SPOSÓB STANOWIENIA AKTÓW PUBLICZNOPRAWNYCH

 

     Na podstawie uprawnień ustawowych samorządowi gminy przysługuje prawo stanowienia przepisów powszechnie obowiązujących na obszarze gminy. W zakresie nieuregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących, Rada Gminy może wydawać przepisy porządkowe, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego. 
    Akty prawa miejscowego ustanawia Rada Gminy w formie uchwały podejmowanej na sesji Rady.

     W przypadkach niecierpiących zwłoki Wójt Gminy może wydawać przepisy porządkowe w formie zarządzeń, które podlegają zatwierdzeniu na najbliższej sesji Rady Gminy.

     Projekt aktu prawnego powinien zawierać:
- oznaczenie rodzaju aktu prawnego z podaniem organu, który go wydaje,
- kolejny numer i datę aktu prawnego,
- określenie przedmiotu aktu,
- podstawę prawną,
- treść aktu,
- oznaczenie organu lub podmiotów wykonujących dany akt prawny,
- w razie potrzeby klauzulę o uchyleniu obowiązującego aktu prawnego,
- określenie terminu wejścia w życie.

     Wójt Gminy wydaje również akty prawne wewnętrznego urzędowania w formie zarządzeń. Akty te nie posiadają mocy przepisów prawa miejscowego. Projekty tych aktów opracowują pod względem merytorycznym, prawnym i redakcyjnym właściwe stanowiska pracy. Projekt aktu prawnego wydawanego przez Wójta może być konsultowany z organizacjami społecznymi, związkami zawodowymi, jeżeli opracowujący uzna to za konieczne bądź wskazane albo obowiązek ten wynika z przepisu szczególnego. Akt taki powinien być uzgodniony i zaopiniowany przez radcę prawnego.

     Rejestry uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta Gminy są prowadzone przez Urząd Gminy Chrząstowice na stanowisku ds. obsługi Biura Rady Gminy.

     Rejestr zarządzeń Wójta – jako Kierownika Urzędu prowadzony jest przez Kierownika Referatu Organizacyjnego.

 

ZASADY OPRACOWYWANIA PROJEKTÓW AKTÓW PRAWNYCH określone zostały w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Chrząstowice.

SPOSOBY STANOWIENIA AKTÓW PUBLICZNOPRAWNYCH określone zostały w Statucie Gminy Chrząstowice.