INFORMACJA PUBLICZNA A INFORMACJE NIEPUBLIKOWANE W BIP

Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. nr 112 poz. 1198) stanowi realizację zasady zapisanej w art. 54 i 61 Konstytucji RP.

Według w/w ustawy każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonym w ustawie.

Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdemu, bez wykazywania interesu prawnego i faktycznego.

Uprawnienie obejmuje:
- pozyskanie informacji
- wgląd do dokumentów urzędowych
- dostęp do posiedzeń kolegialnych organów władzy pochodzących z wyborów powszechnych.

Informacje publiczne nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej dostępne są w Urzędzie Gminy na wniosek zainteresowanej osoby.

Wniosek o udostępnienie informacji może być złożony ustnie, pisemnie (formularz wniosku publikujemy w załączeniu) lub w formie wzorów wniosków opracowanych przez poszczególne referaty i samodzielne stanowiska Urzędu Gminy.

Udostępnienie informacji następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Informacja publiczna może  być udostępniana w drodze wyłożenia do wglądu lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych.

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych (państwowa, służbowa, skarbowa, statystyczna) oraz ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne.