Składanie wniosków o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

 

Nauczycielom kontraktowym, zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Chrząstowice, którzy posiadają wymagane kwalifikacje i zdadzą egzamin przed komisją egzaminacyjną - Gmina Chrząstowice nadaje stopień nauczyciela mianowanego w drodze decyzji administracyjnej.

Procedura wydania decyzji w sprawie nadania stopnia nauczyciela mianowanego, uzyskanego w drodze postępowania egzaminacyjnego:

Wymagane dokumenty:

Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego wraz z załącznikami:

1) kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, a w przypadku nauczyciela kontraktowego - także kopię aktu nadania tego stopnia, poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;

2) zaświadczenie dyrektora szkoły o:

 • wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał staż,
 • dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego i dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji tego planu,
 • przyczynach wydłużenia okresu stażu oraz zaliczenia dotychczas odbytego stażu w przypadkach określonych w art. 9d ust. 5 i 5a oraz art. 9f ust. 2 i 4 Karty Nauczyciela, ze wskazaniem podstawy prawnej odpowiednio wydłużenia albo zaliczenia okresu stażu oraz okresu nieobecności w pracy lub niepozostawania w stosunku pracy;

3) kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;

4) kopię oceny dorobku zawodowego za okres stażu, poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.

Składane dokumenty powinny składać się z oryginału wniosku i zaświadczenia dyrektora oraz kopii poświadczonych przez dyrektora placówki oświatowej pozostałych wymaganych dokumentów.

 

Formularze do pobrania:

1. WNIOSEK O PODJĘCIE POSTĘPOWANIA EGZAMINACYJNEGO

2. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 
3. ZAŚWIADCZENIE DYREKTORA SZKOŁY
 

Termin i sposób załatwiania
Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego nauczyciel zobowiązany jest złożyć w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu.

Dla nauczycieli, którzy złożoną wnioski do dnia 30 czerwca przeprowadza się postępowanie egzaminacyjne do dnia 31 sierpnia danego roku.
Dla nauczycieli, którzy złożoną wnioski do dnia 31 października przeprowadza się postępowanie egzaminacyjne do dnia 31 grudnia danego roku.


Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu Gminy Chrząstowice
ul. Dworcowa 38, 46-053 Chrząstowice, I piętro, pok. 15

Informacji udziela: Grażyna Fila, Kierownik Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji, parter, pok. 3, tel. 774219456

Informacja o egzaminie

O terminie egzaminu nauczyciel powiadamiany jest na minimum 7 dni przed wyznaczonym terminem.

 • Przewidywany czas trwania egzaminu - 50 minut,
 • I część egzaminu - prezentacja, w trakcie, której nauczyciel może posłużyć się materiałami potwierdzającymi realizację omawianych osiągnięć oraz spełnienie wymagań egzaminacyjnych - do 15 minut,
 • II część egzaminu - pytania członków komisji, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 2200)

Pozostałe informacje

Akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego wręczany jest nauczycielom uroczyście przez Wójta Gminy Chrząstowice (lub osobę wyznaczoną przez Wójta Gminy Chrząstowice). Uroczystości wręczania aktów mianowania odbywają się odpowiednio w sierpniu lub w grudniu, w zależności od miesiąca, w którym przeprowadzono postępowanie egzaminacyjne. Zmiana wynagrodzenia nauczycieli, którzy zdali egzamin w okresie:

 • od 1 stycznia do 31 sierpnia danego roku nastąpi od 1 września danego roku,
 • od 1 września do 31 grudnia danego roku nastąpi z dniem 1 stycznia roku następnego.

Tryb odwoławczy:

Nauczycielowi przysługuje odwołanie od wydanej decyzji do Opolskiego Kuratora Oświaty, przekazywane za pośrednictwem Wójta Gminy Chrząstowice.

Opłata skarbowa: brak

Opłaty administracyjne: brak

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021, poz. 1762 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2020, poz. 2200);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021, poz. 735 z późn. zm.).