Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Chrząstowice

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o zamówieniu

Chrząstowice, dn. 2019-09-20

ZP.271.12.2019

 

Gmina Chrząstowice: Przebudowa drogi gminnej ul. Kolonia w Dębskiej Kuźni
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 600101-N-2019 z dnia 2019-09-20

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak
Nazwa projektu lub programu Fundusz Dróg Samorządowych

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Tak

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Chrząstowice, krajowy numer identyfikacyjny 53141301800000, ul. ul. Dworcowa  38 , 46-053  Chrząstowice, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 219 613, e-mail ug@chrzastowice.pl, faks 774 219 666.
Adres strony internetowej (URL): www.chrzastowice.pl
Adres profilu nabywcy: www.chrzastowice.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): nie dotyczy

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Tak, http://www.chrzastowice.bip.net.pl/
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak, www.chrzastowice.bip.net.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie Nie
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak, inny sposób: papierowy. Adres: Urząd Gminy Chrząstowice, ul. Dworcowa 38, 46-053 Chrząstowice
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej ul. Kolonia w Dębskiej Kuźni
Numer referencyjny: ZP.271.12.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa drogi gminnej ul. Kolonia w Dębskiej Kuźni” na odcinku 677,5 mb. Początek opracowania km 0+000.00 włącza się do drogi powiatowej nr 1714 O. Koniec opracowania zlokalizowany jest w obrębie posesji nr 46 (obręb działki nr 384/166). Nawierzchnia drogi wymaga wymiany pakietu warstw bitumicznych. Na etapie realizacji robót należy ręcznie dokonać przekopów kontrolnych w celu rzeczywistego zagłębienia i przebiegu oraz określenia stanu technicznego urządzeń podziemnych. Podstawowe parametry techniczne - koncepcja rozwiązania projektowego - długość odcinka drogi 677,50 m - kategoria ruchu KR1 - obciążenie nawierzchni 115 kN/oś - klasa techniczna drogi - D - prędkość projektowa – 50 km/h - szerokość jezdni – 5,00 – 5,50 m - spadki poprzeczne jezdni - od 2,0% - spadki poprzeczne poboczy - 6,0% - rodzaj nawierzchni jezdni - beton asfaltowy - rodzaj nawierzchni chodnika - kostka betonowa gr. 8 cm kolor szary - rodzaj nawierzchni zjazdów - kostka betonowa gr. 8 cm kolor grafit - szerokość poboczy – 0,75 m - rodzaj nawierzchni poboczy - kruszywo łamane Włączenie drogi powiatowej W związku z przebudową drogi nie ma potrzeby przebudowy skrzyżowania z drogą powiatową nr 1714 O. Skrzyżowanie drogi powiatowej zostało przebudowane w 2018 r. Przebudowany odcinek ul. Kolonia należy powiązać z wyremontowanym odcinkiem włączenia jak również połączyć ze sobą projektowany chodnik. Rozbiórki i wyburzenia Przewiduje się rozbiórkę istniejącej nawierzchni bitumicznej, elementów kolidujących z chodnikiem, obrzeży, krawężników drogi, elementów odwodniania itp. Poszerzenie jezdni Na odcinku przebudowanej drogi zaprojektowano jej lokalne poszerzenie (zgodnie z projektem zagospodarowania i przekrojami). Na odcinku od km 0+000 do km 0+430 zaprojektowano poszerzenie jezdni do 5,50 m. Na dalszym odcinku od km 0+430 do km 0+490 jezdnię należy poszerzyć do 5,0 m. (szczegóły zgodnie z planem zagospodarowania). Konstrukcja poszerzenia - w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm (dotyczy całej szerokości) - w-wa wyrównawcza w betonu asfaltowego AC16W gr. 5 cm (dotyczy całej szerokości) - w-wa podbudowy w betonu asfaltowego AC16W gr. 4 cm (dotyczy tylko poszerzenia) - podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C12/15 gr. 20 cm (dotyczy tylko poszerzenia) Konstrukcja nawierzchni chodników - warstwa ścieralna z wibroprasowanej kostki betonowej grubości 8 cm - podsypka z miału kamiennego – grub. 3 cm - podbudowa zasadnicza z kamienia łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie – 15 cm - w-wa odsączająca z pospółki grub. 10 cm Zjazdy Na odcinku przebudowywanej drogi zaprojektowano utwardzenie zjazdów indywidualnych. Zjazdy należy wykonać z kostki betonowej gr. 8 cm ułożonej na warstwie miału kamiennego gr. 3 cm oraz podbudowie kamienia łamanego 0-31,5 mm gr. 25 cm. Konstrukcja nawierzchni zjazdów składać się będzie: - warstwa ścieralna z wibroprasowanej kostki betonowej grubości 8 cm, - podsypka z miału kamiennego – grub. 3 cm, - podbudowa zasadnicza z kamienia łamanego granitowego lub bazaltowego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie – 25 cm. Docelowe oznakowanie Projekt docelowego oznakowania powyższej drogi stanowi odrębne opracowanie. Na odcinku przebudowanej drogi zaprojektowano 2 progi zwalniające typu plateau. Wyniesienie - próg zwalniający należy wykonać z kostki betonowej kolor czerwony. Zaleca się wykonanie progu z kostki drobnowymiarowej gr. 8 cm. Postanowienia końcowe. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia kontroli jakości robót określonych w w/w SST. Roboty w obrębie istniejącego uzbrojenia prowadzić należy ręcznie ze szczególną ostrożnością. Przed oddaniem drogi do ruchu wyregulować należy wszelkie istniejące studnie, zasuwy i inne elementu uzbrojenia. Na wykonawcy spoczywa również obowiązek wykonania oznakowania obrębu prowadzenia robót. Wszelkie zmiany (dotyczące wykonania robót, doboru rodzaju i ilości materiałów oraz obmiaru robót), które mają znaczący wpływ na jakość wykonanej nawierzchni i na wartość kosztorysową, należy przed przystąpieniem do robót uzgodnić z Inspektorem Nadzoru. Rozwinięcie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia określa projekt budowlany, opis techniczny, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót.
II.5) Główny kod CPV: 45233142-6
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45233140-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:      Waluta:

