ORGANIZACJA PRZYJMOWANIA, ROZPATRYWANIA I ZAŁATWIANIA SKARG I WNIOSKÓW

   

1. Wójt Gminy przyjmuje interesantów  w sprawach  skarg i wniosków w środy w godzinach od 13.00 do 17.00.

 

2. Zastępca Wójta, Sekretarz i pracownicy Urzędu przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy.       

 

3. Wszyscy pracownicy są zobowiązani do przyjmowania do protokołu skarg i wniosków zgłaszanych ustnie.

 

4. Przyjmujący skargi i wnioski zobowiązany jest potwierdzić złożenie skargi lub wniosku, jeżeli zażąda tego wnoszący.

 

5. Skargi i wnioski wpływające do Wójta i pracowników Urzędu podlegają zarejestrowaniu w Referacie Organizacyjnym.

 

6. Skargi i wnioski wpływające bezpośrednio do referatów lub stanowisk pracy należy niezwłocznie, w tym samym dniu przekazać do Sekretariatu celem rejestracji.

 

7. Jeżeli pracownik otrzymał skargę dotyczącą jego działalności jest obowiązany przekazać ją niezwłocznie bezpośredniemu przełożonemu lub Sekretarzowi.

 

8. W przypadku gdy Wójt nie jest właściwy do rozpatrzenia skargi lub wniosku pracownik o którym mowa w § 49 ust. 1, nie później niż w terminie 7 dni sporządza pismo o przekazaniu skargi lub wniosku właściwemu organowi, zawiadamiając o tym jednocześnie wnoszącego pismo, albo wskazując mu właściwy organ.

 

9. Skargi na działania Wójta oraz gminne jednostki organizacyjne oraz wnioski składane przez obywateli rozpatruje Rada.

 

10. Skargi i wnioski po zarejestrowaniu są przekazywane właściwym pracownikom merytorycznym, celem ich załatwienia.     

 

11. Pracownicy powinni przystąpić do rozpatrywania sprawy bez zbędnej zwłoki z zachowaniem terminów podanych w art. 237 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego

 

12. Skargi i wnioski, które nie wymagają zbierania dowodów informacji lub wyjaśnień należy rozpatrzyć i załatwić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie miesiąca.

 

13. W razie nie załatwienia skargi w terminie, w sprawie szczególnie skomplikowanej załatwienie skargi powinno nastąpić nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

 

14. O każdym niezałatwieniu skargi w terminie, należy zawiadomić skarżącego lub wnioskodawcę, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

 

15. Po załatwieniu skargi lub wniosku, całość dokumentacji pracownik merytoryczny jest obowiązany przekazać do Referatu Organizacyjnego.

 

16. Za terminowość, rzetelność i prawidłowość merytoryczną załatwienia skarg i wniosków oraz kompletowanie i stronę formalną dokumentacji odpowiada pracownik prowadzący sprawę.

 

17. Nadzór bieżący nad terminowością załatwiania skarg i wniosków oraz kompletowaniem i stroną formalną przekazywanej dokumentacji przez pracowników merytorycznych sprawuje pracownik Referatu Organizacyjnego.

 

18. Sekretarz Gminy co najmniej raz w roku przeprowadza kontrolę w zakresie ewidencjonowania, sposobu rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.

 

19. Pracownicy winni niewłaściwego i nieterminowego załatwiania skarg i wniosków podlegają odpowiedzialności porządkowej i dyscyplinarnej.

 

20. Regulacje prawne w zakresie trybu załatwiania skarg i wniosków określa Kodeks postępowania administracyjnego oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku sprawie organizacji przyjmowania i  rozpatrywania skarg i wniosków.

 

Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków uregulowana została w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Chrząstowice.