54:32
Ilość wyświetleń:127

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij