KIEROWNIK
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CHRZĄSTOWICACH
OGŁASZA NABÓR KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO PRACY
ASYSTENT RODZINY

I. Wymagania niezbędne
1. Wykształcenie wyższe
a) na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna;
b) na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szkoleń na asystenta rodziny i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną;
2. posiadanie pełnej władzy rodzicielskiej;
3. wypełnianie obowiązku alimentacyjnego – w przypadku, gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego;
4. niekaralność prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5. posiadanie obywatelstwa polskiego z zastrzeżeniem art.11 ust.1, 2 ustawy o pracownikach samorządowych;
6. pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełnych praw publicznych;
7. spełnianie wymagań określonych w ustawie o pracownikach samorządowych;
8. nieposzlakowana opinia;
9. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku.
II. Wymagania dodatkowe
1. Znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r., poz.1507 z póź.zm.)
2. Znajomość przepisów stawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 575 z póź.zm.)
3. Wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,
4. Samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
5. Komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność,
6. Odporność na sytuacje stresowe,
7. Umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,
8. Poczucie odpowiedzialności,
9. Umiejętność podejmowania decyzji,
10. Znajomość obsługi komputera i programów biurowych
11. Dyspozycyjność,
12. Prawo jazdy kat.B.
III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku
Do głównego obowiązku asystenta rodziny należeć będzie wsparcie i aktywizacja rodzin
zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz kierowanie procesem zmiany postaw
życiowych członków rodziny, zgodnie z art 15 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Asystent rodziny odpowiedzialny będzie za systematyczną indywidualną pracę z
rodzinami wskazanymi przez Ośrodek, udzielanie im kompleksowej pomocy i wsparcia w
wypełnianiu swoich zadań. W tym celu asystent rodziny m.in. będzie:
- współpracował z instytucjami takimi jak szkoła, przedszkole, sąd, urząd pracy, urząd gminy, itp.,
- pomagał w wypełnianiu zadań opiekuńczo – wychowawczych,
- pomagał i uczył oszczędnego zarządzania budżetem domowym,
- merytorycznie pomagał w prowadzeniu gospodarstwa domowego,
- pomagał w rozwiązywaniu podstawowych problemów socjalnych rodziny, wspierał jej aktywność społeczną,
- motywował do podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez poszczególnych członków rodziny,
- prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,
- prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
- dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny i przekazywanie tej oceny do GOPS,
- monitorował funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,
- sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach,
- współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,
- współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu pomocy w rodzinie (Dz.U. z 2015r. poz. 1390 ze zm.),
IV .  Warunki pracy
1. Wymiar czasu pracy :1/2 etatu
2. Forma zatrudnienia: umowa o pracę w systemie zadaniowego czasu pracy
3. Obowiązująca tygodniowa norma czasu pracy wynosi przeciętnie 20 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy
4. Wynagrodzenie miesięczne
5. Warunki pracy zgodnie z obowiązującymi pracowników samorządowych i przepisami powszechnie obowiązującymi (Kodeks Pracy, ustawa o pomocy społecznej, ustawa o pracownikach samorządowych, ustawa o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej oraz wewnętrznymi regulaminami.
V. Wymagane dokumenty
1. CV ze zdjęciem,
2. List motywacyjny,
3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4. Kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych,
5. Certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń,
6. Kopie świadectw pracy, ewentualnie referencje z zakładów pracy,
7. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie obowiązków asystenta rodziny,
8. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
9. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe, (w przypadku podpisania umowy kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),
10. Oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona,
11. Oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
12. Pisemne oświadczenie o przystąpieniu do konkursu z klauzulą o treści :
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych( (Dz.U. UE.L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z póź.zm.)”
VI. Miejsce składania wniosku
Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrząstowicach ul. Dworcowa 38, 46-03 Chrząstowice
Dokumenty aplikacyjne można składać w zamkniętych kopertach osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chrząstowicach lub za pośrednictwem poczty, z dopiskiem :
„Dotyczy naboru na wolne stanowisko asystent rodziny”
VII. Termin składania dokumentów
Oferty należy składać do dnia  11 maja 2020 r. do godz. 12.00. Decyduje data wpływu oferty do Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrząstowicach ul. Dworcowa 38 pokój nr 18, drogą pocztową bądź elektronicznie a adres mailowy opschrzastowice@op.pl

            Kierownik
           Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrząstowicach
            Jolanta Kozubska