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień dodatkowych, określonych w art. 67 ust 1 pkt 6 polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych. w wysokości do 30 % zadania podstawowego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-07-22
II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 1.000.000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, udokumentowania zrealizowania w ciągu ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane (zamówienia) polegające na budowie, przebudowie, remoncie: drogi, ulicy albo też polegające na remoncie bieżącym obiektów drogowych, przy czym: jedna robota budowlana musi obejmować swoim zakresem wykonanie nawierzchni bitumicznej, ponadto każda robota musi być o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Oświadczenie zał. nr 2 do SIWZ

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Oświadczenie zał. nr 3 do SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. -Wykaz robót budowlanych ( wraz z dowodami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie) wykonanych nie wcześniej niż 5 lat przed upływem składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym czasie polegające na budowie, przebudowie, remoncie: drogi, ulicy albo też polegające na remoncie bieżącym obiektów drogowych, przy czym: jedna robota budowlana musi obejmować swoim zakresem wykonanie nawierzchni bitumicznej, ponadto każda robota musi być o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto (zał. nr 5). -Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie zamówienia wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień , a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie dysponowania tymi osobami (zał. nr 6). Wykonawca jest zobowiązany do wskazania osób odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia, z podaniem: imion i nazwisk, kwalifikacji, doświadczenia zawodowego oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami. -Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (zał. nr 7). -Ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjna min. 1.000.000,00 zł.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

-Potwierdzenie wadium -Pełnomocnictwo

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium, przed upływem terminu składania ofert, w wysokości: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) w pieniądzu (przelew) na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Leśnica Filia Chrząstowice rachunek nr 12 89071063 20087006 6514 0005 z dopiskiem „Wadium – „Przebudowa drogi gminnej ul. Kolonia w Dębskiej Kuźni” 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836, 1572).
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów - nie dotyczy

