O G Ł O S Z E N I E

Informuję, że w dniu 28 września 2022 r. (środa) o godz. 15.00 w klubie samorządowym w Chrząstowicach odbędzie się XLIII sesja Rady Gminy Chrząstowice. 

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta i Zastępcy Wójta.
3. Sprawozdania z działalności międzysesyjnej stałych Komisji Rady Gminy.
4. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Gminy Chrząstowice.
5. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Gminy Chrząstowice.
6. Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Gminy Chrząstowice.
7. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chrząstowice za I półrocze 2022 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chrząstowice za I półrocze 2022 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrząstowice.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Chrząstowice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Chrząstowice.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od zawarcia umowy w trybie przetargowym na dzierżawę części działki nr 237/35, k.m. 6 obręb Chrząstowice, na okres 10 lat.
13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Rady Gminy Chrząstowice.
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chrząstowice na 2022 rok.
16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
17. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
18. Wolne wnioski i zapytania.
19. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
20. Zamknięcie obrad.

Z projektami uchwał, będącymi przedmiotem obrad, można zapoznać się na stronie internetowej: www.chrzastowice.bip.net.pl, w dziale „Prawo lokalne” - „Projekty uchwał Rady Gminy” oraz na portalu eSesja Gminy Chrząstowice www.chrzastowice.esesja.pl.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Krzysztof Warzecha