Wzór wniosku o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczyciela - do pobrania w załączeniu!

UCHWAŁA Nr XXXIX.308.2022
RADY GMINY CHRZĄSTOWICE
z dnia 23 czerwca 2022 r.

w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. osamorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079) oraz art. 72  ust. 1, w związku z art. 91d  pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia  1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762, z 2022 r. poz. 935,  1116), po zasięgnięciu opinii zakładowej organizacji związkowej, uchwala się, co następuje:

§ 1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla osób uprawnionych, o których mowa w art. 72  ust. 1 i 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta  Nauczyciela, zwanych dalej nauczycielami, w danym roku kalendarzowym określana jest w uchwale budżetowej Rady Gminy Chrząstowice.
§ 2. Środki finansowe przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli niewykorzystane w danym roku nie przechodzą na rok następny.
§ 3. Środkami finansowymi wymienionymi w § 1 dysponuje Wójt Gminy Chrząstowice.
§ 4. Pomoc zdrowotna przyznawana jest dla:
1) nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Chrząstowice w wysokości co najmniej 1 etatu;
2) nauczycieli, którzy przeszli na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne i należą do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Chrząstowice.
§ 5. Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie bezzwrotnego świadczenia pieniężnego i przysługuje tylko raz w roku kalendarzowym.
§ 6. Wysokość przyznanej pomocy zdrowotnej uzależniona jest od rodzaju i przebiegu choroby, a w szczególności od poniesionych kosztów leczenia oraz od wysokości dochodów, przypadających na jednego członka rodziny nauczyciela.
§ 7. Jednorazowa kwota przyznanej pomocy zdrowotnej nie może być wyższa niż wysokość poniesionych i udokumentowanych przez nauczyciela kosztów leczenia.
§ 8. Pomoc zdrowotna przyznawana jest w związku z ciężką lub przewlekłą chorobą. W szczególności pomoc zdrowotna może być przyznana na pokrycie kosztów leczenia specjalistycznego, m.in. na: zakup leków, środków spożywczych specjalnego  przeznaczenia  żywieniowego, wyrobów medycznych i sprzętu rehabilitacyjnego, zleconych przez lekarza, związanych z procesem leczenia, finansowanie badań, konsultacji, wizyt lekarskich, hospitalizacji, leczenia sanatoryjnego, zabiegów rehabilitacyjnych.
§ 9.1. Pomoc zdrowotna przyznawana jest przez Wójta Gminy Chrząstowice na podstawie wniosku nauczyciela.
2. Do wniosku należy dołączyć dokumenty uzasadniające konieczność przyznania pomocy zdrowotnej, w szczególności poświadczające stan zdrowia i poniesione koszty leczenia:
1) oryginał aktualnego zaświadczenia od lekarza o chorobie ciężkiej lub przewlekłej nauczyciela;
2) oświadczenie nauczyciela o wysokości średniego miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie ze wszystkich źródeł (brutto) z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym został złożony wniosek, liczbie osób w rodzinie oraz wysokości dochodu w rodzinie, będącej podstawą obliczenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie nauczyciela;
3) oryginały imiennych rachunków lub faktur potwierdzających poniesione koszty, o których mowa w § 8;
4) aktualne zaświadczenie dyrektora placówki oświatowej o zatrudnieniu lub zaświadczenie, że nauczyciel jest emerytem, rencistą lub pobiera nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, należy złożyć w Urzędzie Gminy Chrząstowice, 46-053 Chrząstowice, ul. Dworcowa 38, w terminie do 30 września roku kalendarzowego. O przyjęciu wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Chrząstowice, a nie data stempla pocztowego.
4. Wniosek może dotyczyć udzielenia pomocy zdrowotnej za okres 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.
5. Jeżeli wniosek nie spełnia wymagań, o których mowa w ust. 2–4, Wójt Gminy Chrząstowice wzywa nauczyciela do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. W przypadku nieuzupełnienia wniosku w wyznaczonym terminie, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.
§ 10.1. Rozpatrywanie wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli odbywa się w terminie do 30 listopada roku kalendarzowego.
2. Przy rozpatrywaniu wniosków nauczycieli o udzielenie pomocy zdrowotnej i ustalaniu wysokości zasiłku pieniężnego bierze się pod uwagę:
1) sytuację zdrowotną nauczyciela, przebieg choroby oraz okoliczności z tym związane;
2) sytuację materialną nauczyciela oraz osób prowadzących z nim wspólne gospodarstwo domowe;
3) wysokość udokumentowanych, poniesionych przez nauczyciela kosztów, o których mowa w § 8.
§ 11. Pomoc zdrowotna ma charakter uznaniowy i może być realizowana tylko do wysokości posiadanych środków.
§ 12.1. Wójt rozpatruje złożone wnioski, przyznaje pomoc zdrowotną oraz określa jej wysokość.
2. Odmowa przyznania zapomogi następuje w formie pisemnej i zawiera uzasadnienie.
3. Od pisma odmawiającego przyznanie pomocy zdrowotnej nie przysługuje odwołanie.
§ 13. Wypłata przyznanych środków dokonywana będzie na rachunek bankowy wskazany  przez  nauczyciela we wniosku.
§ 14. Tracą moc uchwały:
1) nr IX/47/2007 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie  przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy, a także warunków i sposobu ich przyznawania;
2) nr XIII.92.2012 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy, a także warunków i sposobu ich przyznawania.
§ 15. Wykonanie uchwałypowierza się Wójtowi Gminy Chrząstowice.
§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku  Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Warzecha

 

ZARZĄDZENIE Nr 491.2022
WÓJTA GMINY CHRZĄSTOWICE
z dnia 20 lipca 2022 r.

w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczyciela


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079), w związku z § 9 ust. 1 i § 15 uchwały nr XXXIX.308.2022 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania (Dz. Urz. Województwa Opolskiego z 2022 r. poz. 1786) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór wniosku o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczyciela, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Chrząstowice
Florian Ciecior