Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego stanowi wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.


 

ZASADY UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO, BĘDĄCYCH W POSIADANIU URZĘDU GMINY CHRZĄSTOWICE,

W CELU ICH PONOWNEGO WYKORZYSTYWANIA

 

Ponownemu wykorzystywaniu podlegają informacje: 

 

1.      udostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Chrząstowice www.chrzastowice.bip.net.pl

2.      udostępnione w serwisie informacyjnym na stronie www.chrzastowice.pl

 

3.      przekazane na wniosek o ponowne wykorzystywanie.

 

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego:

 

  1.      Ponowne wykorzystywanie informacji zawartych na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Chrząstowice (www.chrzastowice.bip.net.pl ), a także w serwisie informacyjnym (www.chrzastowice.pl) jest bezpłatne.

 

  2.      Dalsze udostępnianie informacji w tej samej formie, przez podmiot ponownie je wykorzystujący, również następuje bezpłatnie (nie dotyczy to sytuacji, gdy informacja publiczna pozyskana w celu ponownego wykorzystania jest poddawana przetworzeniu przez podmiot zamierzający ją ponownie wykorzystywać).

 

  3.      Podmiot ponownie wykorzystujący informacje, zawarte na stronach wymienionych w pkt. 1, jest zobowiązany do podania źródła ich pochodzenia (wskazania strony, z której informacje zostały pozyskane).

 

  4.      Informacje publiczne nieudostępnione w sposób określony w pkt. 1, udostępniane są na wniosek. W takim przypadku, zasady ich ponownego wykorzystywania określone zostaną indywidualnie z uwzględnieniem, w szczególności, obowiązku podania źródła pochodzenia informacji publicznej.

 

  5.      Wójt Gminy Chrząstowice nie ponosi odpowiedzialności za dalsze udostępnienie informacji (przez podmioty ponownie je wykorzystujące) z naruszeniem przepisów regulujących ich ochronę (dot. ochrony danych osobowych lub tajemnic ustawowo chronionych, ochrony prawa do prywatności), a także za informacje pozyskane w sposób inny niż określony w pkt. 1 z pominięciem procedury wnioskowej.

 

  6.      Podmiot dokonujący przetworzenia informacji publicznych, pozyskanych w celu ich ponownego wykorzystania, zobowiązany jest do wskazania tego faktu.

  

Tryb wnioskowy udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania:

 

  1.      Udostępnienie informacji, w celu ich ponownego wykorzystywania, następuje na wniosek w przypadkach, gdy:

     1)  informacja nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Chrząstowice;

     2)  informacja została udostępniona w sposób inny niż określony w pkt. 1 i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat;

     3)  wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone.

 

  2.      Wniosek może dotyczyć umożliwienia ponownego wykorzystywania, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym zobowiązanego.

 

  3.      Wniosek wnosi się w postaci papierowej albo elektronicznej i musi zawierać w szczególności:

    1)  nazwę podmiotu zobowiązanego;

    2)  informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;

    3)   wskazanie informacji sektora publicznego, które będą ponownie wykorzystywane, a jeżeli są już udostępniane lub zostały przekazane, warunki ponownego wykorzystywania, na jakich mają być ponownie wykorzystywane oraz źródło udostępnienia lub przekazania;

    4)  wskazanie celu ponownego wykorzystywania, w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;

    5)  wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej - także wskazanie formatu danych;

    6)  wskazanie:

-   sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie są udostępniane lub nie zostały przekazane w inny sposób, albo

-   sposobu i okresu dostępu do informacji gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym.

 

        4.    W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z  pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

 

        5.    Wniosek rozpatruje się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. Jeżeli wniosek nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, podmiot zobowiązany zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę 
    o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

 

Opłaty:

 

        1.    Wójt Gminy Chrząstowice udostępnia informacje sektora publicznego lub przekazuje w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie.

 

        2.    Wójt Gminy Chrząstowice może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

 

        3.    Ustalając wysokość opłaty uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji w sposób lub w formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego  w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

 

        4.    Czynniki brane pod uwagę przy obliczaniu opłat za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego:

    1)   stawka godzinowa wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do przygotowania informacji, zgodnie z nietypowym wnioskiem o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego;

    2)   materiały zużyte w celu przygotowania informacji, zgodnie z żądaniem zawartym w nietypowym wniosku o ponowne wykorzystanie sektora publicznego;

    3)   należności związane z dostarczeniem informacji żądanych w nietypowym wniosku o ponowne wykorzystanie sektora publicznego.

 

 Informacja o przysługujących środkach prawnych

 

Odmowa ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

 

       1.    Od decyzji Wójta Gminy Chrząstowice o odmowie wrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz od decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw informatyzacji.

 

       2.    Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2325, ze zm.), z tym, że:

   1)   przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;

   2)   skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

 

Określenie warunków ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego oraz określenie wysokości opłat z tym związanych

 

       1.    Wójt Gminy Chrząstowice, rozpoznając wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, może przedstawić wnioskodawcy ofertę określającą warunki ponownego wykorzystywania żądanych informacji  publicznych oraz opłaty z tym związane.

 

       2.    Wnioskodawca, do którego została skierowana oferta, może, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej albo zawiadomić Wójta Gminy Chrząstowice o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni  od dnia jej otrzymania jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

 

       3.    W razie wniesienia sprzeciwu, Wójt Gminy Chrząstowice rozstrzyga w drodze decyzji  o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej  lub o wysokości opłat.

 

       4.    Od decyzji wydanej w tym zakresie stronie przysługuje prawo złożenia odwołania do ministra właściwego do spraw informatyzacji.

 

       5.    Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2325, ze zm.), z tym, że:

   1)   przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;

   2)   skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.