IV.1.8) Aukcja elektroniczna - nie dotyczy
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Okres udzielonej gwarancji

40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem - nie dyyczy
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego - nie dotyczy
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  - nie dotyczy
IV.4) Licytacja elektroniczna  - nie dotyczy

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Postanowienia umowy zawarte są w zał nr 8 do SIWZ
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Na podstawie art. 147 ust. 1 i 2 ustawy Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie musiał wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto podanej w ofercie. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Leśnica Filia Chrząstowice rachunek nr 12 89071063 20087006 6514 0005 z podaniem tytułu: „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, „Przebudowa drogi gminnej ul. Kolonia w Dębskiej Kuźni”. Zamawiający zwróci kwotę stanowiącą 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości. Kwota, o której mowa w pkt. 8 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane (podstawą jest data odbioru końcowego). W przypadku gdyby Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy miało inną formę niż pieniądz, wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane przedstawi nowy dokument Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy stanowiący 30% wartości dotychczasowego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, po przedstawieniu przez Wykonawcę wystawcy Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, Protokółu Odbioru Końcowego).

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany kontraktowe) oraz zmian terminu zakończenia inwestycji w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi we wzorze umowy, stanowiących załącznik nr 8 do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Złożona oferta wraz z załącznikami będzie jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji co, do których Wykonawca składając ofertę zastrzegł oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. W przypadku gdy Wykonawca nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010, 1649). Zamawiający uzna zastrzeżenie tajemnicy za bezskuteczne, o czym poinformuje Wykonawcę. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny być zgrupowane i stanowić oddzielną część oferty, opisaną w następujący sposób: „tajemnica przedsiębiorstwa – tylko do wglądu przez Zamawiającego”.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-08, godzina: 09:45,
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie

 Wójt Gminy Chrząstowice

Florian Ciecior

Załączniki

Mapa - docelowe oznakowanie 1 (2.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Mapa - docelowe oznakowanie 2 (322.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Mapa - zagospodarowanie terenu 1 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Mapa - zagospodarowanie terenu 2 (357.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Opis techniczny - docelowe oznakowanie (163.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Opis techniczny - metryka projektu (460.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Profil podłużny drogi (868.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przedmiar (298.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przekrój 2-2 (254.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przekrój A-A (984.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przekrój B-B (983.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przekrój C-C (650kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przekrój D-D (582.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przekrój E-E (468.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przekrój I-I (269.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SSTWiOR (42.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Studnia chłonna (146.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Szczegół 1 (127.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Szczegół 2 (131.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Szczegół 3 (125.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Szczegół 4 (424.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Szczegół KD (163kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Szczegół uspokojenia ruchu (285.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uzgodnienie z PSG (631kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uzgodnienie z ZDP (791.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Widok ogólny odwodnienia (343kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Widok ogólny zjazdu do posesji (333.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Widok ogólny zjazdu poza chodnikiem (378.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Współrzędne - elementy trasy (741.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wycinka drzew - decyzja (255.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wycinka dzrew - lokalizacja (569.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 8 do Siwz -Projekt umowy - ul. Kolonia w DK (44.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 9 do SIWZ - Harmonogram (14.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zatwierdzenie - organizacja ruchu (360.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zgłoszenie budowlane - ul. Kolonia (164.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ ul. Kolonia w Dębskiej Kużni (295kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Wójt - Florian Ciecior
Źródło informacji:Wójt-Florian Ciecior
Data utworzenia:2019-09-20 09:56:31
Wprowadził do systemu:Agnieszka Sawlik
Data wprowadzenia:2019-09-20 09:56:47
Opublikował:Agnieszka Sawlik
Data publikacji:2019-09-20 10:07:00
Ostatnia zmiana:2019-09-23 09:29:21
Ilość wyświetleń:453

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij