Korzystanie z usług tłumacza języka migowego
w Urzędzie Gminy Chrząstowice

obrazek

Na mocy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011r. Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.) osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się zwana dalej „osobą uprawnioną” ma prawo do:

1)     ZAŁATWIANIA SPRAW PRZY POMOCY OSOBY PRZYBRANEJ

Nowym prawnym rozwiązaniem wprowadzonym przez ustawę o języku migowym i innych środkach komunikowania się jest możliwość reprezentowania osoby uprawnionej przez osobę przybraną. Może nią być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem osoby przybranej ma być pomoc w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej. Osoba przybrana nie jest zobowiązana do przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polski język migowy), SJM (system językowo-migowy) ani SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych). Z pomocy osoby przybranej osoba uprawniona nie może skorzystać wyłącznie w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej.

2)     KONTAKTU Z URZĘDEM ZA POŚREDNICTWEM NARZĘDZI WSPÓŁCZESNEJ KOMUNIKACJI, w szczególności poprzez:

·         korzystanie z poczty elektronicznej – ug@chrzastowice.pl,

·         korzystanie z elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP

·         przesyłanie faksów 77 4219 666.

3)     SKORZYSTANIA Z USŁUG TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO

Osoba uprawniona, która będzie chciała załatwić sprawę w instytucji publicznej może skorzystać z pomocy tłumacza polskiego języka migowego (PJM),

Urząd sprowadzi w wyznaczonym dniu tłumacza oraz zapewni miejsce do przeprowadzenia rozmowy z osobą uprawnioną.

Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z usług tłumacza co najmniej na trzy dni robocze przed zdarzeniem z wyłączeniem sytuacji nagłych. Chęć skorzystania z usługi należy zgłosić w formie pisemnej e-mailem, faksem, listownie lub poprzez inną osobę telefonicznie. Można skorzystać z gotowego formularza wniosku.

Dane do kontaktu:

Urząd Gminy Chrząstowice
Referat Organizacyjny - Sekretariat
ul. Dworcowa 38, 46-053 Chrząstowice
e-mail: kadry@chrzastowice.pl
fax: 77 4219 666
tel. 774110401, 774110407
Adres skrzynki na platformie ePUAP - /UG_Chrzastowice/skrytka

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.), która zgłosi chęć skorzystania z tłumacza języka migowego.