OGÓLNA  CHARAKTERYSTYKA  GMINY  CHRZĄSTOWICE

 

    Gminę Chrząstowice w powiecie opolskim utworzono uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu z dniem 1 stycznia 1973 roku. W jej skład weszło 9 sołectw:

1)      Chrząstowice,
2)      Daniec,
3)      Dąbrowice,
4)      Dębie,
5)      Dębska Kuźnia,
6)      Falmirowice,
7)      Lędziny,
8)      Niwki,
9)      Suchy Bór.

 

    Gmina Chrząstowice położona jest we wschodniej części województwa opolskiego, w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Opola i obejmuje część równiny opolskiej, która wchodzi w skład Niziny
Śląskiej. Gmina graniczy:
• od północy z gminą wiejską Turawa (powiat opolski),
• od wschodu z gminą miejsko-wiejską Ozimek (powiat opolski),
• od południowego wschodu z gminą wiejską Izbicko (powiat strzelecki),
• od południa z gminą wiejską Tarnów Opolski (powiat opolski),
• od zachodu z miastem wojewódzkim Opole (miasto na prawach powiatu).

 

    Siedzibą gminy jest miejscowość Chrząstowice.

 

    Pod względem ukształtowania terenu gmina Chrząstowice należy do terenów płaskich. Przez jej teren przepływają rzeki: Jemielnica (Chrząstawa – potoczna nazwa), Cienka (Ptaszkówka – potoczna nazwa), Sucha, Swornica.
Powierzchnia gminy wynosi 8.212,34 ha, z czego grunty rolne stanowią 51,7 % ogólnej powierzchni gminy, lasy i grunty leśne 42,5 %, grunty zabudowane i zurbanizowane 5,4%, grunty pod wodami 0,3% a użytki ekologiczne 0,1 %.

Powierzchnia poszczególnych sołectw kształtuje się następująco:
 

SOŁECTWO

Powierzchnia w km2

Chrząstowice

8,67

Daniec

22,04

Dąbrowice

2,82

Dębie

7,88

Dębska Kuźnia

9,83

Falmirowice

9,48

Lędziny

10,73

Niwki

7,43

Suchy Bór

3,25

 

    Łącznie gminę Chrząstowice zamieszkuje ok. 6.800 mieszkańców.

    Na zasoby i walory środowiska przyrodniczego składają się: klimat, rzeki, lasy, zróżnicowana powierzchnia, lokalne atrakcje przyrodnicze. Istotne jest przy tym nie tylko istnienie tych walorów w przestrzeni, ale również odpowiedni ich stan, a także określone między nimi proporcje.

    Ze względu na strukturę użytkowania gruntów, przyszłość gminy w dalszym ciągu wiąże się z rozwojem rolnictwa. Z drugiej strony coraz większe znaczenie będzie miał rozwój funkcji usługowych, produkcyjnych i rekreacyjnych (turystycznych).

    Znaczącym atutem dla rozwoju przemysłu jest położenie gminy – sąsiedztwo miasta Opola. Ponadto, dogodne położenie w układzie sieci komunikacyjnych, zwiększa rynek zbytu towarów i usług. Takie walory są nie tylko zachętą dla inwestorów krajowych i zagranicznych, ale decydują w głównej mierze o predyspozycjach rozwoju gminy.

    Lokalne władze podejmują szereg działań na rzecz przygotowania infrastruktury technicznej zarówno dla mieszkańców jak i dla przyszłych inwestorów. Warto tutaj wymienić: komunikację drogową, sieć dróg, telekomunikację, elektroenergetykę, wodociągi, kanalizację ścieków, gospodarkę odpadami stałymi itp.

    Podstawowym zadaniem gminy jest zaspokajanie podstawowych potrzeb wspólnoty, czyli wszystkich jej mieszkańców. W celu realizacji tego zadania gmina prowadzi działalność finansową, polegającą na pobieraniu dochodów i realizowaniu wydatków. Działalność ta, prowadzona samodzielnie w oparciu o własny budżet ma charakter wieloaspektowy i wielokierunkowy. Złożoność działalności gminy implikuje powstanie problemów, które gmina musi rozwiązywać przy ograniczonych zasobach i nieograniczonych potrzebach. Samodzielność gminy w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb jest jednak ograniczona. Wynika to z faktu, iż gmina oprócz środków własnych korzysta również ze środków przyznanych z budżetu państwa w formie dotacji oraz subwencji. Ponadto pobiera podatki i opłaty, zaciąga pożyczki i kredyty. Działalność finansowa jest prowadzona według określonych zasad, które są wyznaczone przez ogólne, powszechnie obowiązujące reguły postępowania, bez naruszenia konstytucyjnie zagwarantowanej samodzielności gminy jako podmiotu publiczno-prawnego. Możliwości gminy w realizowaniu zaplanowanych inwestycji są zależne od wielkości źródeł dochodów. Ograniczoność środków jakimi gmina dysponuje powoduje konieczność dokonywania wyborów inwestycji, jakie należy realizować w pierwszej kolejności.