Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Chrząstowice

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o zmianie umowy

Chrząstowice, dn. 2019-09-17


ZP.271.7.2019

Chrząstowice: Wykonanie remontu dróg gminnych na terenie Gminy Chrząstowice
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane
Ogłoszenie nr 560195991-N-2019 z dnia 17-09-2019 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 551882-N-2019
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: tak
Numer ogłoszenia: 510137704-N-2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający tak
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Chrząstowice, Krajowy numer identyfikacyjny 53141301800000, ul. ul. Dworcowa  38, 46-053  Chrząstowice, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 219 613, e-mail ug@chrzastowice.pl, faks 774 219 666.
Adres strony internetowej (url): http://www.chrzastowice.bip.net.pl/
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
http://www.chrzastowice.bip.net.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie remontu dróg gminnych na terenie Gminy Chrząstowice
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.7.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie nawierzchni według poniższego wykazu: 1)Chrząstowice ul. Ozimska boczna Razem: 50mb x 4m+ 1 włączenie do DP 1711 O -tłuczniowa 2)Chrząstowice ul. Borowa Razem: 150mb x 3m + 1 włączenie do DP 1711 O -tłuczniowa 3)Suchy Bór ul. Leśna Razem: 282mb x 3m -tłuczniowa,stary asfalt do sfrezowania 4)Lędziny ul. Poziomkowa (boczna ul. Szkolnej w str. ul. Jaśminowej) Razem: 350mb x 3m + 1 włączenie -tłuczniowa 5)Niwki ul. Główna Razem: 150mb x 3m + 1 włączenie do DP 1745 O -tłuczniowa 6)Dębska Kuźnia ul. Zacisze Razem: 100mb x 3m + 1 włączenie -tłuczniowa 7)Dębska Kuźnia ul. Wolności Razem: 110mb x 3m -tłuczniowa 8)Dębie ul. Cmentarna Razem: 60mb x 3m -tłuczniowa 9)Daniec ul. Dębska Razem: 210mb x 3m+ 1 włączenie do DP 1746 O -tłuczniowa, stary asfalt do sfrezowania; wykonanie odwodnienia, 10)Falmirowice ul. Szkolna Razem: 68mb x 3m -tłuczniowa Łącznie 4740 m2 2. W ramach remontu dróg gminnych należy oczyścić, wyprofilować istniejące podbudowy tłuczniowe oraz asfaltowe (poz. 3 oraz 9). Na ul. Leśnej w m. Suchy Bór, na odcinku długości 250 mb, oraz na ul. Dębskiej w m. Daniec, na odcinku długości 210 mb, nawierzchnię z betonu asfaltowego należy wykonać na istniejących nawierzchniach asfaltowych po ich uprzednim sfrezowaniu. Po wyprofilowaniu oraz wyrównaniu istniejących podbudów należy wykonać nową warstwę z kamienia łamanego 0-31.5 mm gr. 10 cm. Nie dopuszcza się stosowania kamienia wapiennego, oraz kamienia mającego tendencje do lasowania się. Zaleca się wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego granitowego lub bazaltowego. Po ułożeniu warstwy kamienia, wyprofilowaniu i zagęszczeniu należy wykonać skropienie międzywarstwowe lepiszczem bitumicznym oraz ułożyć warstwę ścieralną z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm. Po wykonaniu nawierzchni ścieralnej należy wyprofilować pobocza z kamienia łamanego 0-16 mm o szerokości min. 30 cm. Na skrzyżowaniach dróg wymienionych w poz. 1, 2, 5 oraz 9 z drogami powiatowymi należy wykonać oznakowanie pionowe zgodnie z projektami organizacji ruchu. Na drodze wymienionej w poz. 9 należy dodatkowo wykonać odwodnienie określone w przedmiarze robót. 3.Spadki poprzeczne remontowanych dróg dostosować do warunków terenowych w sposób umożliwiający odprowadzenie wód opadowych. Kierunki spadków uzgodnić z pracownikiem merytorycznym Zamawiającego. W ramach umowy Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia w remontowanych drogach zaworów gazowych, wodociągowych, studzienek kanalizacji sanitarnej lub telefonicznych.
II.4) Główny kod CPV: 45233220-7
Dodatkowe kody CPV: 45233142-6
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów: 60 dni
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY: 30/08/2019
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
Zakończenie umowy : w terminie do dnia 20 września 2019 r.
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Zmiana umowy spowodowana jest niezależnymi od Wykonawcy i Zamawianego pracami polegającymi na budowie sieci gazowej na ul. Leśnej w Suchym Borze, w wyniku czego niemożliwe było wykonanie prac w terminie.


Wójt Gminy Chrząstowice
Florian Ciecior

Metadane

Podmiot udostępniający:Wójt - Florian Ciecior
Źródło informacji:Wójt - Florian Ciecior
Data utworzenia:2019-09-17 13:28:32
Wprowadził do systemu:Agnieszka Sawlik
Data wprowadzenia:2019-09-17 13:28:52
Opublikował:Agnieszka Sawlik
Data publikacji:2019-09-17 13:30:53
Ostatnia zmiana:2019-09-17 13:31:00
Ilość wyświetleń:83

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij